သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ား မူလပိုင္ေတာင္သူမ်ားထံ ျပန္လည္ေပးေစလိုေၾကာင္း ရွင္းလင္း

0
153

မတ္ ၂၂
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ကြင္းအမွတ္ (၂၈၈/က) ကြင္းမွ သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ား မူလပိုင္ေတာင္သူမ်ားထံ ျပန္လည္ေပးေစလိုေၾကာင္း မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔က ေတာင္သူမ်ားက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

ေတာင္သူ ၂၇ ဦးပိုင္ ေျမယာ ဧက ၂၆၀ ေက်ာ္ကို ၁၉၈၁ – ၁၉၈၂ ခုနွစ္က စက္မႈ (၁) က ေႂကြထည္ေျမထည္စက္ရံု တည္ေဆာက္ရန္ သိမ္းယူခဲ့ၿပီး ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ဒီေျမကို ျပန္ရဖို႔ လုပ္ေနတာ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ကတည္းက ခုထိ ဘာမွ ေျဖရွင္းမေပးဘူး ။ သက္ဆိုင္ရာကလည္း ဘာမွ လုပ္ေဆာင္ေပးတာမရွိဘူး ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတာင္သူေတြပဲ အခက္အခဲျဖစ္ေနရတယ္ ။စီမံကိန္းလည္း အျပည့္အဝအေကာင္ထည္ေဖာ္တာမရွိဘူး ။´´ ဟု ေတာင္သူ ဦးသန္းလြင္ က ေျပာသည္ ။

ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ပိုင္ ေျမမ်ားကို ျပန္လည္ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ထြန္တံုးတိုက္ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၄၄၇/၂၉၄ စသည့္ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆို ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထို႔အျပင္ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားကို မူလပိုင္ေတာင္သူမ်ားအား ျပန္လည္ေပးျခင္းမရွိပဲ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားထဲက ၁၃၃.၉၅ ဧက အား လူပုဂၢိဳလ္ (၄) ဦးက ဂရန္ရယူခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားထံက သိရသည္ ။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ေျမေတြကို အစိုးရအေျပာင္းအလဲမွာ ဂရန္ေဖာက္သြားတယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က်ေတာ့ စိုက္စားစရာမရွိနဲ႔ အခက္အခဲေတြျဖစ္တယ္။ ေတာင္သူမဟုတ္တဲ့သူေတြက်ေတာ့ ေျမေတြခ်ေပးေနတယ္ ။ ဒီကိစၥကိုလည္း ဂရန္ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ကတည္းက တင္ျပထားတယ္။ ဘာမွ အေၾကာင္းျပန္ၾကားတာမရွိဘူး။´´ ဟု ေတာင္းသူ ဦးျမထြန္း က ေျပာသည္ ။

ယခုလက္ရွိတြင္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္သည့္ေျမယာမ်ားေပၚတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေနရၿပီး ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထား မရွိပဲျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္ ။

မတ္ ၂၂
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ကြင္းအမွတ္ (၂၈၈/က) ကြင္းမွ သိမ္းဆည္းခံေျမမ်ား မူလပိုင္ေတာင္သူမ်ားထံ ျပန္လည္ေပးေစလိုေၾကာင္း မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔က ေတာင္သူမ်ားက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

ေတာင္သူ ၂၇ ဦးပိုင္ ေျမယာ ဧက ၂၆၀ ေက်ာ္ကို ၁၉၈၁ – ၁၉၈၂ ခုနွစ္က စက္မႈ (၁) က ေႂကြထည္ေျမထည္စက္ရံု တည္ေဆာက္ရန္ သိမ္းယူခဲ့ၿပီး ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ဒီေျမကို ျပန္ရဖို႔ လုပ္ေနတာ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ကတည္းက ခုထိ ဘာမွ ေျဖရွင္းမေပးဘူး ။ သက္ဆိုင္ရာကလည္း ဘာမွ လုပ္ေဆာင္ေပးတာမရွိဘူး ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတာင္သူေတြပဲ အခက္အခဲျဖစ္ေနရတယ္ ။စီမံကိန္းလည္း အျပည့္အဝအေကာင္ထည္ေဖာ္တာမရွိဘူး ။´´ ဟု ေတာင္သူ ဦးသန္းလြင္ က ေျပာသည္ ။

ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ပိုင္ ေျမမ်ားကို ျပန္လည္ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ထြန္တံုးတိုက္ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၄၄၇/၂၉၄ စသည့္ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆို ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထို႔အျပင္ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားကို မူလပိုင္ေတာင္သူမ်ားအား ျပန္လည္ေပးျခင္းမရွိပဲ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားထဲက ၁၃၃.၉၅ ဧက အား လူပုဂၢိဳလ္ (၄) ဦးက ဂရန္ရယူခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားထံက သိရသည္ ။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ေျမေတြကို အစိုးရအေျပာင္းအလဲမွာ ဂရန္ေဖာက္သြားတယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က်ေတာ့ စိုက္စားစရာမရွိနဲ႔ အခက္အခဲေတြျဖစ္တယ္။ ေတာင္သူမဟုတ္တဲ့သူေတြက်ေတာ့ ေျမေတြခ်ေပးေနတယ္ ။ ဒီကိစၥကိုလည္း ဂရန္ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ကတည္းက တင္ျပထားတယ္။ ဘာမွ အေၾကာင္းျပန္ၾကားတာမရွိဘူး။´´ ဟု ေတာင္းသူ ဦးျမထြန္း က ေျပာသည္ ။

ယခုလက္ရွိတြင္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္သည့္ေျမယာမ်ားေပၚတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေနရၿပီး ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထား မရွိပဲျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply