မႏၲေလးတိုင္အတြင္းရွိ ေက်းရြာေပါင္း (၂၈၈) ရြာကို PFI စနစ္ျဖင့္ မီးလင္းေရးေဆာင္ရြက္မည္

0
101

ဧၿပီ ၂
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေက်းရြာေပါင္း (၂၈၈) ရြာကို Public Finance Initiative (PFI) စနစ္ျဖင့္ မီးလင္းေရးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ က သိရသည္ ။

Public Finance Initiative (PFI) စနစ္ျဖင့္ မီးလင္းေရးအတြက္ မိတၳီလာ၊ ျမင္းၿခံ၊ ရမည္းသင္း၊ ေပ်ာ္ဘြယ္၊ သာစည္ စသည့္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္ က တင္သြင္းခဲ့သည္ ။

ေဆာင္ရြက္လိုေသာ စီမံကိန္းသည္ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဒသႏၲရ စီမံကိန္း တြင္ ထည့္သြင္းမေရးဆြဲခဲ႔သျဖင့္ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ တိုင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေငြအရသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ မပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းႏွင့္ အသုံးစရိတ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေဒသႏၲရ စီမံကိန္း ဥပေဒတြင္ သက္ဆုိင္ရာဌာန ႏွင့္ အဖြဲ႔မ်ားသည္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ စီမံကိန္းမ်ားအားေလ႔လာဆန္းစစ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အက်ိဳးစီးပြား အမွန္တကယ္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ စီမံကိန္းမ်ားအား ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ဟု ပါသည့္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္ က ေျပာသည္ ။

မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာ ၉၂ ရြာ၊ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၄၀ ရြာ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ၿပီးဆံုးမည္ျဖစ္သည္ ။ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၉၇) ရြာ အနက္ (၆၂) ရြာမွာ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ၿပီးမည္ျဖစ္ကာ က်န္ ၃၅ ရြာမွာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ မွာ ျပီးစီမည္ျဖစ္သည္ ။ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ ၃၁ ႏွင့္ ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၂၈ ရြာ တို႔မွာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတို႔တြင္ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ယင္းစီမံကိန္းသည္ ပုဂၢလိက ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို၍ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း စိုက္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ၄ ဘီလီယံ၊ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ တြင္ ၇.၃ ဘီလီယံ၊ ၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ တြင္ ၁.၂၅၆ ဘီလီယံျဖစ္သည့္ ။ ထိုသုိ႔ ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ ေပးေခ်ရမည့္ ရန္ပုံေငြ အတြက္ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ျပဳျပဳၿပီး ခန္႔မွန္းေျခေရးဆြဲရာတြင္ က်ပ္ ၁၉၅၉.၇၆၇ သန္း ထည့္သြင္း ေတာင္းခံထားကာ က်န္ေငြ က်ပ္ ၂၀၄၀.၂၃၃ သန္းကုိ အေထြေထြပိုလ်ံေငြမွ ေတာင္းခံသြားမည္ျဖစ္သည္ ။ အေထြေထြပုိလ်ံရန္ပုံေငြ မလုံေလာက္ပါက ၂၀၁၉ – ၂၀ ဘ႑ာႏွစ္တြင္တိုးျမင့္လ်ာထားေရးဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၄၇၉၉ ရွိၿပီး ၂၀၁၅ – ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ ၁၄၅၈ ရြာ မီးလင္းခဲ့ကာ ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မွ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ (မီနီဘတ္ဂ်က္အပါအဝင္) ရြာေပါင္း ၁၄၄၀ ကို ထပ္မံ မီးလင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ မီးလင္းၿပီးေက်းရြာေပါင္း ၂၈၉၈ ရြာရွိၿပီး မီးလင္းရန္က်န္ရွိသည့္ရြာ ၁၉၀၁ ရြာျဖစ္ကာ အဆိုပါရြာမ်ားမီးလင္းရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္မွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၉.၅ ဘီလီယံက်ပ္ခန္႔ သံုးစြဲခဲ့ကာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ရြာေပါင္း ၄၈၀ ရြာ မီးလင္းႏိုင္သည့္အေျခအေနျဖစ္၍ ၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ တြင္ ေက်းရြာအားလံုး မီးလင္းနိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းေၾကာင္း ဦးဇာနည္ေအာင္ က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ Public Finance Initiative (PFI) စနစ္ျဖင့္ မီးလင္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ကာလမ်ားတြင္လည္း မီးလင္းေရးအတြက္ ႏွစ္စဥ္ သံုးစြဲေနသည့္ ၉.၅ ဘီလီယံက်ပ္ခန္႔ကို ျဖတ္ေတာက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ဧၿပီ ၂
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေက်းရြာေပါင္း (၂၈၈) ရြာကို Public Finance Initiative (PFI) စနစ္ျဖင့္ မီးလင္းေရးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ က သိရသည္ ။

Public Finance Initiative (PFI) စနစ္ျဖင့္ မီးလင္းေရးအတြက္ မိတၳီလာ၊ ျမင္းၿခံ၊ ရမည္းသင္း၊ ေပ်ာ္ဘြယ္၊ သာစည္ စသည့္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္ က တင္သြင္းခဲ့သည္ ။

ေဆာင္ရြက္လိုေသာ စီမံကိန္းသည္ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဒသႏၲရ စီမံကိန္း တြင္ ထည့္သြင္းမေရးဆြဲခဲ႔သျဖင့္ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ တိုင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေငြအရသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ မပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းႏွင့္ အသုံးစရိတ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေဒသႏၲရ စီမံကိန္း ဥပေဒတြင္ သက္ဆုိင္ရာဌာန ႏွင့္ အဖြဲ႔မ်ားသည္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ စီမံကိန္းမ်ားအားေလ႔လာဆန္းစစ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အက်ိဳးစီးပြား အမွန္တကယ္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ စီမံကိန္းမ်ားအား ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ဟု ပါသည့္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္ က ေျပာသည္ ။

မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာ ၉၂ ရြာ၊ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၄၀ ရြာ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ၿပီးဆံုးမည္ျဖစ္သည္ ။ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၉၇) ရြာ အနက္ (၆၂) ရြာမွာ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ၿပီးမည္ျဖစ္ကာ က်န္ ၃၅ ရြာမွာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ မွာ ျပီးစီမည္ျဖစ္သည္ ။ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ ၃၁ ႏွင့္ ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၂၈ ရြာ တို႔မွာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတို႔တြင္ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ယင္းစီမံကိန္းသည္ ပုဂၢလိက ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို၍ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း စိုက္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ၄ ဘီလီယံ၊ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ တြင္ ၇.၃ ဘီလီယံ၊ ၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ တြင္ ၁.၂၅၆ ဘီလီယံျဖစ္သည့္ ။ ထိုသုိ႔ ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ ေပးေခ်ရမည့္ ရန္ပုံေငြ အတြက္ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ျပဳျပဳၿပီး ခန္႔မွန္းေျခေရးဆြဲရာတြင္ က်ပ္ ၁၉၅၉.၇၆၇ သန္း ထည့္သြင္း ေတာင္းခံထားကာ က်န္ေငြ က်ပ္ ၂၀၄၀.၂၃၃ သန္းကုိ အေထြေထြပိုလ်ံေငြမွ ေတာင္းခံသြားမည္ျဖစ္သည္ ။ အေထြေထြပုိလ်ံရန္ပုံေငြ မလုံေလာက္ပါက ၂၀၁၉ – ၂၀ ဘ႑ာႏွစ္တြင္တိုးျမင့္လ်ာထားေရးဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၄၇၉၉ ရွိၿပီး ၂၀၁၅ – ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ ၁၄၅၈ ရြာ မီးလင္းခဲ့ကာ ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မွ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ (မီနီဘတ္ဂ်က္အပါအဝင္) ရြာေပါင္း ၁၄၄၀ ကို ထပ္မံ မီးလင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ မီးလင္းၿပီးေက်းရြာေပါင္း ၂၈၉၈ ရြာရွိၿပီး မီးလင္းရန္က်န္ရွိသည့္ရြာ ၁၉၀၁ ရြာျဖစ္ကာ အဆိုပါရြာမ်ားမီးလင္းရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးဘတ္ဂ်က္မွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၉.၅ ဘီလီယံက်ပ္ခန္႔ သံုးစြဲခဲ့ကာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ရြာေပါင္း ၄၈၀ ရြာ မီးလင္းႏိုင္သည့္အေျခအေနျဖစ္၍ ၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ တြင္ ေက်းရြာအားလံုး မီးလင္းနိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းေၾကာင္း ဦးဇာနည္ေအာင္ က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ Public Finance Initiative (PFI) စနစ္ျဖင့္ မီးလင္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ကာလမ်ားတြင္လည္း မီးလင္းေရးအတြက္ ႏွစ္စဥ္ သံုးစြဲေနသည့္ ၉.၅ ဘီလီယံက်ပ္ခန္႔ကို ျဖတ္ေတာက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply