မတ္လအတြင္း လူကုန္ကူးမႈ ၂၂ မႈျဖစ္ပြားခဲ့

0
134

ဧၿပီ ၃
ယဥ္ေကႏြယ္

၂၀၁၉ ခုနွစ္ မတ္လ အတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၈ ခုတြင္ လူကုန္ကူးမႈ ၂၂ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နွင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႔၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

လူကုန္ကူးမႈျဖစ္ပြားမႈတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔ တြင္ အမႈ ၆ မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၄ မႈ ျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂ မႈ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊မြန္ျပည္နယ္ ႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ၁ မႈစီျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လူကုန္ကူးခံရမႈတြင္ တရုတ္နိုင္ငံသို႔ အဓၶမလက္ထပ္ေစခိုင္းမႈ ၁၉ မႈ၊ မေလးရွားသို႔ ေစခိုင္းရန္အတြက္ ၁ မႈ၊ ျပည္တြင္းတြင္ ေစခိုင္းရန္အတြက္ တစ္မႈနွင့္ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ၁ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၂၄ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၁ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး(ကေလး) ၃ ဦးတို႔ ပါ၀င္ေနၿပီး တရားခံ အမ်ိဳးသား ၁၅ ဦး ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၃၅ ဦးတို႔ ဖမ္းဆီးရမိထားေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ လအတြင္း လူကုန္ကူးမႈ ၁၈ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ တရားခံ ၅၈ ဦး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔ တြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ လူကုနန္ကူးမႈေပါင္း ၂၀၆ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ တရားခံေပါင္း ၅၉၈ ဦးဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၅၅ မႈ ျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဧၿပီ ၃
ယဥ္ေကႏြယ္

၂၀၁၉ ခုနွစ္ မတ္လ အတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၈ ခုတြင္ လူကုန္ကူးမႈ ၂၂ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နွင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႔၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

လူကုန္ကူးမႈျဖစ္ပြားမႈတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔ တြင္ အမႈ ၆ မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၄ မႈ ျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂ မႈ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊မြန္ျပည္နယ္ ႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ၁ မႈစီျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လူကုန္ကူးခံရမႈတြင္ တရုတ္နိုင္ငံသို႔ အဓၶမလက္ထပ္ေစခိုင္းမႈ ၁၉ မႈ၊ မေလးရွားသို႔ ေစခိုင္းရန္အတြက္ ၁ မႈ၊ ျပည္တြင္းတြင္ ေစခိုင္းရန္အတြက္ တစ္မႈနွင့္ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ၁ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၂၄ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၁ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး(ကေလး) ၃ ဦးတို႔ ပါ၀င္ေနၿပီး တရားခံ အမ်ိဳးသား ၁၅ ဦး ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၃၅ ဦးတို႔ ဖမ္းဆီးရမိထားေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ လအတြင္း လူကုန္ကူးမႈ ၁၈ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ တရားခံ ၅၈ ဦး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔ တြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ လူကုနန္ကူးမႈေပါင္း ၂၀၆ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ တရားခံေပါင္း ၅၉၈ ဦးဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၅၅ မႈ ျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply