ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္ေကာ္မတီ မဟာမိတ္မူလုပ္ေဆာင္သင့္ဟု ၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ား ေျပာ

0
43

မတ္ ၃၀
ကိုလူသစ္

၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္မွဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ ျပင္ပ၌ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္မဟာမိတ္ဖြဲ႔သည္ မူကိုလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ၈၈ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

”မဟာမိတ္ဖြဲ႕တာဟာ တင္ျပဖို႔မဟုတ္ဘူး။ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔။တူညီတဲ့အခ်က္ေတြကို အေျခခံၿပီးေတာ့ေရြးထုတ္တင္ျပဖို႔။ဒါေၾကာင့္မို႔လို ဒီမဟာမိတ္မူနဲ႔သြားရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဒီမဟာမိတ္ကိုေရြးတယ္ဆိုတာ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရပဲျဖစ္ျဖစ္၊အဖြဲ႕အစည္းအရပဲျဖစ္ျဖစ္၊လူမ်ိဳးစုအရပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔ႏိုင္ငံေရးႆ ာေတြကိုၿပီးဆုံးသြားႏိုင္မယ့္ ျပည္ေထာင္စုထြက္ေပၚလာဖို႔ သူတို႕မဟာမိတ္ဖြဲ႕စည္းၿပီးေဆာင္ရြက္သင့္တယ္လို႔” ဦးတင္သန္းဦးကေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၅၁ လမ္းရွိ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ”ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပ ႆ ာနာ”ေဆြးေႏြးပြဲမွစုစည္းရရွိခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးတင္သန္းဦးက ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ ျပင္ဆင္ေရးနည္းလမ္းကို မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုထံ အသိေပးရွင္းသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးျပႆ ာနာသည္ ဥပေဒဆိုင္ရာျပႆ ာနာမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးျပႆ ာျဖစ္သည့္အတြက္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ အေျခခံဥပေဒသစ္ တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ အဘက္ဘက္မွႀကိဳတင္ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ၈၈ေက်ာင္းသား ဦးျမေအးကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယင္း ”ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပႆ ာနာ”ေဆြးေႏြးပြဲမွစုစည္းရရွိခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လက္ရွိတြင္ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီလမ္းေၾကာင္း၊၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပုံ အခန္း( ၁၂)၊ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း ၊ပုဒ္မ ၄၃၅ အရ ျပင္ဆင္ေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွတဆင့္ ဖြဲ႕စည္းအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလမ္းေၾကာင္း ၃ခုျဖင့္ ျပင္ဆင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိရာ၌ ယင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ ေနာင္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ျခင္းအခန္း(၁၂ )၊ပုဒ္မ ၄၃၆ အရ တပ္မေတာ္ပိုယ္စားလွယ္ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းမွ မေထာက္ခံလွ်က္ ျပင္ဆင္ခြင့္အနည္းပင္ မရရွိႏိုင္သည္အေျခအေနတြင္ရွိေနေၾကာင္း ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားက ေဆြးေႏြးမႈရရွိခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္လႊတ္ေတာ္တြင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းပုံပးအေျခခံဥပေဒအေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားျဖင့္အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ျပည္လုံးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအားျပင္ဆင္ ၍ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္သားလွယ္အေရးအတြက္ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ႏိုင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားက အႀကံျပဳခဲ့ၿပီး ၄င္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီထံေပးပို႔သြားျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။

မတ္ ၃၀
ကိုလူသစ္

၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္မွဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ ျပင္ပ၌ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္မဟာမိတ္ဖြဲ႔သည္ မူကိုလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ၈၈ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

”မဟာမိတ္ဖြဲ႕တာဟာ တင္ျပဖို႔မဟုတ္ဘူး။ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔။တူညီတဲ့အခ်က္ေတြကို အေျခခံၿပီးေတာ့ေရြးထုတ္တင္ျပဖို႔။ဒါေၾကာင့္မို႔လို ဒီမဟာမိတ္မူနဲ႔သြားရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဒီမဟာမိတ္ကိုေရြးတယ္ဆိုတာ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရပဲျဖစ္ျဖစ္၊အဖြဲ႕အစည္းအရပဲျဖစ္ျဖစ္၊လူမ်ိဳးစုအရပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔ႏိုင္ငံေရးႆ ာေတြကိုၿပီးဆုံးသြားႏိုင္မယ့္ ျပည္ေထာင္စုထြက္ေပၚလာဖို႔ သူတို႕မဟာမိတ္ဖြဲ႕စည္းၿပီးေဆာင္ရြက္သင့္တယ္လို႔” ဦးတင္သန္းဦးကေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၅၁ လမ္းရွိ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ”ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပ ႆ ာနာ”ေဆြးေႏြးပြဲမွစုစည္းရရွိခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးတင္သန္းဦးက ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ ျပင္ဆင္ေရးနည္းလမ္းကို မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုထံ အသိေပးရွင္းသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးျပႆ ာနာသည္ ဥပေဒဆိုင္ရာျပႆ ာနာမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးျပႆ ာျဖစ္သည့္အတြက္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ အေျခခံဥပေဒသစ္ တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ အဘက္ဘက္မွႀကိဳတင္ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ၈၈ေက်ာင္းသား ဦးျမေအးကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယင္း ”ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပႆ ာနာ”ေဆြးေႏြးပြဲမွစုစည္းရရွိခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လက္ရွိတြင္ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီလမ္းေၾကာင္း၊၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပုံ အခန္း( ၁၂)၊ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း ၊ပုဒ္မ ၄၃၅ အရ ျပင္ဆင္ေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွတဆင့္ ဖြဲ႕စည္းအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလမ္းေၾကာင္း ၃ခုျဖင့္ ျပင္ဆင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိရာ၌ ယင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ ေနာင္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ျခင္းအခန္း(၁၂ )၊ပုဒ္မ ၄၃၆ အရ တပ္မေတာ္ပိုယ္စားလွယ္ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းမွ မေထာက္ခံလွ်က္ ျပင္ဆင္ခြင့္အနည္းပင္ မရရွိႏိုင္သည္အေျခအေနတြင္ရွိေနေၾကာင္း ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားက ေဆြးေႏြးမႈရရွိခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္လႊတ္ေတာ္တြင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းပုံပးအေျခခံဥပေဒအေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားျဖင့္အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ျပည္လုံးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအားျပင္ဆင္ ၍ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္သားလွယ္အေရးအတြက္ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ႏိုင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားက အႀကံျပဳခဲ့ၿပီး ၄င္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီထံေပးပို႔သြားျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။

Leave a Reply