ေျခ/ဥေထာက္ခံပြဲသို႔ လမ္းၫႊန္ထားသည့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ဖ်က္စီးခံရ

0
103

မတ္ ၃၁
ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယေန႔ျပဳလုပ္မည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလူထုေထာက္ခံပြဲသို႔ သြားေရာက္ရန္ လမ္းၫႊန္းထာသည့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ဖ်က္စီးခံထားရသည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ ေထာက္ခံပြဲကို ယေန႔ေန႔လည္ ၂ နာရီတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဟာေျပာပြဲတြင္ ေဟာေျပာမည့္ စာေရးဆရာထင္လင္းဦးႏွင့္ပတ္သက္၍ သံဃာအခ်ိဳ႕က ကန္႔ကြက္ထားသည္မ်ားလည္း ႐ွိသည္။

#TheFifthWave

မတ္ ၃၁
ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယေန႔ျပဳလုပ္မည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလူထုေထာက္ခံပြဲသို႔ သြားေရာက္ရန္ လမ္းၫႊန္းထာသည့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ဖ်က္စီးခံထားရသည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ ေထာက္ခံပြဲကို ယေန႔ေန႔လည္ ၂ နာရီတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဟာေျပာပြဲတြင္ ေဟာေျပာမည့္ စာေရးဆရာထင္လင္းဦးႏွင့္ပတ္သက္၍ သံဃာအခ်ိဳ႕က ကန္႔ကြက္ထားသည္မ်ားလည္း ႐ွိသည္။

#TheFifthWave

Leave a Reply