အရြယ္မေရာက္မီ စစ္မႈထမ္းေဆာင္ ေနသူ ကေလးသူငယ္ ႏွင့္ လူငယ္ ၃၀ ေက်ာ္အား တပ္မေတာ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ

0
78

ဧၿပီ ၁
ေဝေဝၿဖိဳး

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အရြယ္မတိုင္မီ စစ္မႈ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ကေလးသူငယ္ (၇)ဦး ႏွင့္ လူငယ္(၂၅)ဦး စုစုေပါင္း ၃၂ ဦးအား ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယူနီဆက္မွ မတ္လ ၃၁ ရက္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခုႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္အတြင္း ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးသည္ အေရးၾကီးေၾကာင္း
ထင္ရွားေစသည္ဟု ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ ကုလသမဂၢႏွင့္အတူ ပူးတြဲလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈစီမံခ်က္ (Joint Action Plan)ကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇြန္လက စတင္သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔အထိ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လူငယ္စုစုေပါင္း (၉၅၆)ဦးကို တပ္မေတာ္က ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳခဲ့ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ရရွိသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားသည္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္သြားမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ သာမန္အရပ္သား ဘဝကို ျပန္လည္ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္သာမက ႏိုင္ငံသားေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိျပီး အဓြန္႔ရွည္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပါဝင္ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွ သိရသည္။

ယခုႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္းကို ကေလးသူငယ္မ်ားအား တပ္မေတာ္အတြင္း ဝင္ေရာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေစျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းမွ တားဆီးရပ္တန္႔ ေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ၾကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္သည့္ အားရဖြယ္ ေနာက္ထပ္ ေျခလွမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ႀကီးေလးေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပေရး ႏိုင္ငံအလိုက္ အထူးတာ၀န္အဖြဲ႕(CTFMR)၏ ပူးတြဲဥကၠဌမ်ား ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ဌာေန ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴး(ယာယီ) Knut Ostbyႏွင့္ ယူနီဆက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္June Kunugi တို႔က ၾကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္ ။

ထို႔ျပင္ အေရးပါသည့္ ကာကြယ္တားဆီးေရးနည္းစနစ္ကို ေနာင္တြင္လည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္
စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအမႈထမ္းမ်ားကို ယင္းနည္းစနစ္မ်ား အား မွ်ေဝျပီး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ယင္းစနစ္ႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပေရး ႏိုင္ငံအလိုက္အထူးတာ၀န္အဖြဲ႕(CTFMR)သည္ ကေလးသူယ္မ်ားအား တပ္မေတာ္အတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းတို႔မွ တားဆီး ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္မ်ားအား စနစ္က်စြာ ေရရွည္လုပ္ေဆာင္သြားႏို္င္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္အတူ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

CTFMR ၏ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္အတူ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၊ တပ္မေတာ္အရာရွိၾကီးမ်ား အတြက္ ၾကီးေလးေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈအခ်က္ ေျခာက္ရပ္ႏွင့္ ပက္သက္ျပီး သင္တန္းေပး ကူညီရန္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဖိတ္ၾကားခဲ့ၿပီး ယင္းသင္တန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ သင္တန္းကိုလည္း ယခုႏွစ္အတြင္း ပို႔ခ်ရန္ ခန္႔မွန္းထားသည္ ။

ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ စာရင္း၌ ပါဝင္ေနသည့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း (သို႔) သတ္ျဖတ္ျခင္း နွင့္ အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း(သို႔) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ျခင္း စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားႏိုင္ရန္ CTFMR အေနျဖင့္ ယင္းေကာ္မတီႏွင့္ ထိေတြ႔ျပီး ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားအား အတူတကြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရးဆြဲျခင္း၊ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ ။

CTFMR သည္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အား ေအာင္ျမင္တည္တံ့စြာ ျပီးဆံုးသြားႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္အတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစမႈမ်ားမွ တားဆီးကာကြယ္ သြားရန္လည္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူနီဆက္မွသိရသည္။

CTFMR ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၀၇ခုႏွစ္က တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢဌာေန ညွိႏႈိင္းေရးမွဴးႏွင့္ ယူနီဆက္ျမန္မာဌာေနကိုယ္စားလွယ္ တို႔ကပူးတြဲဥကၠဌမ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိသည္။

CTFMR အဖြဲ႕တြင္ကုလအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည့္ UN RCO, UNICEF, ILO, UNFPA, UNHCR, UNOCHA, ႏွင့္ WFP စသည့္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ World Vision၊ Save the Children တို႔ပါ၀င္သည္ ။

ဧၿပီ ၁
ေဝေဝၿဖိဳး

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အရြယ္မတိုင္မီ စစ္မႈ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ကေလးသူငယ္ (၇)ဦး ႏွင့္ လူငယ္(၂၅)ဦး စုစုေပါင္း ၃၂ ဦးအား ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယူနီဆက္မွ မတ္လ ၃၁ ရက္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခုႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္အတြင္း ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးသည္ အေရးၾကီးေၾကာင္း
ထင္ရွားေစသည္ဟု ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ ကုလသမဂၢႏွင့္အတူ ပူးတြဲလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈစီမံခ်က္ (Joint Action Plan)ကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇြန္လက စတင္သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔အထိ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လူငယ္စုစုေပါင္း (၉၅၆)ဦးကို တပ္မေတာ္က ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳခဲ့ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ရရွိသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားသည္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္သြားမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ သာမန္အရပ္သား ဘဝကို ျပန္လည္ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္သာမက ႏိုင္ငံသားေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိျပီး အဓြန္႔ရွည္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပါဝင္ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွ သိရသည္။

ယခုႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္းကို ကေလးသူငယ္မ်ားအား တပ္မေတာ္အတြင္း ဝင္ေရာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေစျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းမွ တားဆီးရပ္တန္႔ ေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ၾကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္သည့္ အားရဖြယ္ ေနာက္ထပ္ ေျခလွမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ႀကီးေလးေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပေရး ႏိုင္ငံအလိုက္ အထူးတာ၀န္အဖြဲ႕(CTFMR)၏ ပူးတြဲဥကၠဌမ်ား ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ဌာေန ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴး(ယာယီ) Knut Ostbyႏွင့္ ယူနီဆက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္June Kunugi တို႔က ၾကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္ ။

ထို႔ျပင္ အေရးပါသည့္ ကာကြယ္တားဆီးေရးနည္းစနစ္ကို ေနာင္တြင္လည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္ 
စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအမႈထမ္းမ်ားကို ယင္းနည္းစနစ္မ်ား အား မွ်ေဝျပီး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ယင္းစနစ္ႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပေရး ႏိုင္ငံအလိုက္အထူးတာ၀န္အဖြဲ႕(CTFMR)သည္ ကေလးသူယ္မ်ားအား တပ္မေတာ္အတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းတို႔မွ တားဆီး ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္မ်ားအား စနစ္က်စြာ ေရရွည္လုပ္ေဆာင္သြားႏို္င္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္အတူ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

CTFMR ၏ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္အတူ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၊ တပ္မေတာ္အရာရွိၾကီးမ်ား အတြက္ ၾကီးေလးေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈအခ်က္ ေျခာက္ရပ္ႏွင့္ ပက္သက္ျပီး သင္တန္းေပး ကူညီရန္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဖိတ္ၾကားခဲ့ၿပီး ယင္းသင္တန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ သင္တန္းကိုလည္း ယခုႏွစ္အတြင္း ပို႔ခ်ရန္ ခန္႔မွန္းထားသည္ ။

ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ စာရင္း၌ ပါဝင္ေနသည့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း (သို႔) သတ္ျဖတ္ျခင္း နွင့္ အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း(သို႔) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ျခင္း စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားႏိုင္ရန္ CTFMR အေနျဖင့္ ယင္းေကာ္မတီႏွင့္ ထိေတြ႔ျပီး ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားအား အတူတကြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရးဆြဲျခင္း၊ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ ။

CTFMR သည္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အား ေအာင္ျမင္တည္တံ့စြာ ျပီးဆံုးသြားႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္အတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစမႈမ်ားမွ တားဆီးကာကြယ္ သြားရန္လည္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူနီဆက္မွသိရသည္။

CTFMR ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၀၇ခုႏွစ္က တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢဌာေန ညွိႏႈိင္းေရးမွဴးႏွင့္ ယူနီဆက္ျမန္မာဌာေနကိုယ္စားလွယ္ တို႔ကပူးတြဲဥကၠဌမ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိသည္။

CTFMR အဖြဲ႕တြင္ကုလအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည့္ UN RCO, UNICEF, ILO, UNFPA, UNHCR, UNOCHA, ႏွင့္ WFP စသည့္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ World Vision၊ Save the Children တို႔ပါ၀င္သည္ ။

Leave a Reply