ဘ႑ာေငြရရွိမႈေပၚမူတည္ၿပီး အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္း (၁၅၀၀) ခန္႔အပ္ဖို႔ရွိ

0
158

ဧၿပီ ၃
ႏိုင္လင္းဦး

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းသား ႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမမွ်ျဖစ္ေနၿပီး ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဘ႑ာေငြရရွိမႈေပၚမူတည္ၿပီး အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္း (၁၅၀၀) ခန္႔အပ္ဖို႔ရွိေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္မင္း က ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

အက်ဥ္းဦးစီးဌာနတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္း ၁၀၅၃၉ ဦးၿပီး လက္ရွိတြင္ ၇၈၈၆ ဦး ခန္႔အပ္ထားၿပီး ၂၆၅၃ ဦးလိုအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထပ္မံေခၚယူမည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အက်ဥ္းဦးစီးဌာန အင္းစိန္ ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တို႔တြင္ရွိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အက်ဥ္းေထာင္ အက်ဥ္းစခန္းမ်ားသို႔ ပို႔ထားခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္မင္း က ေျပာသည္ ။

ထပ္မံခန္႔အပ္မည့္ဝန္ထမ္းမ်ားေနထိုင္နိုင္ေရးအတြက္ ရမည္းသင္းအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ၁၄၆ ေပ × ၃၅.၆ ေပ၊ ၆ ခန္းတြဲ နွစ္ထပ္ အိမ္ရာ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေငြလံုးေငြရင္းဘ႑ာေငြျဖင့္ ေဆာက္လုပ္လွ်က္ရွိၿပီး ဘ႑ာေငြရရွိမႈအေပၚမူတည္၍ ထပ္မံ ေဆာက္လုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အက်ဥ္းေထာင္ (၅) ခု ႏွင့္ အလုပ္စခန္း (၇) ခုရွိၿပီး စုစုေပါင္း အခ်ဳပ္သားအင္အား ၁၄၈၉၆ ဦးရွိကာ လံုၿခံဳေရးအင္အား ၇၁၂ ဦးရွိၿပီး ၁ အခ်ိဳး ၂၁ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထို႔အျပင္ အက်ဥ္းသူ အခ်ဳပ္သူ၂၃၅၈ ဦးရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္း ၁၂၁ ဦးရွိကာ ၁ အခ်ိဳး ၁၈ ဦးျဖင့္ ထိမ္းေနေၾကာင္း သိရသည္ ။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ဝန္ထမ္း ၁၂၈၈ ဦးရွိၿပီး လက္ရွိမွာ ၈၄၁ ဦးရွိကာ ၃၇၇ ဦးလိုအပ္လွ်က္ရွိသည္ ။

ဧၿပီ ၃
ႏိုင္လင္းဦး

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းသား ႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမမွ်ျဖစ္ေနၿပီး ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဘ႑ာေငြရရွိမႈေပၚမူတည္ၿပီး အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္း (၁၅၀၀) ခန္႔အပ္ဖို႔ရွိေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္မင္း က ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

အက်ဥ္းဦးစီးဌာနတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္း ၁၀၅၃၉ ဦးၿပီး လက္ရွိတြင္ ၇၈၈၆ ဦး ခန္႔အပ္ထားၿပီး ၂၆၅၃ ဦးလိုအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထပ္မံေခၚယူမည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အက်ဥ္းဦးစီးဌာန အင္းစိန္ ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တို႔တြင္ရွိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အက်ဥ္းေထာင္ အက်ဥ္းစခန္းမ်ားသို႔ ပို႔ထားခန္႔အပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္မင္း က ေျပာသည္ ။

ထပ္မံခန္႔အပ္မည့္ဝန္ထမ္းမ်ားေနထိုင္နိုင္ေရးအတြက္ ရမည္းသင္းအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ၁၄၆ ေပ × ၃၅.၆ ေပ၊ ၆ ခန္းတြဲ နွစ္ထပ္ အိမ္ရာ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေငြလံုးေငြရင္းဘ႑ာေငြျဖင့္ ေဆာက္လုပ္လွ်က္ရွိၿပီး ဘ႑ာေငြရရွိမႈအေပၚမူတည္၍ ထပ္မံ ေဆာက္လုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အက်ဥ္းေထာင္ (၅) ခု ႏွင့္ အလုပ္စခန္း (၇) ခုရွိၿပီး စုစုေပါင္း အခ်ဳပ္သားအင္အား ၁၄၈၉၆ ဦးရွိကာ လံုၿခံဳေရးအင္အား ၇၁၂ ဦးရွိၿပီး ၁ အခ်ိဳး ၂၁ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထို႔အျပင္ အက်ဥ္းသူ အခ်ဳပ္သူ၂၃၅၈ ဦးရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္း ၁၂၁ ဦးရွိကာ ၁ အခ်ိဳး ၁၈ ဦးျဖင့္ ထိမ္းေနေၾကာင္း သိရသည္ ။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ဝန္ထမ္း ၁၂၈၈ ဦးရွိၿပီး လက္ရွိမွာ ၈၄၁ ဦးရွိကာ ၃၇၇ ဦးလိုအပ္လွ်က္ရွိသည္ ။

Leave a Reply