မူးယစ္ေဆး၀ါးစာရင္းကေန ေဆးေျခာက္ကိုပယ္ဖ်က္ျခင္း႐ွိ၊ မ႐ွိ ကုလသမဂၢဆံုးျဖတ္မည္

0
25

ဧၿပီ ၃
ႏိုင္ငံတကာသတင္း

ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆး၀ါးေကာ္မ႐ွင္က လာမယ့္ႏွစ္မွာ ေဆးေျခာက္ကို မူးယစ္ေဆး၀ါးစာရင္းကေန ပယ္ဖ်က္မလားဆိုတာ ဆံုးျဖတ္မွာပါ။

ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔(W.H.O)ကေတာ့ အခုႏွစ္အေစာပိုင္းမွာ ေဆးေျခာက္ကို မူးယစ္ေဆးစာရင္းကေနပယ္ဖ်က္မယ္လို႔ ေျပာခဲ့ၿပီးေနာက္ အခုလိုဆံုးျဖတ္ဖို႔ စီစဥ္ထားတာပါ။

အဆိုျပဳခ်က္ကို ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံေတြဆံုးျဖတ္ဖို႔ အခ်ိန္လိုတယ္လို႔ ေကာ္မ႐ွင္ကေျပာၿပီး လာမယ့္ႏွစ္မတ္လမွာက်င္းပမယ့္ ေကာ္မ႐ွင္အစည္းအေ၀းမွာ အဲဒီအဆိုကို ေဆြးေႏြးမယ့္စာရင္းထဲထည့္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။

WHOရဲ႕အဆိုအရ ေဆးေျခာက္နဲ႔ေဆးေျခာက္ဆက္စပ္ပစၥည္းေတြကို မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကေနဖယ္ထုတ္သင့္တယ္လို႔ သိရပါတယ္.

တကယ္လို႔ အဲဒီအဆိုကို အတည္ျပဳခဲ့ရင္ အဲဒီပစၥည္းေတြကို ကန္႔သတ္ထားေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။

ကမာၻ႔ႏုိင္ငံေတြထဲမွာ ကေနဒါ၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ ေတာင္အာဖရိကနဲ႔ ဥ႐ုေဂြးႏိုင္ငံတို႔မွာ ေဆးေျခာက္ကို တရား၀င္သံုးစြဲခြင့္ျပဳထားပါတယ္။

Source-The Nation

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

ဧၿပီ ၃
ႏိုင္ငံတကာသတင္း

ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆး၀ါးေကာ္မ႐ွင္က လာမယ့္ႏွစ္မွာ ေဆးေျခာက္ကို မူးယစ္ေဆး၀ါးစာရင္းကေန ပယ္ဖ်က္မလားဆိုတာ ဆံုးျဖတ္မွာပါ။

ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔(W.H.O)ကေတာ့ အခုႏွစ္အေစာပိုင္းမွာ ေဆးေျခာက္ကို မူးယစ္ေဆးစာရင္းကေနပယ္ဖ်က္မယ္လို႔ ေျပာခဲ့ၿပီးေနာက္ အခုလိုဆံုးျဖတ္ဖို႔ စီစဥ္ထားတာပါ။

အဆိုျပဳခ်က္ကို ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံေတြဆံုးျဖတ္ဖို႔ အခ်ိန္လိုတယ္လို႔ ေကာ္မ႐ွင္ကေျပာၿပီး လာမယ့္ႏွစ္မတ္လမွာက်င္းပမယ့္ ေကာ္မ႐ွင္အစည္းအေ၀းမွာ အဲဒီအဆိုကို ေဆြးေႏြးမယ့္စာရင္းထဲထည့္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။

WHOရဲ႕အဆိုအရ ေဆးေျခာက္နဲ႔ေဆးေျခာက္ဆက္စပ္ပစၥည္းေတြကို မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကေနဖယ္ထုတ္သင့္တယ္လို႔ သိရပါတယ္.

တကယ္လို႔ အဲဒီအဆိုကို အတည္ျပဳခဲ့ရင္ အဲဒီပစၥည္းေတြကို ကန္႔သတ္ထားေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။

ကမာၻ႔ႏုိင္ငံေတြထဲမွာ ကေနဒါ၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ ေတာင္အာဖရိကနဲ႔ ဥ႐ုေဂြးႏိုင္ငံတို႔မွာ ေဆးေျခာက္ကို တရား၀င္သံုးစြဲခြင့္ျပဳထားပါတယ္။

Source-The Nation

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply