ျပည္တြင္း ၊ျပည္ပကုမၸဏီ ၁၁ခုကို လက္လီ လက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္ လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ကတ္ ထုတ္ေပး

0
147

ဧၿပီ ၅
ေဝေဝၿဖိဳး

နိုင္ငံျခားသား ကုမၸဏီ ၄ခု အပါအဝင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပကုမၸဏီ ၁၁ ခုကို လက္လီ လက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္ လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ကတ္ ထုတ္ေပးထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

စားသံုးသူမ်ားအတြက္ ေစ်းနႈန္းေလ်ာ့က်ၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ ပိုမိုရရွိလာေစျခင္း၊ကုန္ပစၥည္းဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးမ်ားနွင့္ နည္းပညာမ်ား တိုးတက္လာနိုင္ျခင္း နွင့္ မ်ွတသည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျဖစ္ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ နိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ၊ျပည္တြင္း ျပည္ပ ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားကို လက္လီ ၊လက္ကား ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းခ် ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အရင္နွစ္ ေအာက္တိုဘာလက ကုမၸဏီ ၄ခုကို လက္လီ လက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္ လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ကတ္ ထုတ္ေပးျပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အခုထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ အဲ့ဒီကုမၸဏီေတြ အပါအဝင္ လက္လီ လက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္ လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ကတ္ ထုတ္ေပးျပီးကုမၸဏီ ၁၁ခုကို ထပ္မံအသိေပး ထုတ္ျပန္တာျဖစ္ပါတယ္”ဟု စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး ကေျပာသည္။

ယင္းကုမၸဏီ ၁၁ ခုတြင္ နိုင္ငံျခားသား အျပည့္အဝေဆာင္ ႐ြက္သည့္ ကုမၸဏီ ၄ခုျဖစ္ေသာ MYCARE Unicharm Co.,Ltd ၊ OTSUKA MYANMAR Co.,Ltd ၊ DKSH Co.,Ltd နွင့္ TOYOTA TSUSHO MYANMAR Co.,Ltd တို႔ုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံသားနွင့္ နိုင္ငံျခားသားေပါင္းစည္း ေပါင္းစည္းေဆာင္႐ြက္သည့္ ကုမၸဏီ ၃ခုမွာ Pacific Andaman(SEA)Co.,Ltd ၊ AEON Orange Co.,Ltd ၊ ASAHI LOI HEIN Co.,Ltd နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား အျပည့္အဝေဆာင္႐ြက္သည့္ ကုမၸဏီ ၄ခုမွာ City Mart Holding Co.,Ltd ၊ MYANMAR AGRIBUSINESS PUBLIC CORPORATION (MAPCO)LIMITED ၊ Myanmar R F S Company နွင့္ NCX Myanmar Co.,Ltd တို႔ျဖစ္သည္။

လက္လီ လက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္ လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ သက္တမ္းကာလမွာ ၅ နွစ္ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ေၾကး အေနျဖင့္ အဆိုပါ ၅ နွစ္စာအတြက္ ေငြက်ပ္ ငါးေသာင္း သက္မွတ္ ထားေၾကာင္းသိရသည္။

“ဒီငါးနွစိျပည့္ၿပီးလို႔ သက္တမ္း ထပ္တိုးမယ္ဆိုရင္ သက္တမ္းမျပည့္ခင္ ၂ လအတြင္းမွာ သက္တမ္းတိုး လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီသက္ တမ္းကုန္ၿပီးမွ သက္တမ္းထပ္တိုးရင္ သက္တမ္းလြန္ ဒဏ္ေၾကးကို ေပးေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခ်ိဳသက္မူကေျပာသည္။

သက္တမ္းကုန္ၿပီး ၂ လအတြင္း လာေရာက္ သက္တမ္းတိုးမည္ဆိုပါက သက္တမ္းလြန္ ဒဏ္ေၾကးအေနျဖင့္ က်ပ္ နွစ္ေသာင္း ၊ ၄ လအတြင္း လာေရာက္ သက္တမ္းတိုးမည္ဆိုပါက ဒဏ္ေၾကးကို က်ပ္ သံုးေသာင္း သတ္မွတ္ထားၿပီး ၄ လ ထက္ေက်ာ္လြန္ပါက ယင္းကုမၸဏီ၏ လက္လီလက္ကား မွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္းကို ဆိုင္းငံ့၍ ေရာင္းခ်သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းခြင့္ကိုလည္း ရပ္ဆိုင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ၊စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ၊အိမ္သံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ၊ေဆးနွင့္ေဆးပစၥည္း ၊ေဆးရံုသံုး ကိရိယာမ်ား ၊ တိရစာၦန္အစာနွင့္တိရစာၦန္ေဆးဝါးမ်ား ၊ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားနွင့္ကိရိယာမ်ားအပါအဝင္ ကုန္ပစၥည္းအုပ္စု ၂၄ စုကို ဦးစားေပးကုန္ပစၥည္းအုပ္စုမ်ားအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး နိုင္ငံ၏ လိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္၍ လက္လီ လက္ကားေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳသည့္ ဦးစားေပးကုန္ပစၥည္းစာရင္းမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဧၿပီ ၅
ေဝေဝၿဖိဳး

နိုင္ငံျခားသား ကုမၸဏီ ၄ခု အပါအဝင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပကုမၸဏီ ၁၁ ခုကို လက္လီ လက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္ လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ကတ္ ထုတ္ေပးထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

စားသံုးသူမ်ားအတြက္ ေစ်းနႈန္းေလ်ာ့က်ၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ ပိုမိုရရွိလာေစျခင္း၊ကုန္ပစၥည္းဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးမ်ားနွင့္ နည္းပညာမ်ား တိုးတက္လာနိုင္ျခင္း နွင့္ မ်ွတသည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈျဖစ္ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ နိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ၊ျပည္တြင္း ျပည္ပ ဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားကို လက္လီ ၊လက္ကား ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းခ် ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အရင္နွစ္ ေအာက္တိုဘာလက ကုမၸဏီ ၄ခုကို လက္လီ လက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္ လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ကတ္ ထုတ္ေပးျပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အခုထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ အဲ့ဒီကုမၸဏီေတြ အပါအဝင္ လက္လီ လက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္ လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ကတ္ ထုတ္ေပးျပီးကုမၸဏီ ၁၁ခုကို ထပ္မံအသိေပး ထုတ္ျပန္တာျဖစ္ပါတယ္”ဟု စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး ကေျပာသည္။

ယင္းကုမၸဏီ ၁၁ ခုတြင္ နိုင္ငံျခားသား အျပည့္အဝေဆာင္ ႐ြက္သည့္ ကုမၸဏီ ၄ခုျဖစ္ေသာ MYCARE Unicharm Co.,Ltd ၊ OTSUKA MYANMAR Co.,Ltd ၊ DKSH Co.,Ltd နွင့္ TOYOTA TSUSHO MYANMAR Co.,Ltd တို႔ုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံသားနွင့္ နိုင္ငံျခားသားေပါင္းစည္း ေပါင္းစည္းေဆာင္႐ြက္သည့္ ကုမၸဏီ ၃ခုမွာ Pacific Andaman(SEA)Co.,Ltd ၊ AEON Orange Co.,Ltd ၊ ASAHI LOI HEIN Co.,Ltd နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား အျပည့္အဝေဆာင္႐ြက္သည့္ ကုမၸဏီ ၄ခုမွာ City Mart Holding Co.,Ltd ၊ MYANMAR AGRIBUSINESS PUBLIC CORPORATION (MAPCO)LIMITED ၊ Myanmar R F S Company နွင့္ NCX Myanmar Co.,Ltd တို႔ျဖစ္သည္။

လက္လီ လက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္ လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ သက္တမ္းကာလမွာ ၅ နွစ္ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ေၾကး အေနျဖင့္ အဆိုပါ ၅ နွစ္စာအတြက္ ေငြက်ပ္ ငါးေသာင္း သက္မွတ္ ထားေၾကာင္းသိရသည္။

“ဒီငါးနွစိျပည့္ၿပီးလို႔ သက္တမ္း ထပ္တိုးမယ္ဆိုရင္ သက္တမ္းမျပည့္ခင္ ၂ လအတြင္းမွာ သက္တမ္းတိုး လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီသက္ တမ္းကုန္ၿပီးမွ သက္တမ္းထပ္တိုးရင္ သက္တမ္းလြန္ ဒဏ္ေၾကးကို ေပးေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခ်ိဳသက္မူကေျပာသည္။

သက္တမ္းကုန္ၿပီး ၂ လအတြင္း လာေရာက္ သက္တမ္းတိုးမည္ဆိုပါက သက္တမ္းလြန္ ဒဏ္ေၾကးအေနျဖင့္ က်ပ္ နွစ္ေသာင္း ၊ ၄ လအတြင္း လာေရာက္ သက္တမ္းတိုးမည္ဆိုပါက ဒဏ္ေၾကးကို က်ပ္ သံုးေသာင္း သတ္မွတ္ထားၿပီး ၄ လ ထက္ေက်ာ္လြန္ပါက ယင္းကုမၸဏီ၏ လက္လီလက္ကား မွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္းကို ဆိုင္းငံ့၍ ေရာင္းခ်သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းခြင့္ကိုလည္း ရပ္ဆိုင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ၊စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ၊အိမ္သံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ၊ေဆးနွင့္ေဆးပစၥည္း ၊ေဆးရံုသံုး ကိရိယာမ်ား ၊ တိရစာၦန္အစာနွင့္တိရစာၦန္ေဆးဝါးမ်ား ၊ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားနွင့္ကိရိယာမ်ားအပါအဝင္ ကုန္ပစၥည္းအုပ္စု ၂၄ စုကို ဦးစားေပးကုန္ပစၥည္းအုပ္စုမ်ားအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး နိုင္ငံ၏ လိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္၍ လက္လီ လက္ကားေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳသည့္ ဦးစားေပးကုန္ပစၥည္းစာရင္းမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply