စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ေရး မွတ္ပုံတင္ကို ယခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္ေပးမည္

0
133

ဧၿပီ ၈
ေဝေဝၿဖိဳး

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအုံ တည္ေထာင္သူ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိသူမ်ားအတြက္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း မွတ္ပုံတင္ကို ယခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီမွ သိရသည္။

” ဒါကိုေလွ်ာက္ဖို႔က ပထမအဆင့္က လိုင္စင္ရွိရမယ္။
ဒီလိုင္စင္က ၅ ႏွစ္သက္တမ္းအက်ဳံး ဝင္တယ္။ သိန္း ၁၀၀ သြင္းရတယ္။ လိုင္စင္ရွိၿပီးမွ တည္ေထာင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ရတယ္။ ဒီ ၅ ႏွစ္ အတြင္းမွာ တည္ေထာင္သူက ၁ လံုးျဖစ္ရင္ ျဖစ္မယ္။ ၅ လံုးျဖစ္ ရင္ျဖစ္မယ္။ ဥပေဒနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်က္နဲ႔ တည္ေထာင္ခြင့္ က်ၿပီးမွသာ ကြန္ဒိုလို႔ သတ္မွတ္တာပါ။ ဥပေဒမထြက္ခင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီး၊ ေဆာက္လုပ္ဆဲစတဲ့ အေဆာက္အအံုေတြကလည္း ေလွ်ာက္ထားရပါမယ္။ ကိုယ့္ဘာသာ ကြန္ဒိုလို႔ နာမည္တပ္ထားတဲ့ဟာေတြ ဒါေတြကို စိစစ္ၿပီးမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကြန္ဒိုလို႔ သတ္မွတ္ေပးမွာပါ။”ဟု ရန္ကုန္တိုင္း စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုစီမံခန္႔ခြဲ ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးမ်ဳိးျမင့္က ေျပာသည္။

ယင္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း မွတ္ပုံတင္ကို ဇြန္လ သို႔မဟုတ္ ဇူလိုင္လအတြင္း ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး
အဆိုပါစုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအုံသည္ ေျမဧရိယာ အက်ယ္အဝန္း sqft ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိရမည့္အျပင္ ၆ ထပ္ႏွင့္အထက္၊ ဓါတ္ေလွကား၊ လူအမ်ား စုရံုးႏိုင္ေသာေနရာ၊ ရံုးခန္း ၊ အမႈိက္စြန္႔ပစ္မည့္ေနရာ အစရွိသည္တို႔ ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံု (ကြန္ဒိုမီနီယံ) ဥပေဒတြင္ တည္ေထာင္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ (မည္သည့္ႏိုင္ငံသား၊ တိုင္းရင္းသားမဆို)မွ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါက ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသားမွ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ျပဳထားသည္။

“လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရၿပီးတဲ့ တည္ေထာင္သူေတြ အေနနဲ႔ တိတိက်က် လိုက္နာဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကမာၻ႔အဆင့္မီ ကြန္ဒိုမီနီယံ အေဆာက္အအံုႀကီးေတြကို တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ အက်ဳိး၊ ျပည္သူရဲ႕ အက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္” ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု​ဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္က ေျပာသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္အရ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္အညီ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံု၏ ဥပေဒ ေပးအပ္ ထားသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႀကီးၾကပ္ ပံ့ပိုးကူညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္
ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတုိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းထားသည္ဟုဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ၃၀ ခုႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီ ၂ ခုတို႔ကို ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီက
တည္ေထာင္သူ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း
သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အဆင့္ျမင့္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထား မွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမ်ားက ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္း စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုဥပေဒကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး နည္းဥပေဒကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက အႀကိမ္ႀကိမ္ျပင္ဆင္၍ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းနိုင္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။

ထိုက့ဲသို႔ ဥပေဒျပဌာန္းၿပီး နည္းဥပေဒအသက္ဝင္ေစရန္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံု စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္း၍ တည္ေထာင္ခြင့္လိုင္စင္ကို ခ်ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဧၿပီ ၈
ေဝေဝၿဖိဳး

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအုံ တည္ေထာင္သူ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိသူမ်ားအတြက္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း မွတ္ပုံတင္ကို ယခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီမွ သိရသည္။

” ဒါကိုေလွ်ာက္ဖို႔က ပထမအဆင့္က လိုင္စင္ရွိရမယ္။
ဒီလိုင္စင္က ၅ ႏွစ္သက္တမ္းအက်ဳံး ဝင္တယ္။ သိန္း ၁၀၀ သြင္းရတယ္။ လိုင္စင္ရွိၿပီးမွ တည္ေထာင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ရတယ္။ ဒီ ၅ ႏွစ္ အတြင္းမွာ တည္ေထာင္သူက ၁ လံုးျဖစ္ရင္ ျဖစ္မယ္။ ၅ လံုးျဖစ္ ရင္ျဖစ္မယ္။ ဥပေဒနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်က္နဲ႔ တည္ေထာင္ခြင့္ က်ၿပီးမွသာ ကြန္ဒိုလို႔ သတ္မွတ္တာပါ။ ဥပေဒမထြက္ခင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီး၊ ေဆာက္လုပ္ဆဲစတဲ့ အေဆာက္အအံုေတြကလည္း ေလွ်ာက္ထားရပါမယ္။ ကိုယ့္ဘာသာ ကြန္ဒိုလို႔ နာမည္တပ္ထားတဲ့ဟာေတြ ဒါေတြကို စိစစ္ၿပီးမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကြန္ဒိုလို႔ သတ္မွတ္ေပးမွာပါ။”ဟု ရန္ကုန္တိုင္း စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုစီမံခန္႔ခြဲ ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးမ်ဳိးျမင့္က ေျပာသည္။

ယင္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း မွတ္ပုံတင္ကို ဇြန္လ သို႔မဟုတ္ ဇူလိုင္လအတြင္း ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး
အဆိုပါစုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအုံသည္ ေျမဧရိယာ အက်ယ္အဝန္း sqft ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိရမည့္အျပင္ ၆ ထပ္ႏွင့္အထက္၊ ဓါတ္ေလွကား၊ လူအမ်ား စုရံုးႏိုင္ေသာေနရာ၊ ရံုးခန္း ၊ အမႈိက္စြန္႔ပစ္မည့္ေနရာ အစရွိသည္တို႔ ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံု (ကြန္ဒိုမီနီယံ) ဥပေဒတြင္ တည္ေထာင္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ (မည္သည့္ႏိုင္ငံသား၊ တိုင္းရင္းသားမဆို)မွ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါက ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသားမွ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ျပဳထားသည္။

“လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရၿပီးတဲ့ တည္ေထာင္သူေတြ အေနနဲ႔ တိတိက်က် လိုက္နာဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကမာၻ႔အဆင့္မီ ကြန္ဒိုမီနီယံ အေဆာက္အအံုႀကီးေတြကို တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ အက်ဳိး၊ ျပည္သူရဲ႕ အက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္” ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု​ဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္က ေျပာသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္အရ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္အညီ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံု၏ ဥပေဒ ေပးအပ္ ထားသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႀကီးၾကပ္ ပံ့ပိုးကူညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္
ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတုိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းထားသည္ဟုဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ၃၀ ခုႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီ ၂ ခုတို႔ကို ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီက
တည္ေထာင္သူ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း
သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အဆင့္ျမင့္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထား မွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမ်ားက ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္း စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုဥပေဒကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး နည္းဥပေဒကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက အႀကိမ္ႀကိမ္ျပင္ဆင္၍ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းနိုင္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။

ထိုက့ဲသို႔ ဥပေဒျပဌာန္းၿပီး နည္းဥပေဒအသက္ဝင္ေစရန္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံု စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္း၍ တည္ေထာင္ခြင့္လိုင္စင္ကို ခ်ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Leave a Reply