တပ္မေတာ္ႏွင့္ဆိုင္သည့္ ကိစၥမ်ားအား ခြဲျခားသိျမင္နိုင္ျခင္းမရွိပါက ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ အလားအလာေကာင္းမည္မဟုတ္ ဟု သူရဦးေရႊမန္းေျပာ

0
108

ဧၿပီ ၁၀
ယဥ္ေကႏြယ္

တပ္မေတာ္နွင့္ဆိုင္သည့္ ကိစၥမ်ားအား ခြဲျခားသိျမင္နိုင္ျခင္းမရွိပါက အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ အလားအလာေကာင္းမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္း က ေျပာၾကားသည္။

“တပ္မေတာ္ဆိုတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ လူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ကိစၥရပ္ေတြကို ျခားၿပီးၾကည့္ဖို႔လိုပါတယ္။အဲ့လိုမွ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ ဒီေန႔ေျပာေနတဲ့ ရင္ၾကားစ့ေရး၊အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုတာေတြ မျဖစ္ပဲ ဆက္လက္ၿပီေးတာ့ ဒီလုိ အေျခအေနမ်ိဳးေတြ ျဖစ္တာကိုေတာ့ စိတ္ထဲမေကာင္းဘူး”ဟု သူရဦးေရႊမန္းကေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ သူရဦးေရႊမန္း၏ေနအိမ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခဲ့သည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ရာတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ သူရဦးေရႊမန္းမွ အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သည္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံတြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတာ၀န္မ်ားအား အဓိကထားေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ တပ္မေတာ္ကို အင္အားေတာင့္တင္းၿပီး စြမ္းရည္ထက္ျမက္တဲ့ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ျဖစ္ဖို႔ဟာ ဟိုးယခင္ကတည္းကေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္”ဟု သူရဦးေရႊမန္းကေျပာသည္။

ထို႔အတူ တပ္တြင္ စစ္သား၊စစ္သည္ မေကာင္းတာမရွိသည့္ အတြက္လည္း ခြဲျခားသိျမင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

သူရဦးေရႊမန္းအေနျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္လည္း လုပ္ငန္းအရ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးမရွိေသာ္လည္း လူပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ဆက္ဆံေရးရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

သူရဦးေရႊမန္းဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ ပါတီကို ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တြင္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့သည္။

၎ ပါတီကို အဖြဲ႔ ၁၉ ဦးျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး မူ၀ါဒ ၂၂ ခ်က္၊ လုပ္ငန္းစဥ္ ၈၁ ခုျဖင့္ အေလးထားေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္သည္ ဟုဆိုသည္။

ဧၿပီ ၁၀
ယဥ္ေကႏြယ္

တပ္မေတာ္နွင့္ဆိုင္သည့္ ကိစၥမ်ားအား ခြဲျခားသိျမင္နိုင္ျခင္းမရွိပါက အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ အလားအလာေကာင္းမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္း က ေျပာၾကားသည္။

“တပ္မေတာ္ဆိုတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ လူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ကိစၥရပ္ေတြကို ျခားၿပီးၾကည့္ဖို႔လိုပါတယ္။အဲ့လိုမွ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ ဒီေန႔ေျပာေနတဲ့ ရင္ၾကားစ့ေရး၊အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုတာေတြ မျဖစ္ပဲ ဆက္လက္ၿပီေးတာ့ ဒီလုိ အေျခအေနမ်ိဳးေတြ ျဖစ္တာကိုေတာ့ စိတ္ထဲမေကာင္းဘူး”ဟု သူရဦးေရႊမန္းကေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ သူရဦးေရႊမန္း၏ေနအိမ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခဲ့သည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ရာတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ သူရဦးေရႊမန္းမွ အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သည္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံတြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတာ၀န္မ်ားအား အဓိကထားေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ တပ္မေတာ္ကို အင္အားေတာင့္တင္းၿပီး စြမ္းရည္ထက္ျမက္တဲ့ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ျဖစ္ဖို႔ဟာ ဟိုးယခင္ကတည္းကေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္”ဟု သူရဦးေရႊမန္းကေျပာသည္။

ထို႔အတူ တပ္တြင္ စစ္သား၊စစ္သည္ မေကာင္းတာမရွိသည့္ အတြက္လည္း ခြဲျခားသိျမင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

သူရဦးေရႊမန္းအေနျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္လည္း လုပ္ငန္းအရ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးမရွိေသာ္လည္း လူပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ဆက္ဆံေရးရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

သူရဦးေရႊမန္းဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ ပါတီကို ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တြင္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့သည္။

၎ ပါတီကို အဖြဲ႔ ၁၉ ဦးျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး မူ၀ါဒ ၂၂ ခ်က္၊ လုပ္ငန္းစဥ္ ၈၁ ခုျဖင့္ အေလးထားေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္သည္ ဟုဆိုသည္။

Leave a Reply