ျမန္မာ – ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္မ်ဥ္းတေလွ်ာက္ လႈပ္ရွားေနေသာ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားအား ပူးေပါင္းရွင္းလင္းမည္

0
186

ဧၿပီ ၉
ယဥ္ေကႏြယ္

ျမန္္္မာႏွင့့့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နွစ္နိုင္ငံအၾကားရွိ နယ္စပ္မ်ဥ္းတစ္ေလွ်ာက္လႈပ္ရွားေနသည့္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ား အား အျမစ္္ျပတ္သုတ္သင္ရွင္းလင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္နိုင္ငံသေဘာတူညီမႈ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နွစ္နိုင္ငံနယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား အဆင့္ျမွင့္အရာရွိႀကီးမ်ားအစည္းအေ၀းကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ Royal ACE ဟိုတယ္ တြင္ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔ နွင့္ ၉ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၁ ခ်က္ ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ လံုး၀သည့္းမခံသည့္ မူ၀ါဒအား စြဲျမဲခိုင္မာစြာ ကိုယ္တြယ္က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္နိုင္ငံအၾကားရွိ နယ္စပ္မ်ဥ္းတစ္ေလွ်ာက္ လႈပ္ရွားေနေသာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ႏွင့္အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ား ကို အျမစ္ျပတ္သုတ္သင္ရွင္းလင္းသြားမည္ဟု သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ပါရွိသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လက္ရွိတည္ေထာင္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ နယ္စပ္ဆက္ဆံေရးရံုးကြန္ယက္အေနျဖင့္ BGP ႏွင့္ BGB တို႔အၾကားရွိ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းအား အသံုးျပဳ၍ သတင္းအခ်က္အလက္ဖလွယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ထို႔ျပင္ BGB သည္ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ တက္ၾကြ နိုးၾကြစြာျဖင့္ စီစစ္ၾကပ္မတ္မည္ျဖစ္ၿပီးအၾကမ္း ဖက္သမားမ်ားျဖတ္ သန္း၀င္ေရာက္လာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လက္ခံရရွိပါက တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ထို႔အတူ တရားမ၀င္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္သည့္ မည္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ိဳးမဆို တားဆီးကာကြယ္မည္ျဖစ္ၿပီး နွစ္ဖက္အၾကားထားရွိသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားနွင့္ အညီေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား အဆင့္ျမွင့္အရာရွိႀကီးမ်ားအစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နို္င္ငံရွိ ဒါကာၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ဧၿပီ ၉
ယဥ္ေကႏြယ္

ျမန္္္မာႏွင့့့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နွစ္နိုင္ငံအၾကားရွိ နယ္စပ္မ်ဥ္းတစ္ေလွ်ာက္လႈပ္ရွားေနသည့္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ား အား အျမစ္္ျပတ္သုတ္သင္ရွင္းလင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္နိုင္ငံသေဘာတူညီမႈ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နွစ္နိုင္ငံနယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား အဆင့္ျမွင့္အရာရွိႀကီးမ်ားအစည္းအေ၀းကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ Royal ACE ဟိုတယ္ တြင္ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔ နွင့္ ၉ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၁ ခ်က္ ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ လံုး၀သည့္းမခံသည့္ မူ၀ါဒအား စြဲျမဲခိုင္မာစြာ ကိုယ္တြယ္က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္နိုင္ငံအၾကားရွိ နယ္စပ္မ်ဥ္းတစ္ေလွ်ာက္ လႈပ္ရွားေနေသာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ႏွင့္အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ား ကို အျမစ္ျပတ္သုတ္သင္ရွင္းလင္းသြားမည္ဟု သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ပါရွိသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လက္ရွိတည္ေထာင္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ နယ္စပ္ဆက္ဆံေရးရံုးကြန္ယက္အေနျဖင့္ BGP ႏွင့္ BGB တို႔အၾကားရွိ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းအား အသံုးျပဳ၍ သတင္းအခ်က္အလက္ဖလွယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ထို႔ျပင္ BGB သည္ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ တက္ၾကြ နိုးၾကြစြာျဖင့္ စီစစ္ၾကပ္မတ္မည္ျဖစ္ၿပီးအၾကမ္း ဖက္သမားမ်ားျဖတ္ သန္း၀င္ေရာက္လာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လက္ခံရရွိပါက တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ထို႔အတူ တရားမ၀င္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္သည့္ မည္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ိဳးမဆို တားဆီးကာကြယ္မည္ျဖစ္ၿပီး နွစ္ဖက္အၾကားထားရွိသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားနွင့္ အညီေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား အဆင့္ျမွင့္အရာရွိႀကီးမ်ားအစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နို္င္ငံရွိ ဒါကာၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Leave a Reply