“ဝ” ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA)၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္အခမ္းအနား

0
53

“ဝ” ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA)၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္အခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ၀ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ရတိုင္း၏ ၿမိဳ႔ေတာ္ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ႔သည္။

photo-MarNaw/ MPA

“ဝ” ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA)၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္အခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ၀ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ရတိုင္း၏ ၿမိဳ႔ေတာ္ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ႔သည္။

photo-MarNaw/ MPA

Leave a Reply