တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တိုက္ပြဲျဖစ္၊ နင္းမိုင္းမ်ားႏွင့္ မိုင္းေထာင္ရာတြင္သံုးသည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား တပ္မေတာ္ သိမ္းဆည္းရမိ

0
149

ဧၿပီ ၂၂
ပဥၥမလိႈင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဧၿပီ ၂၁ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ထိေတြ႕ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု တပ္မေတာ္က ယေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ယင္းတိုက္ပြဲအတြင္း AAေသာင္းက်န္းသူမ်ားထံမွ နင္းမုိင္းမ်ားႏွင့္ မုိင္းေထာင္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္ဟု တပ္မေတာ္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နယုန္ေတာင္ေက်းရြာအနီး ယင္းေန႔ ညေန ၄ နာရီခန္႔တြင္ နယုန္ေတာင္ေက်းရြာ၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မီတာ ၃၀၀၀ ခန္႔အကြာေနရာ၌ AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက လက္နက္ႀကီး/ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္မွ ျပန္လည္တုိက္ခုိက္ခဲ့ရာ ညေန ၄ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ရန္သူမ်ား အေရွ႕ေတာင္ဘက္သုိ႔ ဆုတ္ခြာထြက္ေျပး သြားခဲ့သည္ဟု ပါရွိသည္။

တိုက္ပြဲအတြင္း ရန္သူ႕ထံမွ ေဒသႏၲရလက္လုပ္နင္းမုိင္း ၅ လုံး၊ မုိင္းေထာင္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ၁၀ အိတ္ႏွင့္ ပစ္က်င္းမ်ားအားသိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

#TheFifthWave

ဧၿပီ ၂၂ 
ပဥၥမလိႈင္း

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဧၿပီ ၂၁ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ထိေတြ႕ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု တပ္မေတာ္က ယေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ယင္းတိုက္ပြဲအတြင္း AAေသာင္းက်န္းသူမ်ားထံမွ နင္းမုိင္းမ်ားႏွင့္ မုိင္းေထာင္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္ဟု တပ္မေတာ္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နယုန္ေတာင္ေက်းရြာအနီး ယင္းေန႔ ညေန ၄ နာရီခန္႔တြင္ နယုန္ေတာင္ေက်းရြာ၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မီတာ ၃၀၀၀ ခန္႔အကြာေနရာ၌ AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက လက္နက္ႀကီး/ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္မွ ျပန္လည္တုိက္ခုိက္ခဲ့ရာ ညေန ၄ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ရန္သူမ်ား အေရွ႕ေတာင္ဘက္သုိ႔ ဆုတ္ခြာထြက္ေျပး သြားခဲ့သည္ဟု ပါရွိသည္။

တိုက္ပြဲအတြင္း ရန္သူ႕ထံမွ ေဒသႏၲရလက္လုပ္နင္းမုိင္း ၅ လုံး၊ မုိင္းေထာင္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ၁၀ အိတ္ႏွင့္ ပစ္က်င္းမ်ားအားသိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

#TheFifthWave

Leave a Reply