ကမၻာ့စီးပြားေရးအဟန္႔အတားမ်ားေၾကာင့္ အေရွ႕အာရွ ႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးမႈနႈန္း အလယ္အလတ္အဆင့္ ရွိမည္ဟုဆို

0
77

ဧၿပီ ၂၅
ေဝေဝၿဖိဳး

ကမၻာ့စီးပြားေရးရာ အဟန့္အတားမ်ားႏွင့္ တရုတ္နိုင္ငံ မူ၀ါဒျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းထားသည့္ စီးပြားေရး အရွိန္ေလ်ာ့ခ်မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားေျကာင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲ အေရွ႕အာရွ နွင့္ပစိဖိတ္ေဒသ၏ စီးပြားေရး တိုးတက္မွုနွုန္းသည္ အနည္းငယ္ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းနိုင္ေၾကာင္း ယခုနွစ္ ဧျပီလထုတ္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အစီရင္ခံစာမွ သိရသည္။

ယင္းအေျခအေနသည္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္အတြင္းရွိ ၆ ဒသမ ၃ ရာခိုင္နႈန္းနွင့္ နွိုင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁၉ နွင့္ ၂၀၂၀ ခုနွစ္မ်ားတြင္ ၆ ရာခိုင္နႈန္းခန္႔သာ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရေၾကာင္းသိရသည္။

” ၂၀၂၁ ခုနွစ္မတိုင္မီ ကာလအတြင္းမွာ အလြန္အမင္းႏြမ္းပါးမႈ အေျခအေနေတြကို ၃ ရာခိုင္နႈန္း ေအာက္အထိ က်ဆင္းေစဖို ့ေမွ်ာ္္မွန္းထားေပမယ့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ေဒသအတြင္းမွာရိွတဲ့ လူဦးေရ သန္း ၅၀၀ ခန္႔ဟာ စီးပြားေရးအရ မလံုျခံဳမႈနဲ ့ႏြမ္းပါးတဲ့ အေျခအေနကိုျပန္ၿပီး ေရာက္ရွိသြားနိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ မူ၀ါဒ ေရးဆြဲသူေတြ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြရဲ႕ အတိုင္းအတာ အေပၚ အေရးပါတဲ့ သတိေပးခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ကမၻာ့ဘဏ္၏ အေရွ႕အာရွနွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ဒုတိယဥကၠ႒ Victoria Kwakwa ကေျပာသည္။

ယခုနွစ္ ဧျပီလထုတ္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အေရွ႕အာရွနွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ စီးပြားေရးေနာက္ဆံုးရ အေျခအေနမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဟန္႔အတားမ်ား အေပၚ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဟု အမည္ရသည့္ အစီရင္ခံစာအရ ကုန္သြယ္မႈ မူဝါဒေရးရာ မေရရာမႈမ်ားအား အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ကမၻာ့ ကုန္သြယ္ေရး ဖြံ ့ျဖိဳးမႈနႈန္းထားသည္ အလယ္အလတ္ခန္႔ အဆင့္သာ ရွိနိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

အစီရင္ခံစာအရ ေဒသတြင္းနုိင္ငံအမ်ားအျပား၌ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ ၀ယ္လိုအား အေျခအေနသည္ ဆက္လက္ခိုင္မာေနဆဲျဖစ္ျခင္းေျကာင့္ ပို႔ကုန္ေနွးေကြးမႈ အက်ိဳးဆက္မ်ားအေပၚ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ေခ်ဖ်က္နုိင္မႈရွိေၾကာင္းသိရသည္။

“တိုးတက္တဲ့ စီးပြားေရးနိုင္ငံေတြရွိ ထပ္ေဆာင္းအရွိန္အဟုန္ ေလ်ာ့နည္းမႈအပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အခ်က္အလက္ေတြေၾကာင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ မေရရာမႈေတြ ၊တရုတ္နိုင္ငံရွိ ေမ်ွာ္မွန္းသည္ထက္ ပိုမိုျမန္ဆန္ေသာ အရွိန္အဟုန္ ေလ်ာ့ခ်မႈ အလားအလာအေျခေနေတြနဲ႔ ေျဖရွင္းနိုင္ျခင္းမရွိေသးတဲ့ ကုန္သြယ္မႈက႑ ဖိအားေတြတည္ရွိေနၿပီး ဒီလိုစဥ္ဆက္မျပက္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အဟန္႔အတားေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ စီမံခန္႔ခြဲေျဖရွင္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္”ဟု ကမၻာ့ဘဏ္၏ အေရွ႕အာရွနွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္ Andrew Mason ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ တိုးခ်ဲ ႔လုပ္ေဆာင္သည့္ ေငြေျကးမူ၀ါဒသည္ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ကာလတိုအားျဖင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ အရွိန္အဟုန္ကို ျမွင့္တင္နိုင္မည္ျဖစ္သလို မျကာေသးမီ ကာလအတြင္းက ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္လည္း ကာလလယ္အားျဖင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအေပၚ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည္ဟု ေမ်ွာ္မွန္းရေၾကာင္း သိရသည္။

တရုတ္နိုင္ငံ၏ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မူ၀ါဒျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းထားသည့္ အဟန္႔အတားမ်ား ေလ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေျကာင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈနႈန္းထားမွာ ၂၀၁၈ ခုနွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၆ ရာခိုင္နွုန္းအထိ ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုနွစ္ နွင့္ ၂၀၂၀ ခုနွစ္မ်ားတြင္ ၆ ဒသမ၂ ရာခိုင္နႈန္းသို႔ ့ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းသြားမည္ျဖစ္ေျကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ကာလလယ္သက္တမ္းအတြင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ အေရးပါမႈကို အဓိကထားတင္ျပထားၿပီး ၎တို႔တြင္ ပုဂၢလိကက႑အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးရန္ ၊ယွဥ္ၿပိဳင္လုပ္ကိုင္နိုင္မႈ တိုးျမႇင့္ရန္ ၊ကုန္ထုတ္စြမ္းရည္တိုးပြားရန္နွင့္ နိုင္ငံမ်ား၏လူသားအရင္းအျမစ္ မတည္မႈမ်ား ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္တို႔ ပါဝင္သည္။

ဧၿပီ ၂၅
ေဝေဝၿဖိဳး

ကမၻာ့စီးပြားေရးရာ အဟန့္အတားမ်ားႏွင့္ တရုတ္နိုင္ငံ မူ၀ါဒျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းထားသည့္ စီးပြားေရး အရွိန္ေလ်ာ့ခ်မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားေျကာင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲ အေရွ႕အာရွ နွင့္ပစိဖိတ္ေဒသ၏ စီးပြားေရး တိုးတက္မွုနွုန္းသည္ အနည္းငယ္ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းနိုင္ေၾကာင္း ယခုနွစ္ ဧျပီလထုတ္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အစီရင္ခံစာမွ သိရသည္။

ယင္းအေျခအေနသည္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္အတြင္းရွိ ၆ ဒသမ ၃ ရာခိုင္နႈန္းနွင့္ နွိုင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁၉ နွင့္ ၂၀၂၀ ခုနွစ္မ်ားတြင္ ၆ ရာခိုင္နႈန္းခန္႔သာ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရေၾကာင္းသိရသည္။

” ၂၀၂၁ ခုနွစ္မတိုင္မီ ကာလအတြင္းမွာ အလြန္အမင္းႏြမ္းပါးမႈ အေျခအေနေတြကို ၃ ရာခိုင္နႈန္း ေအာက္အထိ က်ဆင္းေစဖို ့ေမွ်ာ္္မွန္းထားေပမယ့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ေဒသအတြင္းမွာရိွတဲ့ လူဦးေရ သန္း ၅၀၀ ခန္႔ဟာ စီးပြားေရးအရ မလံုျခံဳမႈနဲ ့ႏြမ္းပါးတဲ့ အေျခအေနကိုျပန္ၿပီး ေရာက္ရွိသြားနိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ မူ၀ါဒ ေရးဆြဲသူေတြ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြရဲ႕ အတိုင္းအတာ အေပၚ အေရးပါတဲ့ သတိေပးခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ကမၻာ့ဘဏ္၏ အေရွ႕အာရွနွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ဒုတိယဥကၠ႒ Victoria Kwakwa ကေျပာသည္။

ယခုနွစ္ ဧျပီလထုတ္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ အေရွ႕အာရွနွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ စီးပြားေရးေနာက္ဆံုးရ အေျခအေနမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဟန္႔အတားမ်ား အေပၚ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဟု အမည္ရသည့္ အစီရင္ခံစာအရ ကုန္သြယ္မႈ မူဝါဒေရးရာ မေရရာမႈမ်ားအား အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ကမၻာ့ ကုန္သြယ္ေရး ဖြံ ့ျဖိဳးမႈနႈန္းထားသည္ အလယ္အလတ္ခန္႔ အဆင့္သာ ရွိနိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

အစီရင္ခံစာအရ ေဒသတြင္းနုိင္ငံအမ်ားအျပား၌ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ ၀ယ္လိုအား အေျခအေနသည္ ဆက္လက္ခိုင္မာေနဆဲျဖစ္ျခင္းေျကာင့္ ပို႔ကုန္ေနွးေကြးမႈ အက်ိဳးဆက္မ်ားအေပၚ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ေခ်ဖ်က္နုိင္မႈရွိေၾကာင္းသိရသည္။

“တိုးတက္တဲ့ စီးပြားေရးနိုင္ငံေတြရွိ ထပ္ေဆာင္းအရွိန္အဟုန္ ေလ်ာ့နည္းမႈအပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အခ်က္အလက္ေတြေၾကာင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ မေရရာမႈေတြ ၊တရုတ္နိုင္ငံရွိ ေမ်ွာ္မွန္းသည္ထက္ ပိုမိုျမန္ဆန္ေသာ အရွိန္အဟုန္ ေလ်ာ့ခ်မႈ အလားအလာအေျခေနေတြနဲ႔ ေျဖရွင္းနိုင္ျခင္းမရွိေသးတဲ့ ကုန္သြယ္မႈက႑ ဖိအားေတြတည္ရွိေနၿပီး ဒီလိုစဥ္ဆက္မျပက္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အဟန္႔အတားေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ စီမံခန္႔ခြဲေျဖရွင္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္”ဟု ကမၻာ့ဘဏ္၏ အေရွ႕အာရွနွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္ Andrew Mason ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ တိုးခ်ဲ ႔လုပ္ေဆာင္သည့္ ေငြေျကးမူ၀ါဒသည္ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ကာလတိုအားျဖင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ အရွိန္အဟုန္ကို ျမွင့္တင္နိုင္မည္ျဖစ္သလို မျကာေသးမီ ကာလအတြင္းက ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္လည္း ကာလလယ္အားျဖင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအေပၚ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည္ဟု ေမ်ွာ္မွန္းရေၾကာင္း သိရသည္။

တရုတ္နိုင္ငံ၏ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မူ၀ါဒျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းထားသည့္ အဟန္႔အတားမ်ား ေလ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေျကာင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈနႈန္းထားမွာ ၂၀၁၈ ခုနွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၆ ရာခိုင္နွုန္းအထိ ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုနွစ္ နွင့္ ၂၀၂၀ ခုနွစ္မ်ားတြင္ ၆ ဒသမ၂ ရာခိုင္နႈန္းသို႔ ့ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းသြားမည္ျဖစ္ေျကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ကာလလယ္သက္တမ္းအတြင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ အေရးပါမႈကို အဓိကထားတင္ျပထားၿပီး ၎တို႔တြင္ ပုဂၢလိကက႑အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးရန္ ၊ယွဥ္ၿပိဳင္လုပ္ကိုင္နိုင္မႈ တိုးျမႇင့္ရန္ ၊ကုန္ထုတ္စြမ္းရည္တိုးပြားရန္နွင့္ နိုင္ငံမ်ား၏လူသားအရင္းအျမစ္ မတည္မႈမ်ား ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္တို႔ ပါဝင္သည္။

Leave a Reply