တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ားအျပည့္ အ၀ ရရွိရန္ အထူးအေရးႀကီး ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေျပာၾကား

0
123

ဧၿပီ ၂၉
ယဥ္ေကႏြယ္

စစ္မွန္သည့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးသည္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ားအျပည့္ အ၀ ရရွိဖို႔ အထူးအေရးႀကီး ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးတီခြန္ျမတ္မွ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“စစ္မွန္တဲ့ ထာ၀ရျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖို႕အတြက္ ဒီမိုကေရစီေရး၊တန္းတူေရးနဲ႕ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ားအျပည့္အ၀ရရွိေရးတို႕ဟာအထူးပင္အေရးႀကီးလွပါတယ္။ နို္င္ငံေရးျပသနာေတြကို နိုင္ငံေရးနည္းလမ္းနဲ႕ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းနိုင္ဖို႕အတြက္ ယုံႀကည္မႈတည္ေဆာက္နို္င္ ေအာင္၀ိုင္း၀န္းကူညီေပးဖို႕တိုက္တြန္းလိုပါတယ္”ဟု ဦးတီခြန္ျမတ္ကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၏ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာ စကားေျပာၾကားရာတြင္ ဦးတီခြန္ျမတ္မွ အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္ျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လိုလားခ်က္ကို ႀကိဳးပမ္းထမ္းေဆာင္ၾကရန္ လည္း ၎ က မွာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အတူ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားနဲ႕ အညီ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ႀကရတာျဖစ္သည့္ အတြက္ နုိင္ငံေတာ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ျပည္သူလူထု၏ လူမႈဘ၀စီးပြား ေတြကိုျမွင့္တင္နိုင္ရန္အတြက္္ ဥပေဒမ်ားအခိုင္အမာျပဌာန္းနို္င္ရန္အတြက္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း ဦးတီခြန္ျမတ္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

“လႊတ္ေတာ္မ်ားခိုင္မာအားေကာင္းျပီး ျပည္သူက ပိုမိုအားကိုးလာဖို႕အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕အခန္း က႑နဲ႕ဥပေဒျပဳေရးတာ၀န္ေတြကိုက်ြမ္းက်င္ပိုင္နိုင္စြာေဆာင္ရြက္နိုင္ႀကဖို႕အထူးလိုအပ္ပါတယ္”ဟု ဦးတီခြန္ျမတ္ကမွာၾကားေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္(၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္ အစည္း အေ၀း တြင္ ဥပေဒႀကမ္း (၁၄) ခုရွိၿပီး အသင့္ျဖစ္အဆို(၁၆)ခု ႏွင့္ အသင့္ျဖစ္ႀကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၂၃၇)ခု တို႔အား ေဆြးေႏြး လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေမးခြန္းမ်ား၊အဆိုမ်ားႏွင့္ ဥပေဒႀကမ္းမ်ားအား ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အေျခအေနနွင့္ ရရွိသည့္ အခ်ိန္အခါေပၚမူတည္၍ ေန႕စဥ္အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ မ်ွမ်ွတတ ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဧၿပီ ၂၉
ယဥ္ေကႏြယ္

စစ္မွန္သည့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးသည္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ားအျပည့္ အ၀ ရရွိဖို႔ အထူးအေရးႀကီး ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးတီခြန္ျမတ္မွ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“စစ္မွန္တဲ့ ထာ၀ရျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖို႕အတြက္ ဒီမိုကေရစီေရး၊တန္းတူေရးနဲ႕ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ားအျပည့္အ၀ရရွိေရးတို႕ဟာအထူးပင္အေရးႀကီးလွပါတယ္။ နို္င္ငံေရးျပသနာေတြကို နိုင္ငံေရးနည္းလမ္းနဲ႕ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းနိုင္ဖို႕အတြက္ ယုံႀကည္မႈတည္ေဆာက္နို္င္ ေအာင္၀ိုင္း၀န္းကူညီေပးဖို႕တိုက္တြန္းလိုပါတယ္”ဟု ဦးတီခြန္ျမတ္ကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၏ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာ စကားေျပာၾကားရာတြင္ ဦးတီခြန္ျမတ္မွ အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္ျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လိုလားခ်က္ကို ႀကိဳးပမ္းထမ္းေဆာင္ၾကရန္ လည္း ၎ က မွာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အတူ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားနဲ႕ အညီ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ႀကရတာျဖစ္သည့္ အတြက္ နုိင္ငံေတာ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ျပည္သူလူထု၏ လူမႈဘ၀စီးပြား ေတြကိုျမွင့္တင္နိုင္ရန္အတြက္္ ဥပေဒမ်ားအခိုင္အမာျပဌာန္းနို္င္ရန္အတြက္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း ဦးတီခြန္ျမတ္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

“လႊတ္ေတာ္မ်ားခိုင္မာအားေကာင္းျပီး ျပည္သူက ပိုမိုအားကိုးလာဖို႕အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕အခန္း က႑နဲ႕ဥပေဒျပဳေရးတာ၀န္ေတြကိုက်ြမ္းက်င္ပိုင္နိုင္စြာေဆာင္ရြက္နိုင္ႀကဖို႕အထူးလိုအပ္ပါတယ္”ဟု ဦးတီခြန္ျမတ္ကမွာၾကားေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္(၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္ အစည္း အေ၀း တြင္ ဥပေဒႀကမ္း (၁၄) ခုရွိၿပီး အသင့္ျဖစ္အဆို(၁၆)ခု ႏွင့္ အသင့္ျဖစ္ႀကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၂၃၇)ခု တို႔အား ေဆြးေႏြး လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေမးခြန္းမ်ား၊အဆိုမ်ားႏွင့္ ဥပေဒႀကမ္းမ်ားအား ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ အေျခအေနနွင့္ ရရွိသည့္ အခ်ိန္အခါေပၚမူတည္၍ ေန႕စဥ္အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ မ်ွမ်ွတတ ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply