အေမရိကန္သမၼတ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစီအစဥ္ကို ပါလက္စတိုင္း ေခါင္းေဆာင္ ေ၀ဖန္

0
186

ရာမာလာ ဇန္နဝါရီ ၁၅

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအစဥ္သည္ ရာစုႏွစ္၏ အဆုိးရြားဆံုး ထိုးႏွက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါလက္စတုိင္းသမၼတ မာမြတ္အဘၻာစ္က ေဝဖန္ေျပာဆို လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သမၼတသည္ ေဂ်႐ုဆလင္အား အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္က တင္ျပသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအစဥ္ကုိ လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အဘၻာစ္က ပါလက္စတိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီးေနာက္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေစခဲ့သည့္ ေအာ္စလို ၿငိမ္ခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈကိုလည္း အစၥေရးကအဆံုးသတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း အဘၻာစ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ပါလက္စတုိင္းသားမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈကုိ ျငင္းပယ္မည္ ဆိုပါက အကူအညီေပးမႈမ်ားကိုျဖတ္ေတာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထရမ့္က ၿခိမ္းေျခာက္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ေဂ်႐ုဆလင္အား အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြမွ ျပႆနာတစ္ခုကို ေျဖရွင္းေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထရမ့္က ယခုလအေစာပိုင္းတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အေမရိကန္သည္ ဘက္မလိုက္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၾကားဝင္ေဆြးေႏြးသူ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း ပါလက္စတုိင္းသားမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထရမ့္၏လုပ္ေဆာင္မႈကုိ ထိေရာက္စြာတုံ႔ျပန္ႏုိင္ေရးေဆြးေႏြးရန္ ရာမာလာ၌ ပါလက္စတုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္အစိုးရသည္လည္း မၾကာေသးမီလမ်ားမွစၿပီး အစၥေရး-ပါလက္စတုိင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အစီအစဥ္သစ္တစ္ခုကုိ ေရးဆဲြေနသည္။ ပါလက္စတုိင္းသားမ်ားက ၎တုိ႔၏ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေဂ်႐ုဆလင္၏ အျပင္ဘက္ရွိ အဘူဒီစ္ေက်းရြာအား အနာဂတ္ႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ အျဖစ္သတ္မွတ္ရန္ အေမရိကန္က ကမ္းလွမ္းခဲ့ေၾကာင္း အဘၻာစ္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ရာမာလာ ဇန္နဝါရီ ၁၅

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအစဥ္သည္ ရာစုႏွစ္၏ အဆုိးရြားဆံုး ထိုးႏွက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါလက္စတုိင္းသမၼတ မာမြတ္အဘၻာစ္က ေဝဖန္ေျပာဆို လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သမၼတသည္ ေဂ်႐ုဆလင္အား အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္က တင္ျပသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအစဥ္ကုိ လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အဘၻာစ္က ပါလက္စတိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီးေနာက္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေစခဲ့သည့္ ေအာ္စလို ၿငိမ္ခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈကိုလည္း အစၥေရးကအဆံုးသတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း အဘၻာစ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ပါလက္စတုိင္းသားမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈကုိ ျငင္းပယ္မည္ ဆိုပါက အကူအညီေပးမႈမ်ားကိုျဖတ္ေတာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထရမ့္က ၿခိမ္းေျခာက္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ေဂ်႐ုဆလင္အား အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြမွ ျပႆနာတစ္ခုကို ေျဖရွင္းေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထရမ့္က ယခုလအေစာပိုင္းတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အေမရိကန္သည္ ဘက္မလိုက္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၾကားဝင္ေဆြးေႏြးသူ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း ပါလက္စတုိင္းသားမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထရမ့္၏လုပ္ေဆာင္မႈကုိ ထိေရာက္စြာတုံ႔ျပန္ႏုိင္ေရးေဆြးေႏြးရန္ ရာမာလာ၌ ပါလက္စတုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္အစိုးရသည္လည္း မၾကာေသးမီလမ်ားမွစၿပီး အစၥေရး-ပါလက္စတုိင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အစီအစဥ္သစ္တစ္ခုကုိ ေရးဆဲြေနသည္။ ပါလက္စတုိင္းသားမ်ားက ၎တုိ႔၏ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေဂ်႐ုဆလင္၏ အျပင္ဘက္ရွိ အဘူဒီစ္ေက်းရြာအား အနာဂတ္ႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ အျဖစ္သတ္မွတ္ရန္ အေမရိကန္က ကမ္းလွမ္းခဲ့ေၾကာင္း အဘၻာစ္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply