အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အရက္ဝယ္ယူခြင့္ပိတ္ပင္ခ်က္ ပယ္ဖ်က္ရန္ စီစဥ္ျခင္းကုိ သီရိလကၤာသမၼတပယ္ခ်

0
208

ကုိလမ္ဘို ဇန္နဝါရီ ၁၅

သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္တန္းတူ တရားဝင္အရက္ဝယ္ယူေသာက္သံုးခြင့္ျပဳရန္ စီစဥ္ျခင္းကို သီရိလကၤာသမၼတမုိင္သရီပါလာသီရိေသနာက ပယ္ခ်လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္အရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အရက္ဝယ္ယူေသာက္သံုးခြင့္ သာမက ခြင့္ျပဳခ်က္ႀကိဳတင္ေတာင္းခံစရာမလိုဘဲ အရက္ဆုိင္မ်ားတြင္ပါ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ရာ ယင္းကုိ သီရိေသနာက လူထုေတြ႔ဆုံပဲြတစ္ခုတြင္ ပယ္ခ်ေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအစီအစဥ္ကို သတင္းစာမ်ားဖတ္ရာမွ သိရွိခဲဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတကေျပာဆုိခဲ့သည္။

၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ခဲြျခားဆက္ဆံထားေသာေၾကာင့္ ယင္းကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရက ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သမၼတသည္ က်ားမခဲြျခားမႈကို ေလးနက္စြာစဥ္းစားျခင္းမျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္။

အဆိုပါဥပေဒကို တင္းက်ပ္စြာ လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္ကုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ႀကိဳဆုိခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္း သီရိလကၤာရွိ အသက္ ၁၈ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားည္ အေဖ်ာ္ယမကာကို ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ တရားဝင္ဝယ္ယူခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ည ၉ နာရီအတြင္းသာ အရက္ဝယ္ယူခြင့္ရွိေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားမႈကို နံနက္ ၈ နာရီမွ ည ၁၀ နာရီ ဝယ္ယူခြင့္ရွိေၾကာင္း ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အရက္ဝယ္ယူခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္းကို ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ားစုေနထုိင္ေသာ သီရိလကၤာရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက ကန္႔ကြက္ ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အရက္စဲြေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ သီရိလကၤာမိသားစုယဥ္ေက်းမႈကုိ ဖ်က္ဆီးလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကေျပာဆုိခ့ဲသည္။

အရက္ဝယ္ယူခြင့္ပိတ္ပင္ခ်က္ပယ္ဖ်က္လိုက္သည့္ အစီအစဥ္ကုိ ႐ုပ္သိမ္းရန္ အစိုးရကို ညႊန္ၾကားလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတသီရိေသနာက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ သီရိေသနာသည္ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခ်ိန္တြင္ အရက္ေသစာေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈကို တိုက္ဖ်က္မည္ဟု ကတိျပဳေျပာဆုိခဲ့ဖူးသည္။

သီရိလကၤာရွိ အမ်ိဳးသမီး ၈၀ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အရက္ လံုးဝမေသာက္ေၾကာင္း ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖဲြ႕၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စာရင္းအင္းမ်ားအရ သိရသည္။ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ အမ်ိဳးသမီး ၀ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အရက္အလြန္ အကၽြံေသာက္ေလ့ရွိေၾကာင္း စာရင္းအင္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ကုိလမ္ဘို ဇန္နဝါရီ ၁၅

သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္တန္းတူ တရားဝင္အရက္ဝယ္ယူေသာက္သံုးခြင့္ျပဳရန္ စီစဥ္ျခင္းကို သီရိလကၤာသမၼတမုိင္သရီပါလာသီရိေသနာက ပယ္ခ်လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

အစီအစဥ္အရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အရက္ဝယ္ယူေသာက္သံုးခြင့္ သာမက ခြင့္ျပဳခ်က္ႀကိဳတင္ေတာင္းခံစရာမလိုဘဲ အရက္ဆုိင္မ်ားတြင္ပါ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ရာ ယင္းကုိ သီရိေသနာက လူထုေတြ႔ဆုံပဲြတစ္ခုတြင္ ပယ္ခ်ေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအစီအစဥ္ကို သတင္းစာမ်ားဖတ္ရာမွ သိရွိခဲဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတကေျပာဆုိခဲ့သည္။

၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ခဲြျခားဆက္ဆံထားေသာေၾကာင့္ ယင္းကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရက ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သမၼတသည္ က်ားမခဲြျခားမႈကို ေလးနက္စြာစဥ္းစားျခင္းမျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္။

အဆိုပါဥပေဒကို တင္းက်ပ္စြာ လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္ကုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ႀကိဳဆုိခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္း သီရိလကၤာရွိ အသက္ ၁၈ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားည္ အေဖ်ာ္ယမကာကို ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ တရားဝင္ဝယ္ယူခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ည ၉ နာရီအတြင္းသာ အရက္ဝယ္ယူခြင့္ရွိေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားမႈကို နံနက္ ၈ နာရီမွ ည ၁၀ နာရီ ဝယ္ယူခြင့္ရွိေၾကာင္း ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အရက္ဝယ္ယူခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္းကို ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ားစုေနထုိင္ေသာ သီရိလကၤာရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက ကန္႔ကြက္ ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အရက္စဲြေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ သီရိလကၤာမိသားစုယဥ္ေက်းမႈကုိ ဖ်က္ဆီးလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကေျပာဆုိခ့ဲသည္။

အရက္ဝယ္ယူခြင့္ပိတ္ပင္ခ်က္ပယ္ဖ်က္လိုက္သည့္ အစီအစဥ္ကုိ ႐ုပ္သိမ္းရန္ အစိုးရကို ညႊန္ၾကားလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတသီရိေသနာက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ သီရိေသနာသည္ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခ်ိန္တြင္ အရက္ေသစာေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈကို တိုက္ဖ်က္မည္ဟု ကတိျပဳေျပာဆုိခဲ့ဖူးသည္။

သီရိလကၤာရွိ အမ်ိဳးသမီး ၈၀ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အရက္ လံုးဝမေသာက္ေၾကာင္း ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖဲြ႕၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စာရင္းအင္းမ်ားအရ သိရသည္။ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ အမ်ိဳးသမီး ၀ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အရက္အလြန္ အကၽြံေသာက္ေလ့ရွိေၾကာင္း စာရင္းအင္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply