“လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျခင္း အခုေရတြင္းတူး၊ အခုေရၾကည္ေသာက္လို႔မရသည့္ကိစၥ” ဟု ဒုဝန္ႀကီး ေျပာ

0
113

ဧၿပီ ၂၉
ယဥ္ေကႏြယ္

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျခင္း က႑သည္ အခုေရတြင္းတူး၊ အခု ေရၾကည္ေသာက္လို႔ မရသည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းနိုင္မွ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျခင္း က႑ဟာ အခုေရတြင္းတူး၊ အခု ေရၾကည္ေသာက္လို႔ မရတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားကို တည္ေဆာက္မယ္ဆိုရင္ စီမံကိန္းခ်ၿပီး ေဆာင္ရြက္တာနဲ႔ ၇ႏွစ္၊ ၈ႏွစ္ၾကာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ ကာလအတြင္း တစ္ႏွစ္တာမွာ ထိုကာလ သတ္မွတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္တဲ့ ဘတ္ဂ်က္ကို ခြင့္မျပဳလိုက္ဘူးဆိုတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္ထဲ ထိုစီမံကိန္းရဲ့ ၿပီးစီးရမယ့္ ကာလဟာ ေနာက္ထပ္ တစ္ႏွစ္ အလိုအေလ်ာက္ ေရႊ႕သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာထြန္းနိုင္ကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေက်ာက္တံတားမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေနမ်ိဳးထက္ က “ ျပည္သူ႔၏ ဆႏၵ မီးမွန္မႈ ရရွိေအာင္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၂၀ ေႏြရာသီတြင္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈေတြကို ဘယ္လို တိုးျမွင့္ၿပီး ေရအားနဲ႔မပါက တျခားနည္းနဲ႔ တစ္ႏွစ္အတြင္း အရင္ပမာဏအထိရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ လိုင္းျပႆနာေတြကိုလည္း မျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လို ျဖစ္လာရင္လည္း ဘယ္လို ကာကြယ္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိလဲ”စသည့္ ဆက္စပ္ေမးျမန္းသည့္ မေးခြန္းအေပၚ ေဒါက္တာထြန္းနိုင္မွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္း ၈ ႏွစ္တာကာလအတြင္း တစ္နွစ္တာ ေျခေခ်ာ္၊ လက္ေခ်ာ္ ျဖစ္ပြားမႈသည္ ၂ ႏွစ္ ၃ ႏွစ္ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚမည္ဆိုပါက လည္း ၀န္ႀကီးဌာန၏ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းမည့္ စီမံကိန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးမႈသည္ ပ်က္ျပယ္သြားနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အတူ မီးမျပတ္ေစရန္အတြက္လည္း ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေတာင္းသည့္ ဘတ္ဂ်က္အား ခြင့္ျပဳရန္လို အပ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္နွင့္ စကၤာပူနိုင္ငံမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈသည္ ႏွစ္ ပတ္ ေလာက္ၾကာေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈျဖစ္ပြားပါက နာရီပိုင္းအတြင္းျပန္ရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းနိုင္ကေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္အေျခအေနအရ ၅ ႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္ဆက္တိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မွ သာ ေျပလည္ နိုင္မည့္ ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာထြန္းနိုင္မွေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေႏြရာသီကာလ အတြင္း ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အခ်ိဳ႕တြင္ အခ်ိန္ပိုင္း မီးျဖတ္ရန္အတြက္ အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ လ်ွပ္စစ္ရံုးမ်ားမွ ေၾကညာထားေၾကာင္းသိရသည္။

#thefifthwavenews

ဧၿပီ ၂၉
ယဥ္ေကႏြယ္

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျခင္း က႑သည္ အခုေရတြင္းတူး၊ အခု ေရၾကည္ေသာက္လို႔ မရသည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းနိုင္မွ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျခင္း က႑ဟာ အခုေရတြင္းတူး၊ အခု ေရၾကည္ေသာက္လို႔ မရတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားကို တည္ေဆာက္မယ္ဆိုရင္ စီမံကိန္းခ်ၿပီး ေဆာင္ရြက္တာနဲ႔ ၇ႏွစ္၊ ၈ႏွစ္ၾကာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ ကာလအတြင္း တစ္ႏွစ္တာမွာ ထိုကာလ သတ္မွတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္တဲ့ ဘတ္ဂ်က္ကို ခြင့္မျပဳလိုက္ဘူးဆိုတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္ထဲ ထိုစီမံကိန္းရဲ့ ၿပီးစီးရမယ့္ ကာလဟာ ေနာက္ထပ္ တစ္ႏွစ္ အလိုအေလ်ာက္ ေရႊ႕သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာထြန္းနိုင္ကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေက်ာက္တံတားမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေနမ်ိဳးထက္ က “ ျပည္သူ႔၏ ဆႏၵ မီးမွန္မႈ ရရွိေအာင္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၂၀ ေႏြရာသီတြင္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈေတြကို ဘယ္လို တိုးျမွင့္ၿပီး ေရအားနဲ႔မပါက တျခားနည္းနဲ႔ တစ္ႏွစ္အတြင္း အရင္ပမာဏအထိရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ လိုင္းျပႆနာေတြကိုလည္း မျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လို ျဖစ္လာရင္လည္း ဘယ္လို ကာကြယ္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိလဲ”စသည့္ ဆက္စပ္ေမးျမန္းသည့္ မေးခြန္းအေပၚ ေဒါက္တာထြန္းနိုင္မွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္း ၈ ႏွစ္တာကာလအတြင္း တစ္နွစ္တာ ေျခေခ်ာ္၊ လက္ေခ်ာ္ ျဖစ္ပြားမႈသည္ ၂ ႏွစ္ ၃ ႏွစ္ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚမည္ဆိုပါက လည္း ၀န္ႀကီးဌာန၏ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းမည့္ စီမံကိန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးမႈသည္ ပ်က္ျပယ္သြားနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အတူ မီးမျပတ္ေစရန္အတြက္လည္း ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေတာင္းသည့္ ဘတ္ဂ်က္အား ခြင့္ျပဳရန္လို အပ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္နွင့္ စကၤာပူနိုင္ငံမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈသည္ ႏွစ္ ပတ္ ေလာက္ၾကာေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈျဖစ္ပြားပါက နာရီပိုင္းအတြင္းျပန္ရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းနိုင္ကေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္အေျခအေနအရ ၅ ႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္ဆက္တိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မွ သာ ေျပလည္ နိုင္မည့္ ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာထြန္းနိုင္မွေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေႏြရာသီကာလ အတြင္း ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အခ်ိဳ႕တြင္ အခ်ိန္ပိုင္း မီးျဖတ္ရန္အတြက္ အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ လ်ွပ္စစ္ရံုးမ်ားမွ ေၾကညာထားေၾကာင္းသိရသည္။

#thefifthwavenews

Leave a Reply