ေမေဒးေန႔တြင္ မႏၱေလး၌ အလုပ္သမား(၂၀၀)နီးပါး ေတာင္းဆိုခ်က္ (၆)ခ်က္ျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

0
77

ျမန္မာႏိုင္ငံစက္မႈလက္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပါင္းစုံ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔က ဦးေဆာင္ၿပီး
မႏၱေလးတြင္ အလုပ္သမား (၂၀၀)နီးပါး ခန္႔ကေတာင္းဆို ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါအလုပ္သမားမ်ားသည္ လုပ္ခလစာကို တစ္ႏွစ္လၽွင္ တစ္ႀကိမ္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ေပးေရး…. ဒို႔အေရး၊
ILO ျပဌာန္းခ်က္ အမွတ္ (၉၈) ကို အစိုးရမွ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးေရး….……. ဒို႔အေရး၊
အလုပ္သမား တရား႐ုံး အျမန္ဆုံးေပၚေပါက္ေရး…..ဒို႔အေရး၊ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္နည္းဥပေဒကို
အျမန္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးေရး….. ဒို႔အေရး၊
သမဂၢ ၿဖိဳခြဲမွုမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးေရး ဒို့အေရး ႏွင့္
(၆) အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရာတြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏
သေဘာဆႏၵကို ထည့္သြင္းေရး ဒို့အေရး တို႔ကို ေႂကြးေၾကာ္ဆႏၵျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံစက္မႈလက္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပါင္းစုံ
အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အထက္ဗမာျပည္ရံုး႐ွိရာ လမ္း(၆၀) က်န္စစ္သားလမ္းမွ မႏၱေလး စက္မႈဇုန္
ကေနာင္မင္းသားႀကီး လမ္းအထိ လမ္းေလ်ွာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ခန္းမတြင္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေန႔ အခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့သည္။

Photo – Kaung Zaw Hein / MPA

ျမန္မာႏိုင္ငံစက္မႈလက္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပါင္းစုံ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔က ဦးေဆာင္ၿပီး
မႏၱေလးတြင္ အလုပ္သမား (၂၀၀)နီးပါး ခန္႔ကေတာင္းဆို ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါအလုပ္သမားမ်ားသည္ လုပ္ခလစာကို တစ္ႏွစ္လၽွင္ တစ္ႀကိမ္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ေပးေရး…. ဒို႔အေရး၊
ILO ျပဌာန္းခ်က္ အမွတ္ (၉၈) ကို အစိုးရမွ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးေရး….……. ဒို႔အေရး၊
အလုပ္သမား တရား႐ုံး အျမန္ဆုံးေပၚေပါက္ေရး…..ဒို႔အေရး၊ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္နည္းဥပေဒကို
အျမန္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးေရး….. ဒို႔အေရး၊ 
သမဂၢ ၿဖိဳခြဲမွုမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးေရး ဒို့အေရး ႏွင့္
(၆) အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရာတြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏
သေဘာဆႏၵကို ထည့္သြင္းေရး ဒို့အေရး တို႔ကို ေႂကြးေၾကာ္ဆႏၵျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံစက္မႈလက္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပါင္းစုံ
အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အထက္ဗမာျပည္ရံုး႐ွိရာ လမ္း(၆၀) က်န္စစ္သားလမ္းမွ မႏၱေလး စက္မႈဇုန္ 
ကေနာင္မင္းသားႀကီး လမ္းအထိ လမ္းေလ်ွာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ခန္းမတြင္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေန႔ အခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့သည္။

Photo – Kaung Zaw Hein / MPA

Leave a Reply