ျမန္မာ့စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမွင့္တင္ ရန္ အေကာက္ခြန္ရံုး ကုန္ေလွာင္ရံု အစီအစဥ္ ေရးဆြဲ

0
114

ေမ ၂
ေဝေဝၿဖိဳး

ျမန္မာ့စက္မႈကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမွင့္တင္ရန္ အေကာက္ခြန္ရံုး ကုန္ေလွာင္ရံု (Bonded Warehouse) အစီအစဥ္မွတဆင့္ ပံ့ပိုး ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ဆန္းထြန္းက ေျပာသည္။

အေကာက္ခြန္ရံုး ကုန္ေလွာင္ရံု အစီအစဥ္သည္ စက္မႈထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစရန္ သီးသန္႔ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ တန္ဖိုးျမင့္ကုန္ သို႔မဟုတ္ သြင္းကုန္ခြန္တန္ဖိုး ျမင့္မားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေရးဆြဲထားေသာ အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

“ဒီအေကာက္ခြန္ ကုန္ေလွာင္ရံုလုပ္ငန္းဟာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ မ်ားျပားလာတာနဲ႔အတူ တိုးတက္လာပါၿပီ။ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ပိုင္ရွင္အေတြအေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံကုိ ၾကားခံေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္တယ္။ Bonded Warehouse ေတြမွာ အလုပ္အကုိင္ေတြ တိုးလာရံုမကဘဲ အေကာက္ခြန္နဲ႔ အခြန္အခ ေကာက္ယူမႈေတြလည္း တုိးလာမွာပါ။ ေနာက္ၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ေနတ့ဲ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈမွာလည္း အေကာက္ခြန္နဲ႔ bonded warehouse ေတြရွိလာရင္ ပိုၿပီးဖြံ႕ျဖိဳးလာႏိုင္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

အေကာက္ခြန္ရံုး ကုန္ေလွာင္ရံုလုပ္ငန္းသည္အထူးသျဖင့္ CMP ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စားသံုးသူလက္ထဲ အခ်ိန္နွင့္ တစ္ေျပးညီ ေပးပို႔ျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးစရိတ္မ်ား ေခၽြတာျခင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ကာ ေဈးကြက္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ပို၍ အၿပိဳင္အဆိုင္ျမင့္မားသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ရရွိလာႏိုင္ျခင္းဟူသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ တိုးတက္လာႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။

စက္မႈထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ bonded warehouse မ်ားတြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ထားရွိကာ ဝယ္ယူလိုသည့္ ၀ယ္သူရွာမေတြ႔မီ သို႔မဟုတ္ တင္ပို႔ရန္ ေဈးကြက္မရရွိမီ ၄င္းတို႔တင္သြင္းေသာ သြင္းကုန္ခြန္ႏွင့္ အေကာက္ခြန္မ်ား ေပးေဆာင္ရန္ ေရႊ႕ဆိုင္းႏိုင္ခြင့္ ရရွိသျဖင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာၿပီး ၄င္းတို႔၏ ေငြေၾကးလွည့္ပတ္မႈကိုလည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ စီမံႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ စစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ အၫႊန္းကိန္းဟာ ၁၆၀ ကေန ၁၃၇ အျဖစ္ ရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ထိေရာက္မႈရွိတ့ဲ bonded warehouse စနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီအၫႊန္းကိန္းကို ပိုၿပီး တိုးတက္သြားေအာင္ ပံ့ပိုးေပးမယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု DaNa Facility ၏ အႀကီးတန္းအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ Peter Brimble က ေျပာသည္။

Bonded warehouse စနစ္သည္ ကုန္ပစၥည္း တင္ပို႔ျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ ေျပျပစ္ေခ်ာေမြ႔ၿပီး အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခား ထုတ္လုပ္ေရးကဲ့သို႔ အဓိက ကုန္ထုန္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေျပာင္းလဲလာေရးတြင္ လည္း ပါဝင္ကူညီမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ရံုသာမက အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ႏုိင္ငံျခား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအၾကား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရးပတ္၀န္းက်င္ တစ္ခုကိုလည္း ဖန္တီးေပးမည္ဟုဆိုသည္။

ယင္းစနစ္သည္ ပုိ႕ကုန္ေစ်းႏႈန္းတြင္ အေကာက္ခြန္ႏွင့္ စည္းၾကပ္အခြန္အခမ်ား မပါဝင္သျဖင့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမာၻ႕ေဈးကြက္မ်ားသုိ႕ တင္ပို႔သည့္ကုန္ေခ်ာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေဈးႏႈန္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈပုိမုိအားေကာင္းေစၿပီးပုိ႕ကုန္တင္ပုိ႕မႈတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ယွဥ္ၿပဳိင္မႈအားသားၿခင္းၿဖင့္ အဆိုပါစနစ္သည္ တုိင္းၿပည္၀င္ေငြ ရရွိေစေရးအတြက္ အေရးပါသည္ဟုဆိုသည္။

အထူးသၿဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္တင္ပို႔သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းၿခင္းအတြက္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ သိသိသာသာ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္းက ေစ်းကြက္တြင္ ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္သည့္ အခ်က္တစ္ရပ္ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္လည္း အသံုးဝင္မည့္စနစ္တခု ၿဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ UK aid ၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ DaNa Facility တို႔သည္ အေကာက္ခြန္အရာရွိမ်ားႏွင္ သက္ဆိုင္ရာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ေဒသတြင္း စက္မႈလုပ္ငန္မ်ားကို ပံ့ပိုးရာတြင္ အလားအလာရွိေသာ bonded warehouse စနစ္ကို မိတ္ဆက္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ bonded warehouse တစ္ခု၏ အဓိက က႑မ်ားကို အထူးေဖာ္ျပေပးရန္ အေကာက္ခြန္ရံုး ကုန္ေလွာင္ရံု အစီအစဥ္ကို ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမ ၂
ေဝေဝၿဖိဳး

ျမန္မာ့စက္မႈကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမွင့္တင္ရန္ အေကာက္ခြန္ရံုး ကုန္ေလွာင္ရံု (Bonded Warehouse) အစီအစဥ္မွတဆင့္ ပံ့ပိုး ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ဆန္းထြန္းက ေျပာသည္။

အေကာက္ခြန္ရံုး ကုန္ေလွာင္ရံု အစီအစဥ္သည္ စက္မႈထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစရန္ သီးသန္႔ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ တန္ဖိုးျမင့္ကုန္ သို႔မဟုတ္ သြင္းကုန္ခြန္တန္ဖိုး ျမင့္မားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေရးဆြဲထားေသာ အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

“ဒီအေကာက္ခြန္ ကုန္ေလွာင္ရံုလုပ္ငန္းဟာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ မ်ားျပားလာတာနဲ႔အတူ တိုးတက္လာပါၿပီ။ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ပိုင္ရွင္အေတြအေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံကုိ ၾကားခံေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္တယ္။ Bonded Warehouse ေတြမွာ အလုပ္အကုိင္ေတြ တိုးလာရံုမကဘဲ အေကာက္ခြန္နဲ႔ အခြန္အခ ေကာက္ယူမႈေတြလည္း တုိးလာမွာပါ။ ေနာက္ၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ေနတ့ဲ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈမွာလည္း အေကာက္ခြန္နဲ႔ bonded warehouse ေတြရွိလာရင္ ပိုၿပီးဖြံ႕ျဖိဳးလာႏိုင္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

အေကာက္ခြန္ရံုး ကုန္ေလွာင္ရံုလုပ္ငန္းသည္အထူးသျဖင့္ CMP ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စားသံုးသူလက္ထဲ အခ်ိန္နွင့္ တစ္ေျပးညီ ေပးပို႔ျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးစရိတ္မ်ား ေခၽြတာျခင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ကာ ေဈးကြက္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ပို၍ အၿပိဳင္အဆိုင္ျမင့္မားသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ရရွိလာႏိုင္ျခင္းဟူသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ တိုးတက္လာႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။

စက္မႈထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ bonded warehouse မ်ားတြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ထားရွိကာ ဝယ္ယူလိုသည့္ ၀ယ္သူရွာမေတြ႔မီ သို႔မဟုတ္ တင္ပို႔ရန္ ေဈးကြက္မရရွိမီ ၄င္းတို႔တင္သြင္းေသာ သြင္းကုန္ခြန္ႏွင့္ အေကာက္ခြန္မ်ား ေပးေဆာင္ရန္ ေရႊ႕ဆိုင္းႏိုင္ခြင့္ ရရွိသျဖင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာၿပီး ၄င္းတို႔၏ ေငြေၾကးလွည့္ပတ္မႈကိုလည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ စီမံႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ စစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ အၫႊန္းကိန္းဟာ ၁၆၀ ကေန ၁၃၇ အျဖစ္ ရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ထိေရာက္မႈရွိတ့ဲ bonded warehouse စနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီအၫႊန္းကိန္းကို ပိုၿပီး တိုးတက္သြားေအာင္ ပံ့ပိုးေပးမယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု DaNa Facility ၏ အႀကီးတန္းအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ Peter Brimble က ေျပာသည္။

Bonded warehouse စနစ္သည္ ကုန္ပစၥည္း တင္ပို႔ျခင္း၊ တင္သြင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ ေျပျပစ္ေခ်ာေမြ႔ၿပီး အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခား ထုတ္လုပ္ေရးကဲ့သို႔ အဓိက ကုန္ထုန္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေျပာင္းလဲလာေရးတြင္ လည္း ပါဝင္ကူညီမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ရံုသာမက အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ႏုိင္ငံျခား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအၾကား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရးပတ္၀န္းက်င္ တစ္ခုကိုလည္း ဖန္တီးေပးမည္ဟုဆိုသည္။

ယင္းစနစ္သည္ ပုိ႕ကုန္ေစ်းႏႈန္းတြင္ အေကာက္ခြန္ႏွင့္ စည္းၾကပ္အခြန္အခမ်ား မပါဝင္သျဖင့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမာၻ႕ေဈးကြက္မ်ားသုိ႕ တင္ပို႔သည့္ကုန္ေခ်ာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေဈးႏႈန္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈပုိမုိအားေကာင္းေစၿပီးပုိ႕ကုန္တင္ပုိ႕မႈတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ယွဥ္ၿပဳိင္မႈအားသားၿခင္းၿဖင့္ အဆိုပါစနစ္သည္ တုိင္းၿပည္၀င္ေငြ ရရွိေစေရးအတြက္ အေရးပါသည္ဟုဆိုသည္။

အထူးသၿဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္တင္ပို႔သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းၿခင္းအတြက္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ သိသိသာသာ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္းက ေစ်းကြက္တြင္ ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္သည့္ အခ်က္တစ္ရပ္ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္လည္း အသံုးဝင္မည့္စနစ္တခု ၿဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ UK aid ၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ DaNa Facility တို႔သည္ အေကာက္ခြန္အရာရွိမ်ားႏွင္ သက္ဆိုင္ရာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ေဒသတြင္း စက္မႈလုပ္ငန္မ်ားကို ပံ့ပိုးရာတြင္ အလားအလာရွိေသာ bonded warehouse စနစ္ကို မိတ္ဆက္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ bonded warehouse တစ္ခု၏ အဓိက က႑မ်ားကို အထူးေဖာ္ျပေပးရန္ အေကာက္ခြန္ရံုး ကုန္ေလွာင္ရံု အစီအစဥ္ကို ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply