အသည္းအစားထိုုးကုုသမႈေအာင္ျမင္

0
43

ရန္ကုုန္ ကေလးေဆးရုုံၾကီး၌ ပထမဆုုံးအႀကိမ္ အသည္းအစားထိုုးကုုသမႈေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းထုုတ္ျပန္သည့္ အခမ္းအနားကိုု အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။

photo-MarNaw/ MPA

ရန္ကုုန္ ကေလးေဆးရုုံၾကီး၌ ပထမဆုုံးအႀကိမ္ အသည္းအစားထိုုးကုုသမႈေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းထုုတ္ျပန္သည့္ အခမ္းအနားကိုု အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။

photo-MarNaw/ MPA

Leave a Reply