ခန္႔အပ္မည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ဝန္ႀကီးစာရင္း မေရာက္ေသးေသာေၾကာင့္ ဧရာတိုင္းလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေဝး ရက္ေရြ႔ဆိုင္း

0
186

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ၊၂၀၁၈

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ လစ္လပ္ေနသည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ သမၼတက မွတ္ခ်က္ျပဳေပးအပ္မည့္ အမည္စာရင္း မေရာက္ရွိေသးေသာေၾကာင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အေရးေပၚအစည္းအေဝးကို ရက္ေရြ႔ဆိုင္းခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ ယေန႔တြင္ျပဳလုပ္မည့္ အေရးေပၚ အစည္းအေဝး မတိုင္မီ မိနစ္ပိုင္းအလိုတြင္ လႊတ္ေတာ္၏ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္က်န္ရွိေနေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကို ဇန္္္နဝါရီ ၁၈ ရက္တြင္ ျပန္လည္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ျခင္း လည္းျဖစ္သည္။

“သမၼတ ဆီက ေပးပို႔မယ့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ဝန္ႀကီးစာရင္းမေရာက္ေသးလို႔ ရက္ေရြ႔ဆိုင္းလိုက္တာပါ။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္လည္း ရွိေနတာရယ္၊ ရက္ကလည္း နီးေနတာေၾကာင့္ေတာ့ ထင္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္ေန႔ ျပန္စဖို႔ခ်ိန္းလိုက္တာပါ“ ဟု ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ခိုင္က ပဥၥမလိႈင္းမီဒီယာ၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

လစ္လပ္ေနေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေနရာမ်ားသည္ လစ္လပ္ေနေသာေၾကာင့္ သမၼတက ေပးအပ္မည့္ ဝန္ႀကီးေနရာမ်ားအတြက္ ယေန႔ ( ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္) တြင္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီး ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ အေရးေပၚအစည္း အေဝးေခၚယူခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

သမၼတ က ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဝန္ႀကီး ဦးဘဟိန္း တို႔ေနရာမ်ားသည္ လစ္လပ္လွ်က္ရွိ သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

 

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ၊၂၀၁၈

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ လစ္လပ္ေနသည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ သမၼတက မွတ္ခ်က္ျပဳေပးအပ္မည့္ အမည္စာရင္း မေရာက္ရွိေသးေသာေၾကာင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အေရးေပၚအစည္းအေဝးကို ရက္ေရြ႔ဆိုင္းခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ ယေန႔တြင္ျပဳလုပ္မည့္ အေရးေပၚ အစည္းအေဝး မတိုင္မီ မိနစ္ပိုင္းအလိုတြင္ လႊတ္ေတာ္၏ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္က်န္ရွိေနေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကို ဇန္္္နဝါရီ ၁၈ ရက္တြင္ ျပန္လည္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ျခင္း လည္းျဖစ္သည္။

“သမၼတ ဆီက ေပးပို႔မယ့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ဝန္ႀကီးစာရင္းမေရာက္ေသးလို႔ ရက္ေရြ႔ဆိုင္းလိုက္တာပါ။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္လည္း ရွိေနတာရယ္၊ ရက္ကလည္း နီးေနတာေၾကာင့္ေတာ့ ထင္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္ေန႔ ျပန္စဖို႔ခ်ိန္းလိုက္တာပါ“ ဟု ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ခိုင္က ပဥၥမလိႈင္းမီဒီယာ၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

လစ္လပ္ေနေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေနရာမ်ားသည္ လစ္လပ္ေနေသာေၾကာင့္ သမၼတက ေပးအပ္မည့္ ဝန္ႀကီးေနရာမ်ားအတြက္ ယေန႔ ( ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္) တြင္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီး ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ အေရးေပၚအစည္း အေဝးေခၚယူခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

သမၼတ က ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဝန္ႀကီး ဦးဘဟိန္း တို႔ေနရာမ်ားသည္ လစ္လပ္လွ်က္ရွိ သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply