ဧရာဝတီလင္းပိုင္ေသတစ္ေကာင္ သပိတ္က်င္းတြင္ေတြ႔ရွိ

0
120

ေမ ၆
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕ ဆိပ္ကမ္းရပ္ကြက္ အနီးတြင္ ဧရာဝတီလင္းပိုင္တစ္ေကာင္ ေသဆုံးေနသည္ကို ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔က ေတြ႔႐ွိခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန က သိရသည္ ။

ေသဆံုးေနသည့္ ဧရာဝတီလင္းပိုင္မွာ အမျဖစ္ၿပီး အလ်ား ၄ ေပ ႐ွည္လ်ား၍ တစ္ႏွစ္ဝန္းက်င္အရြယ္ ျဖစ္ကာ ေ႐ွာ့တိုက္ငါးဖမ္းမႈႏွင့္ အျခားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သုံးသပ္ထားသည္။

“ေသေနတာကို ေဒသခံေတြက ဆယ္ထားတာ ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သြားၾကည့္ေတာ့ အရည္ခြံေတြလန္ေနၿပီ ။ ဒဏ္ရာေတြလည္းေတြ႕တယ္ ။ ဒဏ္ရာကေတာ့ ေသဆံုးၿပီးရင္လည္း ဒိုက္ေတြထိမိရင္လည္း ျဖစ္တတ္တယ္” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရးတာဝန္ခံ ဦးဟန္ဝင္း က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕သည္ ေရႊသတၱဳလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဆးမ်ား ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး ေဆးဝါးမ်ား စသည္တို႔ သံုးစြဲၾကၿပီး သက္တမ္းႏုနယ္ေသးသည့္ လင္းပိုင္အတြက္ ခံႏိုင္ရည္မရွိနိုင္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာသည္ ။

ေသဆံုးသည့္ ဧရာဝတီလင္းပိုင္အား သယ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျမစ္သဲ ေသခ်ာဖံုးအုပ္၍ အရိုးျငမ္းရႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

ယခုႏွစ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ဧရာဝတီလင္းပိုင္ေသဆံုးမႈ (၂) ႀကိမ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္ရြာေက်းရြာ အေရွ႕ဘက္ကိုင္္းေတာအတြင္းတြင္ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ေသတစ္ေကာင္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ၂၆ ရက္က ေတြ႕ရွိခဲ့သည္ ။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလထဲက မႏၲေလး – ဗန္းေမာ္ ဧရာဝတီလင္းပိုင္းေကာင္ေရ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ (၇၂) ေကာင္ ရွိေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန က သိရသည္ ။

ေမ ၆
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕ ဆိပ္ကမ္းရပ္ကြက္ အနီးတြင္ ဧရာဝတီလင္းပိုင္တစ္ေကာင္ ေသဆုံးေနသည္ကို ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔က ေတြ႔႐ွိခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန က သိရသည္ ။

ေသဆံုးေနသည့္ ဧရာဝတီလင္းပိုင္မွာ အမျဖစ္ၿပီး အလ်ား ၄ ေပ ႐ွည္လ်ား၍ တစ္ႏွစ္ဝန္းက်င္အရြယ္ ျဖစ္ကာ ေ႐ွာ့တိုက္ငါးဖမ္းမႈႏွင့္ အျခားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သုံးသပ္ထားသည္။

“ေသေနတာကို ေဒသခံေတြက ဆယ္ထားတာ ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သြားၾကည့္ေတာ့ အရည္ခြံေတြလန္ေနၿပီ ။ ဒဏ္ရာေတြလည္းေတြ႕တယ္ ။ ဒဏ္ရာကေတာ့ ေသဆံုးၿပီးရင္လည္း ဒိုက္ေတြထိမိရင္လည္း ျဖစ္တတ္တယ္” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရးတာဝန္ခံ ဦးဟန္ဝင္း က ေျပာသည္ ။

ထို႔အျပင္ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕သည္ ေရႊသတၱဳလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဆးမ်ား ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး ေဆးဝါးမ်ား စသည္တို႔ သံုးစြဲၾကၿပီး သက္တမ္းႏုနယ္ေသးသည့္ လင္းပိုင္အတြက္ ခံႏိုင္ရည္မရွိနိုင္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာသည္ ။

ေသဆံုးသည့္ ဧရာဝတီလင္းပိုင္အား သယ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျမစ္သဲ ေသခ်ာဖံုးအုပ္၍ အရိုးျငမ္းရႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

ယခုႏွစ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ဧရာဝတီလင္းပိုင္ေသဆံုးမႈ (၂) ႀကိမ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္ရြာေက်းရြာ အေရွ႕ဘက္ကိုင္္းေတာအတြင္းတြင္ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ေသတစ္ေကာင္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ၂၆ ရက္က ေတြ႕ရွိခဲ့သည္ ။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလထဲက မႏၲေလး – ဗန္းေမာ္ ဧရာဝတီလင္းပိုင္းေကာင္ေရ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ (၇၂) ေကာင္ ရွိေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန က သိရသည္ ။

Leave a Reply