သမၼတလြတ္ၿငိမ္းခြင့္ျဖင့္ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး လြတ္ေျမာက္

0
86

ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင္႔တြင္ ႐ုိက္တာသတင္းေထာက္
ဝလုံးႏွင့္ေက်ာ္စုိးဦးတုိ႔ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။

နုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ျပစ္ဒဏ္ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္အျဖစ္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ယေန႔တြင္ တတိယအႀကိမ္ ထပ္မံလႊတ္ေပးခဲ့သည္။

Photo – Mar Naw /MPA

ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင္႔တြင္ ႐ုိက္တာသတင္းေထာက္
ဝလုံးႏွင့္ေက်ာ္စုိးဦးတုိ႔ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။

နုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ျပစ္ဒဏ္ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္အျဖစ္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ယေန႔တြင္ တတိယအႀကိမ္ ထပ္မံလႊတ္ေပးခဲ့သည္။

Photo – Mar Naw /MPA

Leave a Reply