ရန္ကုန္မိုးပ်ံရထားလမ္းအတြက္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ စစ္တမ္းစေကာက္

0
178

ေမ ၇
ေဝေဝၿဖိဳး

ရန္ကုန္မိုးပ်ံၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္းစီမံကိန္း(YUMRT)ကို ရန္ကုန္ -အေရွ႕အေနာက္သို႔ ပါရမီလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း
၂၀၂၁ တြင္ စတင္တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအတြက္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ယခုလ ၆ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွသိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပလူထု ရထားပို႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္း (YUMRT) ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ေျမသိမ္းဆည္းေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးအပ္နိုင္ရန္ အတြက္ ယခုလ ၆ ရက္ကို အက်ံဳးဝင္သည့္ ေနာက္ဆံုးရက္စြဲ Cut-Off Date (COD)အျဖစ္ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားျခင္းျဖစ္သည္။

JICA ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းမူဝါဒနွင့္ နိုင္ငံတကာေငြေၾကး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စံနႈန္းမ်ားနွင့္အညီ ယခုနွစ္ ေမလ ၆ ရက္မွ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ကာလသည္ စီမံကိန္းသက္ေရာက္မည့္ ဧရိယာတစ္ခုလံုးကို စစ္တမ္းေကာက္ယူမည့္ လ်ာထား ကာလျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ေျမသိမ္းၿပီးတာနဲ႔ ၂၀၂၁ မွာ စၿပီး တည္ေဆာက္မယ္ ရန္ကုန္ကို လွိုင္သာယာကေန စၿပီးေတာ့ ပါရမီ ကားလမ္းအတိုင္း ၿမိဳ႕ထဲအထိ စဆြဲမယ္။ ဒုတိယအဆင့္ က ရန္ကုန္ ေတာင္ကေန ေျမာက္အထိဆြဲမယ္ ဒလ အထိေပါ့။ ဘ႑ာေရးသံုးစြဲမႈ အပိုင္းက ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရ အံုးမွာဆိုေတာ့ ဒီ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ မွာ ေျမသိမ္းမႈ အေနအထားေတြက ဘယ္လိုအေနထား ရွိမလဲဆိုတာ သူတို႔ မခန္႔မွန္းနိုင္ေသးဘူးဆိုေတာ့ အဲ့တာကိုၾကည့္မယ္။ ဘ႑ာေရးပိုင္းက JICA က ကူညီမွာဆိုေတာ့ ဘယ္လိုေခ်းမလဲဆိုတာကို အေသးစိတ္ အန္ကယ္တို႔ စီမံကိန္းေကာ္မတီကို ထပ္ၿပီးတင္ျပရဦးမွာပါ”ဟု ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာသည္။

ယင္းစီမံကိန္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေရွ႕-အေနာက္ ဆက္သြယ္သြားလာနိုင္မည့္ ရထားလမ္းေၾကာင္း၏ အပိုင္း ၁ ျဖစ္ေသာ (လွိုင္သာယာ – ပါရမီ ) လမ္းပိုင္းအရွည္ ၁၈ ကီလိုမီတာကို ကနဦး တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး လမ္းေၾကာင္းမွာ လွိုင္သာယာဘူတာမွစတင္ၿပီး ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းအတိုင္း လွိုင္ျမစ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ ပါရမီလမ္းအတိုင္း ပါရမီဘူတာအထိ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါလမ္းေၾကာင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ လမ္းအက်ယ္မွာ ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းတစ္ေလ်ွာက္တြင္ (၂၉)မီတာနွင့္ ပါရမီလမ္းတစ္ေလ်ွာက္တြင္ (၂၂)မီတာ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ လွိုင္သာယာဘူတာ ပရဝဏ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပလူထု ရထားပို႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္း ယာဒ္ဝင္း တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ၅၄ ဒသမ ၃၆ ဧက (၂၂)ဟတ္တာ ၊ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းတစ္ေလ်ွာက္တြင္ ရထားလမ္း၏ အလယ္မ်ဥ္းမွ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီ ၁၄ ဒသမ ၅ မီတာ အက်ယ္ ၊ ပါရမီလမ္း တစ္ေလ်ွာက္တြင္ ရထားလမ္း၏ အလယ္မ်ဥ္းမွ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီ (၁၁) မီတာအက်ယ္ တို႔သည္ ယင္းစီမံကိန္း ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ မည့္ေနရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းအက်ံဳးဝင္မည့္ ေနာက္ဆံုးေန႔ ျဖစ္ေသာ ေမလ ၆ ရက္ ေနာက္ပိုင္း အဆိုပါနယ္ေျမမ်ားအတြင္း တည္ရွိေနေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္း ၊ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္း ၊ အေဆာက္အအံုအသစ္ တည္ေဆာက္ျခင္း ၊ ေျမယာလႊဲေျပာင္းျခင္း ၊ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားအတြက္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၊ကရုဏာေၾကး ပံ့ပိုးမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ရရွိခံစားနိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက အသိေပးေၾကညာထားသည္။

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနွစ္တြင္ ရထားလမ္းေၾကာင္းေပၚ၌ ရွိေသာ နိုင္ငံပိုင္ ေျမမ်ားနွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေျမမ်ားကို သိမ္းဆည္းမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၁ ခုနွစ္တြင္ စတင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ကာ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးမွာ ၂၀၃၅ ခုနွစ္တြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းစီမံကိန္းကို ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရနွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA)တို႔က ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သည္

ေမ ၇
ေဝေဝၿဖိဳး

ရန္ကုန္မိုးပ်ံၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္းစီမံကိန္း(YUMRT)ကို ရန္ကုန္ -အေရွ႕အေနာက္သို႔ ပါရမီလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း 
၂၀၂၁ တြင္ စတင္တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအတြက္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ယခုလ ၆ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွသိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပလူထု ရထားပို႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္း (YUMRT) ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း ေျမသိမ္းဆည္းေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးအပ္နိုင္ရန္ အတြက္ ယခုလ ၆ ရက္ကို အက်ံဳးဝင္သည့္ ေနာက္ဆံုးရက္စြဲ Cut-Off Date (COD)အျဖစ္ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားျခင္းျဖစ္သည္။

JICA ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းမူဝါဒနွင့္ နိုင္ငံတကာေငြေၾကး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စံနႈန္းမ်ားနွင့္အညီ ယခုနွစ္ ေမလ ၆ ရက္မွ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ကာလသည္ စီမံကိန္းသက္ေရာက္မည့္ ဧရိယာတစ္ခုလံုးကို စစ္တမ္းေကာက္ယူမည့္ လ်ာထား ကာလျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ေျမသိမ္းၿပီးတာနဲ႔ ၂၀၂၁ မွာ စၿပီး တည္ေဆာက္မယ္ ရန္ကုန္ကို လွိုင္သာယာကေန စၿပီးေတာ့ ပါရမီ ကားလမ္းအတိုင္း ၿမိဳ႕ထဲအထိ စဆြဲမယ္။ ဒုတိယအဆင့္ က ရန္ကုန္ ေတာင္ကေန ေျမာက္အထိဆြဲမယ္ ဒလ အထိေပါ့။ ဘ႑ာေရးသံုးစြဲမႈ အပိုင္းက ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရ အံုးမွာဆိုေတာ့ ဒီ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ မွာ ေျမသိမ္းမႈ အေနအထားေတြက ဘယ္လိုအေနထား ရွိမလဲဆိုတာ သူတို႔ မခန္႔မွန္းနိုင္ေသးဘူးဆိုေတာ့ အဲ့တာကိုၾကည့္မယ္။ ဘ႑ာေရးပိုင္းက JICA က ကူညီမွာဆိုေတာ့ ဘယ္လိုေခ်းမလဲဆိုတာကို အေသးစိတ္ အန္ကယ္တို႔ စီမံကိန္းေကာ္မတီကို ထပ္ၿပီးတင္ျပရဦးမွာပါ”ဟု ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာသည္။

ယင္းစီမံကိန္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေရွ႕-အေနာက္ ဆက္သြယ္သြားလာနိုင္မည့္ ရထားလမ္းေၾကာင္း၏ အပိုင္း ၁ ျဖစ္ေသာ (လွိုင္သာယာ – ပါရမီ ) လမ္းပိုင္းအရွည္ ၁၈ ကီလိုမီတာကို ကနဦး တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး လမ္းေၾကာင္းမွာ လွိုင္သာယာဘူတာမွစတင္ၿပီး ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းအတိုင္း လွိုင္ျမစ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ ပါရမီလမ္းအတိုင္း ပါရမီဘူတာအထိ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါလမ္းေၾကာင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ လမ္းအက်ယ္မွာ ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းတစ္ေလ်ွာက္တြင္ (၂၉)မီတာနွင့္ ပါရမီလမ္းတစ္ေလ်ွာက္တြင္ (၂၂)မီတာ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ လွိုင္သာယာဘူတာ ပရဝဏ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပလူထု ရထားပို႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္း ယာဒ္ဝင္း တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ၅၄ ဒသမ ၃၆ ဧက (၂၂)ဟတ္တာ ၊ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းတစ္ေလ်ွာက္တြင္ ရထားလမ္း၏ အလယ္မ်ဥ္းမွ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီ ၁၄ ဒသမ ၅ မီတာ အက်ယ္ ၊ ပါရမီလမ္း တစ္ေလ်ွာက္တြင္ ရထားလမ္း၏ အလယ္မ်ဥ္းမွ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီ (၁၁) မီတာအက်ယ္ တို႔သည္ ယင္းစီမံကိန္း ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ မည့္ေနရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းအက်ံဳးဝင္မည့္ ေနာက္ဆံုးေန႔ ျဖစ္ေသာ ေမလ ၆ ရက္ ေနာက္ပိုင္း အဆိုပါနယ္ေျမမ်ားအတြင္း တည္ရွိေနေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္း ၊ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္း ၊ အေဆာက္အအံုအသစ္ တည္ေဆာက္ျခင္း ၊ ေျမယာလႊဲေျပာင္းျခင္း ၊ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားအတြက္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၊ကရုဏာေၾကး ပံ့ပိုးမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ရရွိခံစားနိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက အသိေပးေၾကညာထားသည္။

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနွစ္တြင္ ရထားလမ္းေၾကာင္းေပၚ၌ ရွိေသာ နိုင္ငံပိုင္ ေျမမ်ားနွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေျမမ်ားကို သိမ္းဆည္းမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၁ ခုနွစ္တြင္ စတင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ကာ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးမွာ ၂၀၃၅ ခုနွစ္တြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းစီမံကိန္းကို ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရနွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA)တို႔က ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သည္

Leave a Reply