မွတ္ပံုတင္မ်ားအား Smart Card ေျပာင္းေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၈၀ ေက်ာ္ ကုန္က်မည္ဟု ခန္္္႔မွန္းထား

0
197

ေမ ၈

ယဥ္ေကႏြယ္

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကတ္၊ နိုင္ငံသား စီစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ားအား Smart Card အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၈၀ ေက်ာ္ ကုန္က်မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ကမာၻ့ ဘဏ္၏ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ေပးမႈအရ နိုင္ငံသားစီစစ္ၿပီး Smart Card ထုတ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၂ သန္း ကုန္က်နို္င္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္”ဟု အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ မဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း မွ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကတ္၊နိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကတ္ျပားႏွင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ မွတ္ထမ္းဖိုင္တြဲမ်ားအား လက္ရွိ အသံုးျပဳလ်က္ ရွိသည့္ စနစ္မွ Digital စနစ္သို႔ အျမန္ဆံုးေျပာင္းလဲေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိေမးျမန္းခဲ့မႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ လူဦးေရ မွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္း e-ID စနစ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္လည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၄ သန္းခန္႔ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ရန္အတြက္ နို္င္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ ၊နိုင္ငံတကာ အကူအညီရယူျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းေဆြမွ ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။

“e-ID Population Registry စနစ္ကို ဦးစားေပးအစီအစဥ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး နို္င္ငံသားစိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္း ကို Digital စနစ္ျဖင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ၿပီး နို္င္ငံသားစီစစ္ေရးကတ္ျပားကို Smart Card ျဖင့္ ေျပာင္းလဲထုုတ္ေပးမည့္ လုပ္ငန္းကို ဒုတိယအဆင့္တြင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးသိန္းေဆြကေျပာသည္။

ထိုသို႔ေျဖၾကားမႈ အေပၚ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္းမွ ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ သြားမည္ဆိုပါက ဘတ္ဂ်က္ လိုအပ္ခ်က္ရွိေနသည့္ အေပၚ သိရွိေၾကာင္း၊သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ကိစၥမ်ားအား အဆိုပါ ဒီဂ်စ္တယ္ စနစ္ျဖင့္ မသြားမီ စပ္ၾကား ကာလ အတြင္း မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကိုလည္း ဆက္စပ္ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး က “လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးေဆြးေႏြးတဲ့ အခ်က္ကို လက္ခံပါတယ္။၀န္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔လည္း ဒီကိစၥေတြကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအတြက္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္လို႔ အေလးထားေျဖၾကားအပ္ပါတယ္”ဟု ၎ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမ ၈

ယဥ္ေကႏြယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကတ္၊ နိုင္ငံသား စီစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ားအား Smart Card အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၈၀ ေက်ာ္ ကုန္က်မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“ကမာၻ့ ဘဏ္၏ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ေပးမႈအရ နိုင္ငံသားစီစစ္ၿပီး Smart Card ထုတ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၂ သန္း ကုန္က်နို္င္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္”ဟု အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ မဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း မွ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကတ္၊နိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကတ္ျပားႏွင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ မွတ္ထမ္းဖိုင္တြဲမ်ားအား လက္ရွိ အသံုးျပဳလ်က္ ရွိသည့္ စနစ္မွ Digital စနစ္သို႔ အျမန္ဆံုးေျပာင္းလဲေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိေမးျမန္းခဲ့မႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ လူဦးေရ မွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္း e-ID စနစ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္လည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၄ သန္းခန္႔ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ရန္အတြက္ နို္င္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ ၊နိုင္ငံတကာ အကူအညီရယူျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းေဆြမွ ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။

“e-ID Population Registry စနစ္ကို ဦးစားေပးအစီအစဥ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး နို္င္ငံသားစိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္း ကို Digital စနစ္ျဖင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ၿပီး နို္င္ငံသားစီစစ္ေရးကတ္ျပားကို Smart Card ျဖင့္ ေျပာင္းလဲထုုတ္ေပးမည့္ လုပ္ငန္းကို ဒုတိယအဆင့္တြင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးသိန္းေဆြကေျပာသည္။

ထိုသို႔ေျဖၾကားမႈ အေပၚ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္းမွ ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ သြားမည္ဆိုပါက ဘတ္ဂ်က္ လိုအပ္ခ်က္ရွိေနသည့္ အေပၚ သိရွိေၾကာင္း၊သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ကိစၥမ်ားအား အဆိုပါ ဒီဂ်စ္တယ္ စနစ္ျဖင့္ မသြားမီ စပ္ၾကား ကာလ အတြင္း မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကိုလည္း ဆက္စပ္ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး က “လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးေဆြးေႏြးတဲ့ အခ်က္ကို လက္ခံပါတယ္။၀န္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔လည္း ဒီကိစၥေတြကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအတြက္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္လို႔ အေလးထားေျဖၾကားအပ္ပါတယ္”ဟု ၎ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

Leave a Reply