မန္းစည္ပင္ ဝန္ထမ္း ေခၚယူရာတြင္ ေငြေၾကးေတာင္းခံသူ (၇) ဦးကို စုံစမ္းစစ္ေဆးေန

0
160

ေမ ၈
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ဝန္ထမ္းေခၚယူမႈတြင္ အလုပ္ရမည္ဟု ေျပာဆိုကာ ေငြေၾကးေတာင္းခံသူ (၇) ဦးကို စုံစမ္း စစ္ေဆးလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

စည္ပင္သာယာဝန္ထမ္းေခၚယူရာတြင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ေပးသည့္ အေနျဖင့္ တစ္သိန္းက်ပ္ ၊ အလုပ္ရခဲ့လွ်င္ ၃ သိန္းက်ပ္ ႏွင့္ ၅ သိန္းက်ပ္ ေပးရမည္ဟု အသီးသီးေတာင္းဆိုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ေတာင္းဆိုရာတြင္ ျပင္ပလူပုဂၢိဳလ္ (၅) ဦး ႏွင့္ စည္ပင္သာယာ မွ ဝန္ထမ္း (၂) ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ဟုတ္ပါတယ္ ။ ခုလက္ရွိ စည္ပင္ဝန္ထမ္းေခၚယူတာနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ စစ္ေဆးေနတာရွိပါတယ္။” ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္ က အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္ ။

အဆိုပါ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အတည္ျပဳၿပီးပါက ျပင္ပုဂၢိဳလ္ကို ဥပေဒအရ အေရးယူမည္ျဖစ္ၿပီး ဝန္ထမ္းကို ဝန္ထမ္းစည္းမ်ည္းစည္းကမ္းႏွင့္ အေရးယူမည့္အျပင္ အရပ္ဖက္ဥပေဒျဖင့္လည္း အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသူမ်ားကို ခန္႔အပ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာ ျဖစ္ေရးအတြက္ ဝန္ထမ္းေခၚယူရာတြင္ သတင္းစာမ်ားက တစ္ဆင့္ေခၚယူၿပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိုလည္း အခမဲ့ေတာင္းယူ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

ေငြေၾကးေတာင္းခံသူမ်ားအေနျဖင့္ မိတၳီလာ၊ ျမင္းၿခံ၊ ေတာင္သာ၊ ေညာင္ဦး စသည့္နယ္မ်ားသို႔ ဆင္း၍ စည္ပင္သာယာတြင္ အလုပ္ရမည္ဟုဆိုကာ ေငြေတာင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ေမ ၈
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ဝန္ထမ္းေခၚယူမႈတြင္ အလုပ္ရမည္ဟု ေျပာဆိုကာ ေငြေၾကးေတာင္းခံသူ (၇) ဦးကို စုံစမ္း စစ္ေဆးလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

စည္ပင္သာယာဝန္ထမ္းေခၚယူရာတြင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ေပးသည့္ အေနျဖင့္ တစ္သိန္းက်ပ္ ၊ အလုပ္ရခဲ့လွ်င္ ၃ သိန္းက်ပ္ ႏွင့္ ၅ သိန္းက်ပ္ ေပးရမည္ဟု အသီးသီးေတာင္းဆိုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ေတာင္းဆိုရာတြင္ ျပင္ပလူပုဂၢိဳလ္ (၅) ဦး ႏွင့္ စည္ပင္သာယာ မွ ဝန္ထမ္း (၂) ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ဟုတ္ပါတယ္ ။ ခုလက္ရွိ စည္ပင္ဝန္ထမ္းေခၚယူတာနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ စစ္ေဆးေနတာရွိပါတယ္။” ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္ က အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္ ။

အဆိုပါ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အတည္ျပဳၿပီးပါက ျပင္ပုဂၢိဳလ္ကို ဥပေဒအရ အေရးယူမည္ျဖစ္ၿပီး ဝန္ထမ္းကို ဝန္ထမ္းစည္းမ်ည္းစည္းကမ္းႏွင့္ အေရးယူမည့္အျပင္ အရပ္ဖက္ဥပေဒျဖင့္လည္း အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသူမ်ားကို ခန္႔အပ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာ ျဖစ္ေရးအတြက္ ဝန္ထမ္းေခၚယူရာတြင္ သတင္းစာမ်ားက တစ္ဆင့္ေခၚယူၿပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိုလည္း အခမဲ့ေတာင္းယူ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

ေငြေၾကးေတာင္းခံသူမ်ားအေနျဖင့္ မိတၳီလာ၊ ျမင္းၿခံ၊ ေတာင္သာ၊ ေညာင္ဦး စသည့္နယ္မ်ားသို႔ ဆင္း၍ စည္ပင္သာယာတြင္ အလုပ္ရမည္ဟုဆိုကာ ေငြေတာင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply