ထန္းရည္မွ အခ်ိဳမႈန္႔အစားထိုး ဟင္းခတ္ပစၥည္းအျဖစ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မည္

0
415

 

ေမ ၉

ႏိုင္လင္းဦး

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထန္းရည္မွခ်က္လုပ္ရရွိသည့္ အႏွစ္အား အခ်ိဳမႈန္႔ အစားထိုးဟင္းခတ္ပစၥည္းအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရန္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ထန္းခ်စ္သူမ်ားအသင္း က သိရသည္ ။

ထိုသို႔ ဟင္းခတ္မႈန္႔ထုတ္ရာတြင္ ထန္႔လွ်က္နံ႔မထြက္ေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္၍ ျဖန္႔မည္ျဖစ္ကာ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA) ၏ ေထာက္ခံခ်က္ပါ ဆက္လက္ရယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ယိုးဒယားမွ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ အုန္းရည္ကေန ဟင္းခတ္အခ်ိဳမႈန္႔ထုတ္သလို စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ၾကည့္တာပါ ။ ထန္းလွ်က္နံ႔ ထြက္ရင္ အဆင္မေျပတဲ့အတြက္ ထန္းလွ်က္နံ႔မထြက္ေအာင္ လုပ္ရပါတယ္။” ဟု ထန္းခ်စ္သူမ်ားအသင္း မွ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး က ေျပာသည္ ။

ထန္းရည္မွ အခ်ိဳမႈန္႔အစားထိုး ဟင္းခတ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ ေအာင္ျမင္ပါက ထန္းတက္ေတာင္သူမ်ား၏ ဝင္ေငြတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳမႈန္႔အစားထိုး သံုးစြဲနိုင္မည္ျဖစ္သည္ ။

ထန္းရည္ က တဆင့္ ခ်က္လုပ္ရရွိသည့္ အနယ္အႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္၌ ေဈးႏႈန္းျမင္႔မားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ႀကံမွထုတ္လုပ္သည့္ သၾကားထက္ေစ်းႀကီးေသာ္လည္း ျပည္တြင္းမွထုတ္လုပ္သည္႔အတြက္ အမ်ားသံုးစြဲႏိုင္ရန္ သက္သာသည့္ ေဈးႏႈန္းျဖင့္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္ ။

ယခုလက္ရွိတြင္ တစ္ရက္လ်ွင္ ၄၀၀ ဂရမ္ပါ အႏွစ္ဗူး ၁၅၀ ခန္႔စမ္းသပ္ျဖန္႔ျဖဴး လ်က္ရွိေၾကာင္း ထန္းခ်စ္သူမ်ားအသင္း ကသိရသည္ ။

ေမ ၉

ႏိုင္လင္းဦး

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထန္းရည္မွခ်က္လုပ္ရရွိသည့္ အႏွစ္အား အခ်ိဳမႈန္႔ အစားထိုးဟင္းခတ္ပစၥည္းအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရန္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ထန္းခ်စ္သူမ်ားအသင္း က သိရသည္ ။

ထိုသို႔ ဟင္းခတ္မႈန္႔ထုတ္ရာတြင္ ထန္႔လွ်က္နံ႔မထြက္ေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္၍ ျဖန္႔မည္ျဖစ္ကာ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA) ၏ ေထာက္ခံခ်က္ပါ ဆက္လက္ရယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ယိုးဒယားမွ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ အုန္းရည္ကေန ဟင္းခတ္အခ်ိဳမႈန္႔ထုတ္သလို စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ၾကည့္တာပါ ။ ထန္းလွ်က္နံ႔ ထြက္ရင္ အဆင္မေျပတဲ့အတြက္ ထန္းလွ်က္နံ႔မထြက္ေအာင္ လုပ္ရပါတယ္။” ဟု ထန္းခ်စ္သူမ်ားအသင္း မွ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး က ေျပာသည္ ။

ထန္းရည္မွ အခ်ိဳမႈန္႔အစားထိုး ဟင္းခတ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ ေအာင္ျမင္ပါက ထန္းတက္ေတာင္သူမ်ား၏ ဝင္ေငြတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳမႈန္႔အစားထိုး သံုးစြဲနိုင္မည္ျဖစ္သည္ ။

ထန္းရည္ က တဆင့္ ခ်က္လုပ္ရရွိသည့္ အနယ္အႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္၌ ေဈးႏႈန္းျမင္႔မားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ႀကံမွထုတ္လုပ္သည့္ သၾကားထက္ေစ်းႀကီးေသာ္လည္း ျပည္တြင္းမွထုတ္လုပ္သည္႔အတြက္ အမ်ားသံုးစြဲႏိုင္ရန္ သက္သာသည့္ ေဈးႏႈန္းျဖင့္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္ ။

ယခုလက္ရွိတြင္ တစ္ရက္လ်ွင္ ၄၀၀ ဂရမ္ပါ အႏွစ္ဗူး ၁၅၀ ခန္႔စမ္းသပ္ျဖန္႔ျဖဴး လ်က္ရွိေၾကာင္း ထန္းခ်စ္သူမ်ားအသင္း ကသိရသည္ ။

Leave a Reply