တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေထာက္ျပေဝဖန္ခဲ့သည့္ ၾကက္ေျခနီ႐ံုးသံုးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းမႈ လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

0
150

ေမ ၉
ယဥ္ေကႏြယ္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီမွ ရံုးသံုးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၅ စီးတင္သြင္းရာ အေကာက္ခြန္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွွွင့္ အထူးကုန္စည္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိေရး ကိစၥကို တပ္မေတာ္သားျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွ ေထာက္ျပေျပာဆိုမႈမ်ားရွိခဲ႔ေသာ္လည္း ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွ အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားတင္သြင္းမႈရရွိရန္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားျဖစ္သည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ လာေရာက္ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ကား ၅ စီးကို လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကားမ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အသံုးျပဳရန္မလိုအပ္ပါက ICRC ၏လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္းသာ ျမန္မာနို္င္ငံရွိ အျခားေဒသမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသြားနို္င္ေရးအတြက္ Myanmar Red Cross Society သို႔ လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးမွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အတူ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏အခြန္အေကာက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄ ပုဒ္မခြဲ(က)ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန ္မက်သင့္သည့္ ဇယား အမွတ္စဥ္ ၈၃ တြင္ နို္င္ငံေတာ္၏ လိုအပ္ခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳနိုင္သည့္ ကုန္စည္မ်ားဟု ေဖာ္ျပထားသည့္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစုိုးရအဖြဲ႔သည္ အထူးကုန္စည္ခြန္က်သင့္ေသာ ကုန္စည္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ စပ္လ်ဥး္၍ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္(သို႕) သက္သာခြင့္ျပဳနိုင္သည္ဟု ျပဌာန္းထားသည့္အတြက္ ICRC အေနျဖင့္ ယင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ဖြဲ႔စည္းသည့္ ရံုးသံုးယာဥ္အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ကာ သံုးစြဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ICRC ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားအရ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း သံုးသပ္ပါေၾကာင္း လည္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၅ စီးသည္ ၃ စီးသည္ ၅ ေယာက္စီး တိုရိုတာ လန္ခရူစာ ျဖစ္ၿပီး က်န္ ၂ စီးသည္ ၉ ေယာက္စီး တိုရိုတာ လန္ခရူစာ ျဖစ္ရာ စုစုေပါင္း ၅ စီး၏ တန္ဖိုးေငြသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၇၈၇၉ ဒသမ ၂၀ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား တင္သြင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမလ ၆ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ တပ္မေတာ္သားျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးသူရိန္ေဇာ္ မွ နိုင္ငံသားအက်ိဳးသာ ဦးစားေပးေတာင္းခံသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သျဖင့္ ယင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈအေပၚ စက္ခလုတ္ႏွိပ္မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံမဲ ၃၆၄ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၆၉ မဲ ရွိရာ ေထာက္ခံ ဆႏၵမဲမ်ားသည့္ အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈအား လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳေၾကာင္း နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္ကေၾကညာခဲ့သည္။

ေမ ၉
ယဥ္ေကႏြယ္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီမွ ရံုးသံုးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၅ စီးတင္သြင္းရာ အေကာက္ခြန္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွွွင့္ အထူးကုန္စည္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိေရး ကိစၥကို တပ္မေတာ္သားျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွ ေထာက္ျပေျပာဆိုမႈမ်ားရွိခဲ႔ေသာ္လည္း ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွ အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားတင္သြင္းမႈရရွိရန္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားျဖစ္သည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ လာေရာက္ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ကား ၅ စီးကို လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကားမ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အသံုးျပဳရန္မလိုအပ္ပါက ICRC ၏လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္းသာ ျမန္မာနို္င္ငံရွိ အျခားေဒသမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသြားနို္င္ေရးအတြက္ Myanmar Red Cross Society သို႔ လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးမွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အတူ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏အခြန္အေကာက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄ ပုဒ္မခြဲ(က)ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန ္မက်သင့္သည့္ ဇယား အမွတ္စဥ္ ၈၃ တြင္ နို္င္ငံေတာ္၏ လိုအပ္ခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳနိုင္သည့္ ကုန္စည္မ်ားဟု ေဖာ္ျပထားသည့္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစုိုးရအဖြဲ႔သည္ အထူးကုန္စည္ခြန္က်သင့္ေသာ ကုန္စည္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ စပ္လ်ဥး္၍ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္(သို႕) သက္သာခြင့္ျပဳနိုင္သည္ဟု ျပဌာန္းထားသည့္အတြက္ ICRC အေနျဖင့္ ယင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ဖြဲ႔စည္းသည့္ ရံုးသံုးယာဥ္အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ကာ သံုးစြဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ICRC ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားအရ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း သံုးသပ္ပါေၾကာင္း လည္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၅ စီးသည္ ၃ စီးသည္ ၅ ေယာက္စီး တိုရိုတာ လန္ခရူစာ ျဖစ္ၿပီး က်န္ ၂ စီးသည္ ၉ ေယာက္စီး တိုရိုတာ လန္ခရူစာ ျဖစ္ရာ စုစုေပါင္း ၅ စီး၏ တန္ဖိုးေငြသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၇၈၇၉ ဒသမ ၂၀ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား တင္သြင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမလ ၆ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ တပ္မေတာ္သားျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးသူရိန္ေဇာ္ မွ နိုင္ငံသားအက်ိဳးသာ ဦးစားေပးေတာင္းခံသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သျဖင့္ ယင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈအေပၚ စက္ခလုတ္ႏွိပ္မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံမဲ ၃၆၄ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၆၉ မဲ ရွိရာ ေထာက္ခံ ဆႏၵမဲမ်ားသည့္ အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈအား လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳေၾကာင္း နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္ကေၾကညာခဲ့သည္။

Leave a Reply