မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ စြန္႔ပစ္အမိွဳက္မံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာ နွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ယခုႏွစ္အတြင္း စတင္လုပ္ေဆာင္မည္

0
221

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ၊ ၂၀၁၈

မႏၱေလးၿမိဳ႕အတြင္းရွိ စြန္႔ပစ္အမိႈက္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားကို ယခုနွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေနာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္။

ယင္းလုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္ မွ ၂၀၃၀ ခုနွစ္အထိ ေရးဆြဲထားၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကမၻာတစ္ဝွမ္း ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ပူးေပါင္းေရးဆြဲေရး စင္တာ (CCET) နွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (MCDC) တုိ႔ ပူးေပါင္းေရးဆြဲခဲ့သည္ ။ ယင္းစီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (MCDC) သို႔ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔က လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္။

“ဒီစီမံခ်က္မွာ ပထမဆံုးလုပ္ရမွာ တစ္ၿမိဳ႕လံုး အမိွဳက္ကင္းစင္ေအာင္နဲ႔ တစ္ၿမိဳ႕လံုးက အမိွဳက္ေတြ သိမ္းနိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ္။ ေနာက္ဆံုး အမိွဳက္ကေန လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ထုတ္ဖို႔အထိ စီမံခ်က္ေတြေရးဆြဲ ထားတယ္” ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ သန္႔ရွင္းေရးဌာန ဌာနခြဲမွဴး ဦးစိုးတင့္ေအာင္ က ေျပာသည္။

ယင္းစီမံခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၆ ခုနွစ္ဇြန္လက စတင္ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမိွဳက္စြန္႔ပစ္မႈမ်ား စနစ္က်ေစရန္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ႏွင့္ အစိုးရဖြဲ႔က ျပည္သူလူထုကို စည္းရံုးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္ ။

“စီမံခ်က္ေရးဆြဲတာကေတာ့ ၿပီးသြားပါၿပီး ။ စီမံခ်က္ေရးဆြဲတာ လြယ္ပါတယ္ ။ တကယ္ခက္တဲ့ဟာေတြက ေရးဆြဲထားတာေတြ ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ပါ ။ ဒီလိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ျပည္သူေတြပူးေပါင္းပါဝင္ဖို႔လိုပါတယ္”ဟုအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကမၻာတစ္ဝွမ္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ပူးေပါင္း ေရးဆြဲေရး စင္တာ (CCET) မွ ဒါရိုက္တာ Mr. Karzunobu Onogawa က ေျပာသည္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ တစ္ရက္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် အမိႈက္ထြက္ရွိႏႈန္း တန္ခ်ိန္ ၉၄၀ ခန္႔အထိ ရွိေနၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္လည္း ၀.၇၄ ကီလိုဂရမ္အထိ အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

နိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ၊ ၂၀၁၈

မႏၱေလးၿမိဳ႕အတြင္းရွိ စြန္႔ပစ္အမိႈက္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားကို ယခုနွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေနာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္။

ယင္းလုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္ မွ ၂၀၃၀ ခုနွစ္အထိ ေရးဆြဲထားၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကမၻာတစ္ဝွမ္း ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ပူးေပါင္းေရးဆြဲေရး စင္တာ (CCET) နွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (MCDC) တုိ႔ ပူးေပါင္းေရးဆြဲခဲ့သည္ ။ ယင္းစီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (MCDC) သို႔ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔က လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္။

“ဒီစီမံခ်က္မွာ ပထမဆံုးလုပ္ရမွာ တစ္ၿမိဳ႕လံုး အမိွဳက္ကင္းစင္ေအာင္နဲ႔ တစ္ၿမိဳ႕လံုးက အမိွဳက္ေတြ သိမ္းနိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ္။ ေနာက္ဆံုး အမိွဳက္ကေန လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ထုတ္ဖို႔အထိ စီမံခ်က္ေတြေရးဆြဲ ထားတယ္” ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ သန္႔ရွင္းေရးဌာန ဌာနခြဲမွဴး ဦးစိုးတင့္ေအာင္ က ေျပာသည္။

ယင္းစီမံခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၆ ခုနွစ္ဇြန္လက စတင္ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမိွဳက္စြန္႔ပစ္မႈမ်ား စနစ္က်ေစရန္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ႏွင့္ အစိုးရဖြဲ႔က ျပည္သူလူထုကို စည္းရံုးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္ ။

“စီမံခ်က္ေရးဆြဲတာကေတာ့ ၿပီးသြားပါၿပီး ။ စီမံခ်က္ေရးဆြဲတာ လြယ္ပါတယ္ ။ တကယ္ခက္တဲ့ဟာေတြက ေရးဆြဲထားတာေတြ ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ပါ ။ ဒီလိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ျပည္သူေတြပူးေပါင္းပါဝင္ဖို႔လိုပါတယ္”ဟုအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကမၻာတစ္ဝွမ္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ပူးေပါင္း ေရးဆြဲေရး စင္တာ (CCET) မွ ဒါရိုက္တာ Mr. Karzunobu Onogawa က ေျပာသည္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ တစ္ရက္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် အမိႈက္ထြက္ရွိႏႈန္း တန္ခ်ိန္ ၉၄၀ ခန္႔အထိ ရွိေနၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္လည္း ၀.၇၄ ကီလိုဂရမ္အထိ အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply