ထန္းတပင္ရွိ နည္းပညာစက္မႈဇုန္အပါအဝင္ စီမံကိန္းေပါင္း ၁၉ ခု ကို MoU ေရးထိုး

0
140

ေမ ၁၁
ေဝေဝၿဖိဳး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ နည္းပညာဆိုင္ရာစက္မႈဇုန္ အပါအဝင္ စီမံကိန္းေပါင္း ၁၉ ခုကို ယခုလ ၁၀ ရက္က Lotte Hotel ၌ ျပဳလုပ္ေသာ Yangon Investment Forum 2019 တြင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ၊ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီအခ်င္းခ်င္း MoU လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

“ဒီေန႔လက္မွတ္ေရးထိုးတဲ့ကိစၥကေတာ့ ပုဂၢလိက က႑ အသီးသီးက ေရးထိုးၾကတာပါ။ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရကေတာ့ ထန္းတပင္ဘက္မွာ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္ျပင္ပ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိစၥကို လုပ္ဖို႔အတြက္ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ ဒီအတြက္ စိတ္ဝင္စားတဲ့ကုမၸဏီေတြနဲ႔ နားလည္မႈရယူထားတာေတြရွိပါတယ္။ ဒီေပၚမွာမူတည္ၿပီး အေသးစိတ္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာၿပီး ျဖစ္ေျမာက္နိုင္ေခ်ရွိၿပီဆိုမွ ေနာက္တဆင့္ကို ထပ္တက္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာသည္။

အဆိုပါ MoU ေရးထိုးမႈသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖိတ္ေခၚခဲ့ၿပီး ေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

MOU ေရးထိုးခဲ့ေသာ စီမံကိန္းေပါင္း ၁၉ ခုနွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ စာရင္းမ်ားကိုလည္း ေၾကညာေပးသြားမည္ဟုဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ထန္းတပင္ နည္းပညာစက္မႈဇုန္နွင့္ပတ္သက္၍ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ၇၄၀ ဟတ္တာရွိ ေျမဧရိယာေပၚတြင္ ပထမဆံုးေသာ နည္းပညာ စက္မႈဇုန္ကို တရုတ္ ၊ ေဟာင္ေကာင္ နွင့္ ျမန္မာပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီအုပ္စုကတည္ေဆာက္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္-ထန္းတပင္ နည္းပညာစက္မႈဇုန္ ကုမၸဏီလိမိတက္မွ သိရသည္။

ယင္းစက္မႈဇုန္အတြင္း အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း ၊ဖိနပ္လုပ္ငန္း ၊နည္းပညာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမည္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈကို ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ပိုမိုလာေရာက္ ရင္းနွီးၿမွဳပ္နွံလာေစရန္ ဖိတ္ေခၚသြားမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါစက္မႈဇုန္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းတြင္ စက္မႈဇုန္ ၊လူေနအိမ္ခန္းမ်ား ၊စီးပြားေရးအေဆာက္အဦး မ်ားနွင့္ အပန္းေျဖ ဧရိယာမ်ားအျပင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ လမ္းမႀကီးမ်ား ၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္မည့္ ခရီးသည္တင္ေရယာဥ္နွင့္ ကုန္တင္သေဘၤာအတြက္ ဧရာဝတီျမစ္မွတဆင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဆိပ္ကမ္းသို႔ ဆက္သြယ္မည့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းစက္မႈဇုန္သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ အေနာက္ေျမာက္အရပ္ ၊ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ပဲခူးတိုင္းနွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းတို႔မွ ရန္ကုန္သို႔လာရာ လမ္းေၾကာင္းတြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ထန္းတပင္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ပဲခူးတိုင္းနွင့္ ဆက္သြယ္မည့္ အလ်ား ၂၀၀ မီတာခန္႔ အရွည္ရွိေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားတစ္စင္းကိုလည္း တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းကို အပိုင္း ၄ပိုင္းခြဲ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး၂၀၃၀ ခုနွစ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ေဒသအျဖစ္ လူဦးေရ တစ္သိန္းခြဲခန္႔ကို ဝင္ေရာက္ ေနထိုင္ေစနိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေမ ၁၁
ေဝေဝၿဖိဳး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ နည္းပညာဆိုင္ရာစက္မႈဇုန္ အပါအဝင္ စီမံကိန္းေပါင္း ၁၉ ခုကို ယခုလ ၁၀ ရက္က Lotte Hotel ၌ ျပဳလုပ္ေသာ Yangon Investment Forum 2019 တြင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ၊ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီအခ်င္းခ်င္း MoU လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

“ဒီေန႔လက္မွတ္ေရးထိုးတဲ့ကိစၥကေတာ့ ပုဂၢလိက က႑ အသီးသီးက ေရးထိုးၾကတာပါ။ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရကေတာ့ ထန္းတပင္ဘက္မွာ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္ျပင္ပ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိစၥကို လုပ္ဖို႔အတြက္ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ ဒီအတြက္ စိတ္ဝင္စားတဲ့ကုမၸဏီေတြနဲ႔ နားလည္မႈရယူထားတာေတြရွိပါတယ္။ ဒီေပၚမွာမူတည္ၿပီး အေသးစိတ္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာၿပီး ျဖစ္ေျမာက္နိုင္ေခ်ရွိၿပီဆိုမွ ေနာက္တဆင့္ကို ထပ္တက္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာသည္။

အဆိုပါ MoU ေရးထိုးမႈသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖိတ္ေခၚခဲ့ၿပီး ေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

MOU ေရးထိုးခဲ့ေသာ စီမံကိန္းေပါင္း ၁၉ ခုနွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္ စာရင္းမ်ားကိုလည္း ေၾကညာေပးသြားမည္ဟုဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ထန္းတပင္ နည္းပညာစက္မႈဇုန္နွင့္ပတ္သက္၍ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ၇၄၀ ဟတ္တာရွိ ေျမဧရိယာေပၚတြင္ ပထမဆံုးေသာ နည္းပညာ စက္မႈဇုန္ကို တရုတ္ ၊ ေဟာင္ေကာင္ နွင့္ ျမန္မာပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီအုပ္စုကတည္ေဆာက္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္-ထန္းတပင္ နည္းပညာစက္မႈဇုန္ ကုမၸဏီလိမိတက္မွ သိရသည္။

ယင္းစက္မႈဇုန္အတြင္း အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း ၊ဖိနပ္လုပ္ငန္း ၊နည္းပညာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမည္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈကို ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ပိုမိုလာေရာက္ ရင္းနွီးၿမွဳပ္နွံလာေစရန္ ဖိတ္ေခၚသြားမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါစက္မႈဇုန္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းတြင္ စက္မႈဇုန္ ၊လူေနအိမ္ခန္းမ်ား ၊စီးပြားေရးအေဆာက္အဦး မ်ားနွင့္ အပန္းေျဖ ဧရိယာမ်ားအျပင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ လမ္းမႀကီးမ်ား ၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္မည့္ ခရီးသည္တင္ေရယာဥ္နွင့္ ကုန္တင္သေဘၤာအတြက္ ဧရာဝတီျမစ္မွတဆင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဆိပ္ကမ္းသို႔ ဆက္သြယ္မည့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းစက္မႈဇုန္သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ အေနာက္ေျမာက္အရပ္ ၊ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ပဲခူးတိုင္းနွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းတို႔မွ ရန္ကုန္သို႔လာရာ လမ္းေၾကာင္းတြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ထန္းတပင္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ပဲခူးတိုင္းနွင့္ ဆက္သြယ္မည့္ အလ်ား ၂၀၀ မီတာခန္႔ အရွည္ရွိေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားတစ္စင္းကိုလည္း တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းကို အပိုင္း ၄ပိုင္းခြဲ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး၂၀၃၀ ခုနွစ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ေဒသအျဖစ္ လူဦးေရ တစ္သိန္းခြဲခန္႔ကို ဝင္ေရာက္ ေနထိုင္ေစနိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply