ဇီဝေလာင္စာ (Biomass) နည္းပညာႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္ရံုမ်ား တည္ေဆာက္သြားမည္

0
151

ေမ ၁၁

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ဇီဝေလာင္စာ (Biomass) နည္းပညာအသံုးျပဳ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္ရံုမ်ား တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂရိတ္ေဝါကုမၸဏီ က သိရသည္ ။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို အႀကီးျမန္ယူကလစ္ ကိုင္းဖ်ားကိုင္းနား၊ ေတာင္သူမ်ား၏ ပဲစင္းငံုရိုး ၊ သစ္တိုသစ္စ၊ စြမ္းအင္ျမတ္ စသည္တို႔မွ ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလထဲက တင္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္ ။

“စီမံကိန္းကေတာ့ ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသးဘူး ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လုပ္ခ်င္ေနပါၿပီး ။ တယူနစ္ကို ၁၁၀ က်ပ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ဖို႔စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္ ။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံတဲ့ စရိတ္အရ ဒီေလာက္ရမွ အဆင္ေျပမွာပါ။´´ ဟု ဂရိတ္ေဝါကုမၸဏီ တည္ေထာင္သူ ဦးတင္ေမာင္ က ေျပာသည္

ယင္းဓာတ္အားထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရံုမ်ားကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ ကသာ၊ ဝက္လက္ ၊ ဆားေတာင္ ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္၌ တေကာင္း၊ ျမစ္သား တို႔တြင္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး စက္ရံုတစ္ရံုလွ်င္ လွ်ပ္စစ္ မဂၢါဝပ္ ၆၀ ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္သည္ ။

စက္ရံုတစ္ရံုလွ်င္ ေျမဧက ၅၀ လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေျမေနရာကို အစိုးရထံက ရယူမည္မဟုတ္ပဲ ကုမၸဏီက ဝယ္ယူသြားမည္ျဖစ္ကာ ဓာတ္အားခြဲရံု ႏွင့္ မေဝးသည့္ေနရာ ၊ ကုန္ၾကမ္းရရွိႏိုင္သည့္ေနရာတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

ဇီဝေလာင္စာ (Biomass) နည္းပညာအသံုးျပဳ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္ရံုတည္ေဆာက္ရာတြင္ စက္ရံုတစ္ရံုလွ်င္ ေဒၚလာ (၇၂) သန္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္သည္ ။

ေမ ၁၁

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ဇီဝေလာင္စာ (Biomass) နည္းပညာအသံုးျပဳ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္ရံုမ်ား တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂရိတ္ေဝါကုမၸဏီ က သိရသည္ ။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို အႀကီးျမန္ယူကလစ္ ကိုင္းဖ်ားကိုင္းနား၊ ေတာင္သူမ်ား၏ ပဲစင္းငံုရိုး ၊ သစ္တိုသစ္စ၊ စြမ္းအင္ျမတ္ စသည္တို႔မွ ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလထဲက တင္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္ ။

“စီမံကိန္းကေတာ့ ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသးဘူး ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လုပ္ခ်င္ေနပါၿပီး ။ တယူနစ္ကို ၁၁၀ က်ပ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ဖို႔စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္ ။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံတဲ့ စရိတ္အရ ဒီေလာက္ရမွ အဆင္ေျပမွာပါ။´´ ဟု ဂရိတ္ေဝါကုမၸဏီ တည္ေထာင္သူ ဦးတင္ေမာင္ က ေျပာသည္

ယင္းဓာတ္အားထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရံုမ်ားကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ ကသာ၊ ဝက္လက္ ၊ ဆားေတာင္ ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္၌ တေကာင္း၊ ျမစ္သား တို႔တြင္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး စက္ရံုတစ္ရံုလွ်င္ လွ်ပ္စစ္ မဂၢါဝပ္ ၆၀ ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္သည္ ။

စက္ရံုတစ္ရံုလွ်င္ ေျမဧက ၅၀ လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေျမေနရာကို အစိုးရထံက ရယူမည္မဟုတ္ပဲ ကုမၸဏီက ဝယ္ယူသြားမည္ျဖစ္ကာ ဓာတ္အားခြဲရံု ႏွင့္ မေဝးသည့္ေနရာ ၊ ကုန္ၾကမ္းရရွိႏိုင္သည့္ေနရာတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

ဇီဝေလာင္စာ (Biomass) နည္းပညာအသံုးျပဳ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္ရံုတည္ေဆာက္ရာတြင္ စက္ရံုတစ္ရံုလွ်င္ ေဒၚလာ (၇၂) သန္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္သည္ ။

Leave a Reply