သပိတ္ေကာ္မတီကိုဖ်က္သိမ္း၊ လိြဳင္ေကာ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ကိစၥမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရတာဝန္ယူရမယ္လို႔ဆို

0
116

ေမ ၁၄
ပဥၥမလိႈင္း

ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ၿပီးေနာက္ သပိတ္ေကာ္မတီကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္တယ္လို႔ ကရင္နီျပည္လူငယ္အင္အားစု သပိတ္ေကာ္မတီ က ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ျပည္သူက အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းလိုက္သည္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခ့ဲလို႔ အႏူးညြတ္ေတာင္းပန္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာပါရွိပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ကိစၥမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရက တာဝန္ယူရမယ္လို႔လည္းပါရွိပါတယ္။

ဒီေန႔မနက္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ကို လံုးဝေျပာင္းေ႐ြ႕မေပးႏိုင္ဟု အဖြင့္မိန္႔ခြန္းမွာ ေျပာၾကားၿပီး လူငယ္မ်ားကလည္း မေဆြးေႏြးႏိုင္ဟုဆိုကာ ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ျပယ္ခ့ဲပါတယ္။

ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ၿပီးေနာက္ ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ထုတ္ခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္။

ေမ ၁၄
ပဥၥမလိႈင္း

ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ၿပီးေနာက္ သပိတ္ေကာ္မတီကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္တယ္လို႔ ကရင္နီျပည္လူငယ္အင္အားစု သပိတ္ေကာ္မတီ က ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ျပည္သူက အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းလိုက္သည္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခ့ဲလို႔ အႏူးညြတ္ေတာင္းပန္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာပါရွိပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ကိစၥမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရက တာဝန္ယူရမယ္လို႔လည္းပါရွိပါတယ္။

ဒီေန႔မနက္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ကို လံုးဝေျပာင္းေ႐ြ႕မေပးႏိုင္ဟု အဖြင့္မိန္႔ခြန္းမွာ ေျပာၾကားၿပီး လူငယ္မ်ားကလည္း မေဆြးေႏြးႏိုင္ဟုဆိုကာ ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ျပယ္ခ့ဲပါတယ္။

ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ၿပီးေနာက္ ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ထုတ္ခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply