သူရဦးေ႐ႊမန္း ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ ပဲခူး႐ံုးခန္းဖြင့္လွစ္

0
100

ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ၏ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ႐ံုး ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲႏွင့္ ပါတီ႐ံုးဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ေမ ၁၄ ရက္ေန႔က ပဲခူးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ဖြင့္လွစ္ခ့ဲသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္း တက္ေရာက္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

ယခု႐ံုးဖြင့္ပြဲသည္ UBP ပါတီအတြက္ ပထမဆံုးဖြင့္လွစ္သည့္ ႐ံုးခန္းျဖစ္သည္။

Photo – Mar Naw / MPA

ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ၏ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ႐ံုး ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲႏွင့္ ပါတီ႐ံုးဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ေမ ၁၄ ရက္ေန႔က ပဲခူးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ဖြင့္လွစ္ခ့ဲသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္း တက္ေရာက္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

ယခု႐ံုးဖြင့္ပြဲသည္ UBP ပါတီအတြက္ ပထမဆံုးဖြင့္လွစ္သည့္ ႐ံုးခန္းျဖစ္သည္။

Photo – Mar Naw / MPA

Leave a Reply