ရတနာကမ္းလြန္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕Compressor စက္မ်ား အေရးေပၚ ရပ္တန္႔မႈေၾကာင့္ လ်ွပ္စစ္မီး အလွည့္က် ၀န္အား ေလ်ာ့က်နိုင္

0
157

ေမ ၁၄
ေဝေဝၿဖိဳး

ရတနာကမ္းလြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ Compressor စက္မ်ား အေရးေပၚ ရပ္တန္႔မႈေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လ်ွပ္စစ္မီးမ်ား ထပ္မံ၍ အလွည့္က် ၀န္အားေလ်ာ့က်နိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ယခုလ ၁၄ ရက္က အသိေပးေၾကညာထားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းသို႔ ဓာတ္အားေပး လ်က္ရွိေသာ ရတနာကမ္းလြြန္ဓာတ္ေငြ႕ျဖင့္ အသံုးျပဳေမာင္းနွင္ေနသည့္ GT စက္မ်ားသည္ offshore တြင္ Compressor (၂)လံုး အေရးေပၚ Shut Down ျဖစ္ေပၚခဲ့သျဖင့္ ေမလ ၁၄ ရက္ နံနက္ပိုင္းအခ်ိန္တြင္ ေရႊေတာင္(15)MW၊ အလံု (42)MW ၊ ရြာမ E-Gat (60)MW ၊သီလ၀ါ (25)MW ၊ေလွာ္ကား (35)MW စက္မ်ား ရပ္တန္႔သြားခဲ့ၿပီး ၊MW (200) ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေနာက္ထပ္စက္(၃)လံုး(200)MW ခန္႔ ထပ္မံ ရပ္တန္႔နိုင္ပါသျဖင့္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ (400)MW ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာ ထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း အလွည့္က် ၀န္အားေလ်ာ့ျခင္းမ်ားအျပင္ Feederwise အေရးေပၚ Load Shed မ်ားအား ထပ္မံျပဳလုပ္နိုင္ေၾကာင္းမီးသံုးသူျပည္သူမ်ားအား ေမတၱာရပ္ခံအသိေပးပန္ၾကားထားသည္။

ေမ ၁၄
ေဝေဝၿဖိဳး

ရတနာကမ္းလြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ Compressor စက္မ်ား အေရးေပၚ ရပ္တန္႔မႈေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လ်ွပ္စစ္မီးမ်ား ထပ္မံ၍ အလွည့္က် ၀န္အားေလ်ာ့က်နိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ယခုလ ၁၄ ရက္က အသိေပးေၾကညာထားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းသို႔ ဓာတ္အားေပး လ်က္ရွိေသာ ရတနာကမ္းလြြန္ဓာတ္ေငြ႕ျဖင့္ အသံုးျပဳေမာင္းနွင္ေနသည့္ GT စက္မ်ားသည္ offshore တြင္ Compressor (၂)လံုး အေရးေပၚ Shut Down ျဖစ္ေပၚခဲ့သျဖင့္ ေမလ ၁၄ ရက္ နံနက္ပိုင္းအခ်ိန္တြင္ ေရႊေတာင္(15)MW၊ အလံု (42)MW ၊ ရြာမ E-Gat (60)MW ၊သီလ၀ါ (25)MW ၊ေလွာ္ကား (35)MW စက္မ်ား ရပ္တန္႔သြားခဲ့ၿပီး ၊MW (200) ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေနာက္ထပ္စက္(၃)လံုး(200)MW ခန္႔ ထပ္မံ ရပ္တန္႔နိုင္ပါသျဖင့္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ (400)MW ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာ ထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း အလွည့္က် ၀န္အားေလ်ာ့ျခင္းမ်ားအျပင္ Feederwise အေရးေပၚ Load Shed မ်ားအား ထပ္မံျပဳလုပ္နိုင္ေၾကာင္းမီးသံုးသူျပည္သူမ်ားအား ေမတၱာရပ္ခံအသိေပးပန္ၾကားထားသည္။

Leave a Reply