ကယ္လီဖိုးနီယား၌ အိမ္ေျခရာမဲ့မ်ားအား အစားအစာမ်ားေဝငွမႈျဖင့္ လူကိုးဦး အမႈဖြင့္ခံထားရ

0
160

ဆန္တာဘာဘရာ ဇန္နဝါရီ ၁၆

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၌ အိမ္ေျခ ရာမဲ့မ်ားအား အစားအစာမ်ားလွဴဒါန္းျခင္းမျပဳရဟု ပိတ္ပင္ထားမႈကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္ လူကိုးဦးကို အမႈဖြင့္ထားသည္။

အီလ္ကာဟြန္ၿမိဳ႕၌ အသည္းေရာင္ေရာဂါကူးစက္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ထုတ္ျပန္ခဲဲ့သည့္ အေရးေပၚပိတ္ပင္ခ်က္ကုိ ဆန္႔က်င္သည့္အေနျဖင့္ ယင္းအမႈဖြင့္ခံရသူမ်ားသည္ အစားအစာမ်ားေဝငွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအုပ္စုသည္ ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္ တြင္ အိမ္ေျခရာမဲ့မ်ားအား အစားအစာမ်ား၊ အဝတ္အစားမ်ားႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသံုး ပစၥည္းမ်ား ေဝငွခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းေဝငွေနခ်ိန္တြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ေရာက္ရွိလာကာ ဥပေဒအတုိင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မသန္႔ရွင္းေသာအစားအစာမ်ားႏွင့္ လူသံုးပစၥည္းမ်ားကိုထိကိုင္ရာမွ အသည္းေရာင္ေရာဂါပုိးကူးစက္တတ္သည္။ ကယ္လီဖိုးနီးယားရွိ အိမ္ေျခရာမဲ့မ်ားသည္ တစ္ကိုယ္ေရက်န္းမာေရးအတြက္ သန္႔ရွင္းစြာေနႏုိင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ ကူးစက္ခံရႏိုင္ေျခအမ်ားဆံုးရွိေနသည္။

အီလ္ကာဟြန္ၿမိဳ႕သည္ ေအာက္တိုဘာတြင္ ပိတ္ပင္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႔ပိုင္နယ္ေျမမ်ားတြင္ အစားအစာေဝငွျခင္း မျပဳရန္ ပိတ္ပင္ထားသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက အသည္းေရာင္ေရာဂါ ကူးစက္မႈမရွိေစရန္ ပိတ္ပင္ခ်က္ထုတ္ျပန္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ေဝဖန္သူမ်ားကမူ ၿမိဳ႕တြင္းရွိ အိမ္ေျခရာမဲ့ မ်ားအားကို ခဲြျခားဆက္ဆံလိုက္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အစားအစာမ်ားေဝငွသူမ်ားတြင္ ကေလးငယ္တစ္ဦးလည္းပါဝင္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ရွိ ပန္းၿခံထဲ၌ အသည္းေရာင္ေရာဂါ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံံ႔ခဲ့ဖူးသျဖင့္ ယင္းေနရာရွိ အိမ္ေျခရာမဲ့မ်ားအား အစားအစာမ်ားေဝငွျခင္းသည္ မလုပ္သင့္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီဝင္ ဘန္ကာလာလွ်ိဳကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အသည္းေရာဂါျဖစ္ပြားပါက ဆယ္ဦးလွ်င္ တစ္ဦးေသဆံုးႏုိင္ေျခ ရွိေနေသာ္လည္း ကယ္လီဖိုးနီးယားရွိ အိမ္ေျခရာမဲ့မ်ားသည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ကိုအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားပါက ေသဆံုးႏုိင္ေျခအမ်ားဆံုးရွိေနသည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ဆန္တာဘာဘရာ ဇန္နဝါရီ ၁၆

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၌ အိမ္ေျခ ရာမဲ့မ်ားအား အစားအစာမ်ားလွဴဒါန္းျခင္းမျပဳရဟု ပိတ္ပင္ထားမႈကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္ လူကိုးဦးကို အမႈဖြင့္ထားသည္။

အီလ္ကာဟြန္ၿမိဳ႕၌ အသည္းေရာင္ေရာဂါကူးစက္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ထုတ္ျပန္ခဲဲ့သည့္ အေရးေပၚပိတ္ပင္ခ်က္ကုိ ဆန္႔က်င္သည့္အေနျဖင့္ ယင္းအမႈဖြင့္ခံရသူမ်ားသည္ အစားအစာမ်ားေဝငွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအုပ္စုသည္ ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္ တြင္ အိမ္ေျခရာမဲ့မ်ားအား အစားအစာမ်ား၊ အဝတ္အစားမ်ားႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသံုး ပစၥည္းမ်ား ေဝငွခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းေဝငွေနခ်ိန္တြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ေရာက္ရွိလာကာ ဥပေဒအတုိင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မသန္႔ရွင္းေသာအစားအစာမ်ားႏွင့္ လူသံုးပစၥည္းမ်ားကိုထိကိုင္ရာမွ အသည္းေရာင္ေရာဂါပုိးကူးစက္တတ္သည္။ ကယ္လီဖိုးနီးယားရွိ အိမ္ေျခရာမဲ့မ်ားသည္ တစ္ကိုယ္ေရက်န္းမာေရးအတြက္ သန္႔ရွင္းစြာေနႏုိင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ ကူးစက္ခံရႏိုင္ေျခအမ်ားဆံုးရွိေနသည္။

အီလ္ကာဟြန္ၿမိဳ႕သည္ ေအာက္တိုဘာတြင္ ပိတ္ပင္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႔ပိုင္နယ္ေျမမ်ားတြင္ အစားအစာေဝငွျခင္း မျပဳရန္ ပိတ္ပင္ထားသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက အသည္းေရာင္ေရာဂါ ကူးစက္မႈမရွိေစရန္ ပိတ္ပင္ခ်က္ထုတ္ျပန္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ေဝဖန္သူမ်ားကမူ ၿမိဳ႕တြင္းရွိ အိမ္ေျခရာမဲ့ မ်ားအားကို ခဲြျခားဆက္ဆံလိုက္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အစားအစာမ်ားေဝငွသူမ်ားတြင္ ကေလးငယ္တစ္ဦးလည္းပါဝင္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ရွိ ပန္းၿခံထဲ၌ အသည္းေရာင္ေရာဂါ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံံ႔ခဲ့ဖူးသျဖင့္ ယင္းေနရာရွိ အိမ္ေျခရာမဲ့မ်ားအား အစားအစာမ်ားေဝငွျခင္းသည္ မလုပ္သင့္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီဝင္ ဘန္ကာလာလွ်ိဳကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အသည္းေရာဂါျဖစ္ပြားပါက ဆယ္ဦးလွ်င္ တစ္ဦးေသဆံုးႏုိင္ေျခ ရွိေနေသာ္လည္း ကယ္လီဖိုးနီးယားရွိ အိမ္ေျခရာမဲ့မ်ားသည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ကိုအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားပါက ေသဆံုးႏုိင္ေျခအမ်ားဆံုးရွိေနသည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

 

Leave a Reply