ျပည္တြင္းလုပ္သားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ ၈၀၀ ေက်ာ္ ဖန္တီးေပးမည့္ ျပည္ပရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ လုပ္ငန္း ၅ ခုခြင့္ျပဳ

0
113

ေမ ၁၆
ေဝေဝၿဖိဳး

ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၈၃၁ ဦး ဖန္တီးေပးမည့္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈလုပ္ငန္း ၅ခုကို ယခုလ ဒုတိယပတ္က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈနွင့္ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွသိရသည္။

နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈလုပ္ငန္း ၅ ခုခြင့္ျပဳရာတြင္ ျမန္မာနို္င္ငံ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ေကာ္မရွင္က အဆိုျပဳလုပ္ငန္း ၁ခု ၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ေကာ္မတီမွ အတည္ျပဳလုပ္ငန္း ၁ ခု နွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ေကာ္မတီမွ ၃ ခုတို႔ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အဆိုျပဳ လုပ္ငန္း ၁ ခုက ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈပါ။ အတည္ျပဳလုပ္ငန္း ၄ခုမွာ ရန္ကုန္ ၁ ခုက အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းပါ။ကခ်င္ျပည္နယ္ ၃ခုက ေလာင္စာထုတ္လုပ္တဲ့လုပ္ငန္း ၊တိရိစာၦန္အစားအစာထုတ္လုပ္တဲ့လုပ္ငန္း နဲ႔ သစ္ပါးလႊာလုပ္ငန္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈနွင့္ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚတင္ေအးဟန္က ေျပာသည္။

အဆိုပါလုပ္ငန္း ၅ခုမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉ ဒသမ ၅၉၉ သန္း ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္း ၅ခုမွာ အျခားက႑ ၁ခုနွင့္ စက္မႈက႑ ၄ ခုတို႔ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံသား ရင္းနွီျမႇဳပ္နွံမႈတြင္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ အဆိုျပဳ
လုပ္ငန္ ၁ ခုနွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ေကာ္မတီမွ အတည္ျပဳလုပ္ငန္း ၁ ခုတို႔ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

“ျမန္မာနိုင္ငံသားက ၂ခု ခြင့္ျပဳပါတယ္။အဆိုျပဳလုပ္ငန္း
၁ ခုက ေဂါက္ကြင္းနဲ႔ အပန္းေျဖလုပ္ငန္းပါ၊အတည္ျပဳ လုပ္ငန္း ၁ ခုက အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းပါ”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယင္း လုပ္ငန္း ၂ခုမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သန္း အပါအဝင္ က်ပ္ ၁၁ ဘီလီယံ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျပည္တြင္းလုပ္သား မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၆၁၅ ဦး ဖန္တီးေပးမည္ဟုဆိုသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွ ေမလ ၁၁ ရက္အထိ နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၅၅ ခုကို ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဝင္ေရာက္မႈနွင့္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအဝင္ စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၆၈ ဒသမ ၆၃၃ သန္း ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ယင္းကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းနွီးျမႇုပ္နွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္း ၉၁ ခုကို ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ရင္းနွီးျမႇုဳပ္နွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအဝင္ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁၂ ဒသမ ၀၀၃ သန္း အပါအဝင္ က်ပ္ ၉၀၆ ဒသမ ၉၈၂ ဘီလီယံ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ေမ ၁၆
ေဝေဝၿဖိဳး

ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၈၃၁ ဦး ဖန္တီးေပးမည့္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈလုပ္ငန္း ၅ခုကို ယခုလ ဒုတိယပတ္က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈနွင့္ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွသိရသည္။

နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈလုပ္ငန္း ၅ ခုခြင့္ျပဳရာတြင္ ျမန္မာနို္င္ငံ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ေကာ္မရွင္က အဆိုျပဳလုပ္ငန္း ၁ခု ၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ေကာ္မတီမွ အတည္ျပဳလုပ္ငန္း ၁ ခု နွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ေကာ္မတီမွ ၃ ခုတို႔ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အဆိုျပဳ လုပ္ငန္း ၁ ခုက ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈပါ။ အတည္ျပဳလုပ္ငန္း ၄ခုမွာ ရန္ကုန္ ၁ ခုက အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းပါ။ကခ်င္ျပည္နယ္ ၃ခုက ေလာင္စာထုတ္လုပ္တဲ့လုပ္ငန္း ၊တိရိစာၦန္အစားအစာထုတ္လုပ္တဲ့လုပ္ငန္း နဲ႔ သစ္ပါးလႊာလုပ္ငန္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈနွင့္ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚတင္ေအးဟန္က ေျပာသည္။

အဆိုပါလုပ္ငန္း ၅ခုမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉ ဒသမ ၅၉၉ သန္း ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္း ၅ခုမွာ အျခားက႑ ၁ခုနွင့္ စက္မႈက႑ ၄ ခုတို႔ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံသား ရင္းနွီျမႇဳပ္နွံမႈတြင္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ အဆိုျပဳ
လုပ္ငန္ ၁ ခုနွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ေကာ္မတီမွ အတည္ျပဳလုပ္ငန္း ၁ ခုတို႔ကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

“ျမန္မာနိုင္ငံသားက ၂ခု ခြင့္ျပဳပါတယ္။အဆိုျပဳလုပ္ငန္း
၁ ခုက ေဂါက္ကြင္းနဲ႔ အပန္းေျဖလုပ္ငန္းပါ၊အတည္ျပဳ လုပ္ငန္း ၁ ခုက အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းပါ”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယင္း လုပ္ငန္း ၂ခုမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သန္း အပါအဝင္ က်ပ္ ၁၁ ဘီလီယံ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျပည္တြင္းလုပ္သား မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၆၁၅ ဦး ဖန္တီးေပးမည္ဟုဆိုသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွ ေမလ ၁၁ ရက္အထိ နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၅၅ ခုကို ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဝင္ေရာက္မႈနွင့္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအဝင္ စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၆၈ ဒသမ ၆၃၃ သန္း ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ယင္းကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းနွီးျမႇုပ္နွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္း ၉၁ ခုကို ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ရင္းနွီးျမႇုဳပ္နွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအဝင္ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁၂ ဒသမ ၀၀၃ သန္း အပါအဝင္ က်ပ္ ၉၀၆ ဒသမ ၉၈၂ ဘီလီယံ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

Leave a Reply