ျမန္မာ့သနပ္ခါးကို ဝယ္ယူရန္ ကိုရီးယားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စိတ္ဝင္စားမႈရွိေန

0
100

ေမ ၁၇
ေဝေဝၿဖိဳး

ကိုရီးယားအလွကုန္လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕မွ ျမန္မာ့သဘာဝသနပ္ခါးကို ဝယ္ယူ၍ ကိုရီးယားသို႕ တင္သြင္းရန္ႏွင့္ အဆင့္ျမွင့္အလွကုန္အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားရိွေနေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွသိရသည္။

ယခုလ ၁၆ ရက္က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဘူဆန္ၿမိဳ႕မွ အလွကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္တြင္ ကိုရီးယားအလွကုန္လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ကိုရီးယားအလွကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကိုရီးယားအလွကုန္မ်ားကို စိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္တက္ေနသည္ဟု ၾကားသိရၿပီး ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လိုေသာေၾကာင့္ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေတြဆံုစဥ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလွကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လက္လီ၊ လက္ကား ေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့သနပ္ခါး၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ ကိုရီးယားသို႕တင္သြင္းရန္ စိတ္ဝင္စားပါက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံအလွကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကသည့္ နိုင္ငံေပါင္း ၄၉ ႏိုင္ငံရွိသည့္အနက္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္စဥ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အဆင့္မွာ နံပါတ္ ၆ အဆင့္တြင္ ရွိေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၏ ဒုတိယဥကၠ႒ေဒါက္တာမ်ိဳးသက္ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ကိုရီးယားနိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၉၅၃ ဘီလီယံရွိသည္ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလွကုန္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္
ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဘူဆန္ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ အလွကုန္လုပ္ငန္းရွင္ (၁၂) ဦးပါဝင္ေသာအဖြဲ႕သည္ယခုလ ၁၆ ရက္က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ သို႕လာေရာက္ကာ ဒုတိယဥကၠ႒ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမ ၁၇
ေဝေဝၿဖိဳး

ကိုရီးယားအလွကုန္လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕မွ ျမန္မာ့သဘာဝသနပ္ခါးကို ဝယ္ယူ၍ ကိုရီးယားသို႕ တင္သြင္းရန္ႏွင့္ အဆင့္ျမွင့္အလွကုန္အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားရိွေနေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွသိရသည္။

ယခုလ ၁၆ ရက္က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဘူဆန္ၿမိဳ႕မွ အလွကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္တြင္ ကိုရီးယားအလွကုန္လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ကိုရီးယားအလွကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကိုရီးယားအလွကုန္မ်ားကို စိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္တက္ေနသည္ဟု ၾကားသိရၿပီး ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လိုေသာေၾကာင့္ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေတြဆံုစဥ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလွကုန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လက္လီ၊ လက္ကား ေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့သနပ္ခါး၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ ကိုရီးယားသို႕တင္သြင္းရန္ စိတ္ဝင္စားပါက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံအလွကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကသည့္ နိုင္ငံေပါင္း ၄၉ ႏိုင္ငံရွိသည့္အနက္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္စဥ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အဆင့္မွာ နံပါတ္ ၆ အဆင့္တြင္ ရွိေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၏ ဒုတိယဥကၠ႒ေဒါက္တာမ်ိဳးသက္ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ကိုရီးယားနိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၉၅၃ ဘီလီယံရွိသည္ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလွကုန္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ 
ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဘူဆန္ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ အလွကုန္လုပ္ငန္းရွင္ (၁၂) ဦးပါဝင္ေသာအဖြဲ႕သည္ယခုလ ၁၆ ရက္က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ သို႕လာေရာက္ကာ ဒုတိယဥကၠ႒ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply