အဂတိသတင္းေပးသူမ်ားကို လိုအပ္သည့္ အကာအကြယ္မ်ားေပးၿပီး ဆုမ်ားပါ ခ်ီးျမွင့္ေပးရန္လိုအပ္ ဟု ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌေျပာ

0
178

ေမ ၁၇
ယဥ္ေကႏြယ္

အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးနိုင္သူမ်ားအား လို အပ္သည့္ အကာအကြယ္မ်ားေပးၿပီး ဆုမ်ားပါ ခ်ီးျမွင့္ေပးရန္လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ၾကည္ကေျပာၾကားလိုက္သည္။

“အဂတိလိုက္စားမႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ်ာ့ခ်ရန္ဆိုရာတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ တစ္ခုတည္းျဖင့္ မလံုေလာက္ပဲ တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္မ်ားျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္သတင္းေပးနို္င္သူမ်ားကို တစ္ဖက္က လံုေလာက္ေသာ အကာအကြယ္မ်ားေပးၿပီး အျခားတစ္ဖက္မွလည္း ထိေရာက္တဲ့ ဆု ခ်ီးျမွင့္မႈမ်ားလုပ္နိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္”ဟု ဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Grand Amera ဟိုတယ္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ထုတ္ေဖာ္သတင္းေပးသူမ်ားအားအကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒၾကမ္းျပဳစုေရး အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဦးေအာင္ၾကည္မွ အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္မွသာ အလုပ္ဌာနမ်ားအတြင္း အက်င့္ေဖာက္ျပန္ေနသူမ်ားအား ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္သူမ်ားမွ ရင္ဆိုင္နိုင္စြမ္းရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ၾကည္ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းေအာင္ျမင္ေရးအတြက္လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္း သည့္ အေနျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္သတင္းေပးသူမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒ တစ္ရပ္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၏ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေမလ က ေရးဆြဲခဲ့သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္တြင္ လုပ္ငန္းစဥ္ ၁ ဒသမ ၄ အေနျဖင့္ တိုင္ၾကားသူႏွင့္ သတင္းေပးသူအား အကာအကြယ္ေပးေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ထုတ္ေဖာ္သတင္းေပးသူမ်ားအား အကာပကြယ္ေပးေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒမူေဘာင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေရးကို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးရန္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းဥပေဒတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး တစ္ခု တည္းႏွင့္ ပတ္သက္ေနျခင္းမဟုတ္ပဲ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွာရွိသည့္ အစိုးရႏွင့္ အမ်ားပိုင္ (သို႔) ပုဂၢလိကပိုင္ အလုပ္ဌာနမ်ား အားလံုးတြင္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ၊မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္သြယ္မႈ၊လူကုန္ကူးမႈ၊ အစားအစာႏွင့္ေဆး၀ါးအတုျပဳလုပ္မႈ၊သိပၸံနာည္းပညာဆိုင္ရာ လိမ္လည္မႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ၊လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေနွာင့္အယွက္ေပးမႈ၊ေငြညစ္မႈ ၊ အထက္ေအာက္ အနိုင္က်င့္မႈ၊ဆရာေမြးတပည့္ေမြးမႈစသည့္ ကိစၥရပ္ေတြ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမ ၁၇
ယဥ္ေကႏြယ္

အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးနိုင္သူမ်ားအား လို အပ္သည့္ အကာအကြယ္မ်ားေပးၿပီး ဆုမ်ားပါ ခ်ီးျမွင့္ေပးရန္လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ၾကည္ကေျပာၾကားလိုက္သည္။

“အဂတိလိုက္စားမႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ်ာ့ခ်ရန္ဆိုရာတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ တစ္ခုတည္းျဖင့္ မလံုေလာက္ပဲ တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္မ်ားျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္သတင္းေပးနို္င္သူမ်ားကို တစ္ဖက္က လံုေလာက္ေသာ အကာအကြယ္မ်ားေပးၿပီး အျခားတစ္ဖက္မွလည္း ထိေရာက္တဲ့ ဆု ခ်ီးျမွင့္မႈမ်ားလုပ္နိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္”ဟု ဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Grand Amera ဟိုတယ္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ထုတ္ေဖာ္သတင္းေပးသူမ်ားအားအကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒၾကမ္းျပဳစုေရး အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဦးေအာင္ၾကည္မွ အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္မွသာ အလုပ္ဌာနမ်ားအတြင္း အက်င့္ေဖာက္ျပန္ေနသူမ်ားအား ေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္သူမ်ားမွ ရင္ဆိုင္နိုင္စြမ္းရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ၾကည္ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းေအာင္ျမင္ေရးအတြက္လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္း သည့္ အေနျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္သတင္းေပးသူမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒ တစ္ရပ္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၏ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေမလ က ေရးဆြဲခဲ့သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္တြင္ လုပ္ငန္းစဥ္ ၁ ဒသမ ၄ အေနျဖင့္ တိုင္ၾကားသူႏွင့္ သတင္းေပးသူအား အကာအကြယ္ေပးေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ထုတ္ေဖာ္သတင္းေပးသူမ်ားအား အကာပကြယ္ေပးေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒမူေဘာင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေရးကို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးရန္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းဥပေဒတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး တစ္ခု တည္းႏွင့္ ပတ္သက္ေနျခင္းမဟုတ္ပဲ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွာရွိသည့္ အစိုးရႏွင့္ အမ်ားပိုင္ (သို႔) ပုဂၢလိကပိုင္ အလုပ္ဌာနမ်ား အားလံုးတြင္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ၊မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္သြယ္မႈ၊လူကုန္ကူးမႈ၊ အစားအစာႏွင့္ေဆး၀ါးအတုျပဳလုပ္မႈ၊သိပၸံနာည္းပညာဆိုင္ရာ လိမ္လည္မႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ၊လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေနွာင့္အယွက္ေပးမႈ၊ေငြညစ္မႈ ၊ အထက္ေအာက္ အနိုင္က်င့္မႈ၊ဆရာေမြးတပည့္ေမြးမႈစသည့္ ကိစၥရပ္ေတြ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply