ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္အား ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမျပဳရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္အသိေပးခဲ့ ဟု KNPP ေျပာ

0
93

ေမ ၁၇
ေက်ာ္သူျမင့္

ကယားျပည္နယ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ထားရွိမည့္ကိစၥကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္း႐ိႈ ဦး ေဆာင္၍ စတင္ႀကိဳးပမ္းခ်ိန္မွစ၍ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ျပႆနာျဖစ္ႏိုင္သည့္ ကိစၥျဖစ္၍ ေဆာင္ ႐ြက္ျခင္းမျပဳရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အသိေပးခဲ့ေၾကာင္း ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ကေျပာဆုိလိုက္သည္။

ကယားျပည္နယ္အတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ကယားျပည္နယ္အစိုးရ၏ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအေပၚ KNPP က ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ သိေပးမႈကို အေလးထားမႈမရွိပဲ ေၾကး႐ုပ္စိုက္ထူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ ဆက္တဲြျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕လာခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးသာမက KNPP ၏ ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ျဖစ္စဥ္အား သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစေၾကာင္း KNPP ကဆိုသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ေၾကး႐ုပ္ထားရွိရန္ စီစဥ္ခ်ိန္မွ စတင္၍ ကရင္နီလူငယ္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ကန္႔ ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သည့္ လူငယ္မ်ားကို ဖမ္းဆီးတရားစဲြဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ျပည္နယ္အစုိးရ၏ ဆႏၵသေဘာျဖင့္သာ စိုက္ထူသည့္ သေဘာျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ျပည္သူမွ ေ႐ြး ခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ အစိုးရျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ျပည္သူအမ်ားစု၏ ဆႏၵကို ေ႐ွ႕႐ႈေဆာင္ရြက္ ရန္ KNPP က တိုက္တြန္းသည္။

ကန္႔ကြက္လူငယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေပၚ ေလးစားအသိအမွတ္ ျပဳ မူမရွိျခင္း မဟုတ္ဘဲ ျပည္နယ္တစ္ျပည္နယ္၊ အမ်ိဳးသားတစ္ရပ္၏ သမုိင္းအေမြအႏွစ္၊ အမ်ိဳးသား သြင္ျပင္လကၡဏာ ေသးသိမ္ေပ်ာက္ပ်က္သြားမည့္အေပၚ စိုးရိမ္၍ ကန္႔ကြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း KNPP ကဆိုသည္။

ျပည္နယ္အတြင္း မလိုလားအပ္ေသာ တည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ျပားေစသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဦးတည္ ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကည္၍ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈျဖင့္ ႏွစ္ဘက္လက္ခံႏိုင္ေသာ အ ေျခအေနေရာက္သည့္တိုင္ အာဃာတကင္းစြာ ဦးတည္ေျဖရွင္းၾကရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၇ ရက္က ျပည္နယ္အစိုးရ၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗ ဟိုဌာန၊ KNPP ႏွင့္ ကရင္နီလူငယ္အင္အားစု သပိတ္ေကာ္မတီတို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေၾကး ႐ုပ္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။

ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပဲြ ပ်က္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါေကာ္မတီအား ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပဲြအၿပီးတြင္ ကရင္နီလူငယ္အင္အားစု သပိတ္ေကာ္မတီကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီး ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ လူထုတစ္ရပ္လံုးပါဝင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ေၾကး႐ုပ္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေရးကိစၥအား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ကရင္နီလူငယ္မ်ားက ေျပာဆိုထားသည္။

ေၾကး႐ုပ္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေရးအတြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား တြင္ ေဒသႏၱရအမိန္႔ကို ထုတ္ျပန္ထားၿပီး လံုၿခံဳေရးပိုမိုတင္းက်ပ္စြာ ခ်ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေမ ၁၇
ေက်ာ္သူျမင့္

ကယားျပည္နယ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ထားရွိမည့္ကိစၥကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္း႐ိႈ ဦး ေဆာင္၍ စတင္ႀကိဳးပမ္းခ်ိန္မွစ၍ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ျပႆနာျဖစ္ႏိုင္သည့္ ကိစၥျဖစ္၍ ေဆာင္ ႐ြက္ျခင္းမျပဳရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အသိေပးခဲ့ေၾကာင္း ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ကေျပာဆုိလိုက္သည္။

ကယားျပည္နယ္အတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ကယားျပည္နယ္အစိုးရ၏ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအေပၚ KNPP က ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ သိေပးမႈကို အေလးထားမႈမရွိပဲ ေၾကး႐ုပ္စိုက္ထူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ ဆက္တဲြျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕လာခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးသာမက KNPP ၏ ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ျဖစ္စဥ္အား သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစေၾကာင္း KNPP ကဆိုသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ေၾကး႐ုပ္ထားရွိရန္ စီစဥ္ခ်ိန္မွ စတင္၍ ကရင္နီလူငယ္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ကန္႔ ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သည့္ လူငယ္မ်ားကို ဖမ္းဆီးတရားစဲြဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ျပည္နယ္အစုိးရ၏ ဆႏၵသေဘာျဖင့္သာ စိုက္ထူသည့္ သေဘာျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ျပည္သူမွ ေ႐ြး ခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ အစိုးရျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ျပည္သူအမ်ားစု၏ ဆႏၵကို ေ႐ွ႕႐ႈေဆာင္ရြက္ ရန္ KNPP က တိုက္တြန္းသည္။

ကန္႔ကြက္လူငယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေပၚ ေလးစားအသိအမွတ္ ျပဳ မူမရွိျခင္း မဟုတ္ဘဲ ျပည္နယ္တစ္ျပည္နယ္၊ အမ်ိဳးသားတစ္ရပ္၏ သမုိင္းအေမြအႏွစ္၊ အမ်ိဳးသား သြင္ျပင္လကၡဏာ ေသးသိမ္ေပ်ာက္ပ်က္သြားမည့္အေပၚ စိုးရိမ္၍ ကန္႔ကြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း KNPP ကဆိုသည္။

ျပည္နယ္အတြင္း မလိုလားအပ္ေသာ တည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ျပားေစသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဦးတည္ ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကည္၍ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈျဖင့္ ႏွစ္ဘက္လက္ခံႏိုင္ေသာ အ ေျခအေနေရာက္သည့္တိုင္ အာဃာတကင္းစြာ ဦးတည္ေျဖရွင္းၾကရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၇ ရက္က ျပည္နယ္အစိုးရ၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗ ဟိုဌာန၊ KNPP ႏွင့္ ကရင္နီလူငယ္အင္အားစု သပိတ္ေကာ္မတီတို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေၾကး ႐ုပ္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။

ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပဲြ ပ်က္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါေကာ္မတီအား ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပဲြအၿပီးတြင္ ကရင္နီလူငယ္အင္အားစု သပိတ္ေကာ္မတီကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီး ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ လူထုတစ္ရပ္လံုးပါဝင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ေၾကး႐ုပ္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေရးကိစၥအား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ကရင္နီလူငယ္မ်ားက ေျပာဆိုထားသည္။

ေၾကး႐ုပ္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေရးအတြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား တြင္ ေဒသႏၱရအမိန္႔ကို ထုတ္ျပန္ထားၿပီး လံုၿခံဳေရးပိုမိုတင္းက်ပ္စြာ ခ်ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply