ဇဖါရွ္ရွား ဗလီတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိလားသူမ်ား ႏွင္းဆီျဖဴမ်ား ေ၀မွ်

0
88

 

ဘာသာေပါင္းစုံ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရး ကုိေရွးရႈ႕ျပီး မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ ၀ါတြင္းကာလတြင္ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ၀တ္ျပဳႏုိင္ေစရန္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုိလားသည့္လူငယ္မ်ားက ႏွင္းဆီျဖဴမ်ား ေ၀မွ်ျခင္းကုိ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ျမဳိ႕ရွိ ဇဖါရွ္ရွား ဗလီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Photo – Jpaing / MPA

ဘာသာေပါင္းစုံ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရး ကုိေရွးရႈ႕ျပီး မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ ၀ါတြင္းကာလတြင္ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ၀တ္ျပဳႏုိင္ေစရန္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုိလားသည့္လူငယ္မ်ားက ႏွင္းဆီျဖဴမ်ား ေ၀မွ်ျခင္းကုိ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ျမဳိ႕ရွိ ဇဖါရွ္ရွား ဗလီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Photo – Jpaing / MPA

Leave a Reply