ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ပံုပါ ေငြစကၠဴ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀မည္

0
80

ေမ ၁၇
ယဥ္ေကႏြယ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ရုပ္ပံုပါ ေငြစကၠဴအား ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနို္င္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ သိရသည္။

“ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို ခရီးေရာက္ေနပါၿပီ။ ဒီႏွစ္ကုန္ေလာက္မွာ ထြက္ရင္ ထြက္နို္င္မယ္။ဒါမွ မဟုတ္ ဟိုဘက္ႏွစ္နည္းနည္းေလာက္မွ ထြက္လာနို္င္မဲ့ အေနအထားေတြရွိပါတယ္။မွန္းဆရမွာခက္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေသခ်ာေပါက္ထုတ္မွာပါ။အခ်ိန္နီးကပ္ေနပါၿပီ။ ဒီနွစ္ကုန္ထက္ေစာၿပီးထြက္လာမွာေတာ့ မဟုတ္ပါ။၂၀၂၀ ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံုနဲ႔ ေငြစကၠဴသစ္ထြက္လာဖို႔ေသခ်ာပါတယ္”ဟု ျမန္မာနို္င္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးစိုးသိန္းကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနရံုးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရ၏ တတိယတစ္နွစ္တာကာလအတြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္္္းမႈအေပၚ ဦးစိုးသိန္းမွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေငြစကၠဴ ထုတ္လုပ္နိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းသည္ အဆင့္ဆင့္ရွိသည့္ အတြက္ အခ်ိန္လံုေလာက္စြာေပးရေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္နို္င္ငံတြင္ ေငြစကၠဴ ထုတ္လုပ္နိုင္ေရးအတြက္ အခ်ိန္ ၅ ႏွစ္ယူရေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ အေမရိကန္ႏွင့္ အျခားနိုင္ငံမ်ားတြင္ လည္း အခ်ိန္ ၂ ႏွစ္ ၃ ႏွစ္ ယူရေၾကာင္း ဦးစိုးသိန္းက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ေငြစကၠဴထုတ္တယ္ဆိုတာက ခုန က Security Streucture ေတြ ဒီဇိုင္းေတြ အင္မတန္ကို Sensensitive ျဖစ္ပါတယ္။အဲ့ေတာ့ ဒီဥစၥကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေနပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

အနာဂတ္ကာလတြင္ ထုတ္ေ၀မည့္ ေငြစကၠဴမ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပံုအား ရိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရန္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ေမ ၁၇
ယဥ္ေကႏြယ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ရုပ္ပံုပါ ေငြစကၠဴအား ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနို္င္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ သိရသည္။

“ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို ခရီးေရာက္ေနပါၿပီ။ ဒီႏွစ္ကုန္ေလာက္မွာ ထြက္ရင္ ထြက္နို္င္မယ္။ဒါမွ မဟုတ္ ဟိုဘက္ႏွစ္နည္းနည္းေလာက္မွ ထြက္လာနို္င္မဲ့ အေနအထားေတြရွိပါတယ္။မွန္းဆရမွာခက္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေသခ်ာေပါက္ထုတ္မွာပါ။အခ်ိန္နီးကပ္ေနပါၿပီ။ ဒီနွစ္ကုန္ထက္ေစာၿပီးထြက္လာမွာေတာ့ မဟုတ္ပါ။၂၀၂၀ ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံုနဲ႔ ေငြစကၠဴသစ္ထြက္လာဖို႔ေသခ်ာပါတယ္”ဟု ျမန္မာနို္င္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးစိုးသိန္းကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနရံုးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရ၏ တတိယတစ္နွစ္တာကာလအတြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္္္းမႈအေပၚ ဦးစိုးသိန္းမွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေငြစကၠဴ ထုတ္လုပ္နိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းသည္ အဆင့္ဆင့္ရွိသည့္ အတြက္ အခ်ိန္လံုေလာက္စြာေပးရေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္နို္င္ငံတြင္ ေငြစကၠဴ ထုတ္လုပ္နိုင္ေရးအတြက္ အခ်ိန္ ၅ ႏွစ္ယူရေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ အေမရိကန္ႏွင့္ အျခားနိုင္ငံမ်ားတြင္ လည္း အခ်ိန္ ၂ ႏွစ္ ၃ ႏွစ္ ယူရေၾကာင္း ဦးစိုးသိန္းက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ေငြစကၠဴထုတ္တယ္ဆိုတာက ခုန က Security Streucture ေတြ ဒီဇိုင္းေတြ အင္မတန္ကို Sensensitive ျဖစ္ပါတယ္။အဲ့ေတာ့ ဒီဥစၥကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေနပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

အနာဂတ္ကာလတြင္ ထုတ္ေ၀မည့္ ေငြစကၠဴမ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပံုအား ရိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရန္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

Leave a Reply