အမႈိက္ခြန္ေကာက္ခံေရးစနစ္ကို ေျပာင္းလဲေကာက္ခံရန္လိုအပ္ပါက ရဲ၀့့ံစြာေကာက္ခံသင့္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အၾကံျပဳ

0
86

ေမ ၂၂
ယဥ္ေကႏြယ္

အမႈိက္ခြန္ေကာက္ခံေရးစနစ္ကို ေျပာင္းလဲေကာက္ခံရန္လိုအပ္ပါက ရဲ၀့့ံစြာေကာက္ခံသင့္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴး ေအာင္ေက်ာ္ႏွင္း မွ အၾကံျပဳေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ အၾကံျပဳတင္ျပလိုတာကေတာ့ နိုင္ငံရဲ႕ အမႈိက္သိမ္းစနစ္ကို ယခုထက္ပိုၿပီး စနစ္တက် ျဖစ္ေစရန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။အမႈိက္ခြန္ေကာက္ခံေရးစနစ္ကိုေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္ပါက ရဲရဲ၀ံ့၀့ံေျပာင္းလဲသင့္ပါတယ္။မိမိ နို္င္ငံ အေျခအေနနဲ႔ ကိုက္ညီေသာ Waste to Energy Plan မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္”ဟု ဗိုလ္မွဴးေအာင္ေက်ာ္ႏွင္းကေျပာသည္။

ယေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေရႊျပည္သာမဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ဦးဥာဏ္လင္းတင္သြင္းသည့္ စြန္႔ပစ္ကပစၥည္းအမႈိက္မ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစရန္ ေန႔စဥ္မီးရိႈ႕ နိုင္ေသာ အမႈိက္တန္ ၂၀၀၀ ေကာိ္ထြက္ရွိသည့္ ျမန္မာနိုင္္္ငံ၏စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နွင့္ အနည္းဆံုးတန္ ၆၀ ထြက္ရွိသည့္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အသီးသီးရွိၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ျမန္မာနို္င္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္နို္င္ငံတို႔ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ေန႔စဥ္ အမႈိက္တန္ ၆၀ ကို မီးရႈ႕ိ၍ ထြက္ရွိလာေသာ အကူရွိန္ကို အသံုးျပဳကာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၇၆၀ KW ထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရံုႏွင့္ အမႈိက္မီးရႈ႕ိစက္ကဲ့သို႔ေသာ စက္ရံုမ်ားကို ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ရန္ နို္င္ငံေတာ္အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းသည့္ အဆို ေဆြးေရြးရာတြင္ ဗိုလ္မွဴးေအာင္ေက်ာ္ႏွင္း အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္သူလူထုမ်ားအား စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒအား တိက်စြာ လိုက္နာေစေရးအတြက္ အသိပညာေပးမ်ားလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း၊ ထို႔ အတူ Recduce၊Recycle မ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည္မ်ားကိုလည္း ယခုထက္ပိုမိုလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးေအာင္ေက်ာ္ႏွင္းကေျပာသည္။

“အမႈိက္ေကာက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ျခင္းထက္ စည္းကမ္းမဲ့ အမႈိက္မပစ္ေစရန္ အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈေလ်ာ့ခ်ေစေရး နည္းလမ္းမ်ားကို မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ အထူးထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္သင့္ေၾကာင္း ေထာက္ခံအႀကံျပဳလိုပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံတြင္ YCDCႏွင့္ MCDC တို႔မွ ႏွစ္ဧက ေက်ာ္ရွွွိသည့္ အမႈိက္က်င္း ကို Fukuoka Method ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေနမႈသည္ ၿပီးစီးေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မည္သည့္ အမႈိက္မဆို လူသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ားအား ထိခိုက္ေစနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမ ၂၂
ယဥ္ေကႏြယ္

အမႈိက္ခြန္ေကာက္ခံေရးစနစ္ကို ေျပာင္းလဲေကာက္ခံရန္လိုအပ္ပါက ရဲ၀့့ံစြာေကာက္ခံသင့္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴး ေအာင္ေက်ာ္ႏွင္း မွ အၾကံျပဳေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ အၾကံျပဳတင္ျပလိုတာကေတာ့ နိုင္ငံရဲ႕ အမႈိက္သိမ္းစနစ္ကို ယခုထက္ပိုၿပီး စနစ္တက် ျဖစ္ေစရန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။အမႈိက္ခြန္ေကာက္ခံေရးစနစ္ကိုေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္ပါက ရဲရဲ၀ံ့၀့ံေျပာင္းလဲသင့္ပါတယ္။မိမိ နို္င္ငံ အေျခအေနနဲ႔ ကိုက္ညီေသာ Waste to Energy Plan မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္”ဟု ဗိုလ္မွဴးေအာင္ေက်ာ္ႏွင္းကေျပာသည္။

ယေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေရႊျပည္သာမဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ဦးဥာဏ္လင္းတင္သြင္းသည့္ စြန္႔ပစ္ကပစၥည္းအမႈိက္မ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစရန္ ေန႔စဥ္မီးရိႈ႕ နိုင္ေသာ အမႈိက္တန္ ၂၀၀၀ ေကာိ္ထြက္ရွိသည့္ ျမန္မာနိုင္္္ငံ၏စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နွင့္ အနည္းဆံုးတန္ ၆၀ ထြက္ရွိသည့္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အသီးသီးရွိၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ျမန္မာနို္င္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္နို္င္ငံတို႔ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ေန႔စဥ္ အမႈိက္တန္ ၆၀ ကို မီးရႈ႕ိ၍ ထြက္ရွိလာေသာ အကူရွိန္ကို အသံုးျပဳကာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၇၆၀ KW ထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရံုႏွင့္ အမႈိက္မီးရႈ႕ိစက္ကဲ့သို႔ေသာ စက္ရံုမ်ားကို ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ရန္ နို္င္ငံေတာ္အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းသည့္ အဆို ေဆြးေရြးရာတြင္ ဗိုလ္မွဴးေအာင္ေက်ာ္ႏွင္း အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္သူလူထုမ်ားအား စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒအား တိက်စြာ လိုက္နာေစေရးအတြက္ အသိပညာေပးမ်ားလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း၊ ထို႔ အတူ Recduce၊Recycle မ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည္မ်ားကိုလည္း ယခုထက္ပိုမိုလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးေအာင္ေက်ာ္ႏွင္းကေျပာသည္။

“အမႈိက္ေကာက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ျခင္းထက္ စည္းကမ္းမဲ့ အမႈိက္မပစ္ေစရန္ အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈေလ်ာ့ခ်ေစေရး နည္းလမ္းမ်ားကို မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ အထူးထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္သင့္ေၾကာင္း ေထာက္ခံအႀကံျပဳလိုပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံတြင္ YCDCႏွင့္ MCDC တို႔မွ ႏွစ္ဧက ေက်ာ္ရွွွိသည့္ အမႈိက္က်င္း ကို Fukuoka Method ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေနမႈသည္ ၿပီးစီးေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မည္သည့္ အမႈိက္မဆို လူသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ားအား ထိခိုက္ေစနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply