ျမန္မာ- တရုတ္ နယ္နိမိတ္မ်ား ျပန္တိုင္းတာမည္

0
123

ေမ ၂၃

ယဥ္ေကႏြယ္

ျမန္မာနို္င္ငံႏွင့္ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ နိုင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ားကို မၾကာမီျပန္လည္စီစစ္တိုင္းတာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း နို္င္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“မၾကာခင္မွာ ျမန္မာ တရုတ္ နယ္နိမိတ္ကို ျပန္လည္ စီစစ္တိုင္းတာသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒါက လက္ရွိ အစိုးရ တာ၀န္ယူၿပီၤးေနာက္ပိုင္း အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံ ေဒသတြင္း နိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွိးမႈေပၚ အေျခခံၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ နယ္နိမိတ္ တိုင္းတာေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု နိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးျမင့္သူကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရ၏ တတိယတစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးျမင့္သူမွ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တရုတ္နိုင္ငံနွင့္ နယ္နိမိတ္တိုင္းတာမႈသည္ ၂ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ေဆာင္ရြက္မႈၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ ၂၃ ႏွစ္ၾကာျမင့္ၿပီး ျဖစ္သည့္ အတြက္ တတိယအႀကိမ္တိုင္းတာနိုင္ေရးအတြက္ ပူးတြဲစစ္ေဆးေရးအား ႀကိဳတင္ အစည္းအေ၀းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္သူက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာ- အိႏၵိယ နယ္နိမိတ္ တြင္လည္း အိႏၵိယမွ နယ္ေက်ာ္ေနထိုင္သည့္ ကိစၥမ်ား၊ ၿခံစည္းရိုး ကာရံသည့္ ကိစၥမ်ားကိုလည္း ႏွစ္ နို္င္ငံ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ အတူ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ကြင္းဆင္းရာသီတြင္လည္း နယ္နိမိတ္မွတ္တိုင္ ၈၀ ႏွင့္ ၈၂ အၾကား ထပ္တိုး မွတ္တိုင္မ်ား စိုက္ထူနိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းနို္င္ငံၾကားနယ္နိမိတ္ တိုင္းတာေရး သေဘာတူညီခ်က္ ေစာလ်င္စြာ လက္မွတ္ေရးထိုးနို္င္ေရးအတြက္ အဆင့္ျမွင့္အရာရွိမ်ားအစည္းအေ၀း တြင္ နွစ္နို္င္ငံ အျမင္ကြာဟမႈမ်ားေလ်ာ့ခ်နို္င္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးျမင့္သူ ကေျပာသည္။

“နွစ္နို္င္ငံ အျမင္ကြာဟမႈမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်နိုင္ခဲ့ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ပါတ္ခ်န္ျမစ္ နဲ႔ ၎ရဲ႕ ေျမာက္ဘက္မွာ ရွိတဲ့ ကုန္းနယ္နိမိတ္ မိုင္ ၂၀၀ ခန္႔ကို တိုင္းတာသတ္မွတ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။အဲ့ဒီ အပိုင္းမ်ားကို အပိုင္းလိုက္သတ္မွတ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္နို္င္ငံ နယ္နိမိတ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုသြားဖို႔ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ရွိပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေမ ၂၃

ယဥ္ေကႏြယ္

ျမန္မာနို္င္ငံႏွင့္ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ နိုင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ားကို မၾကာမီျပန္လည္စီစစ္တိုင္းတာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း နို္င္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“မၾကာခင္မွာ ျမန္မာ တရုတ္ နယ္နိမိတ္ကို ျပန္လည္ စီစစ္တိုင္းတာသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒါက လက္ရွိ အစိုးရ တာ၀န္ယူၿပီၤးေနာက္ပိုင္း အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံ ေဒသတြင္း နိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွိးမႈေပၚ အေျခခံၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ နယ္နိမိတ္ တိုင္းတာေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု နိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးျမင့္သူကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရ၏ တတိယတစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးျမင့္သူမွ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တရုတ္နိုင္ငံနွင့္ နယ္နိမိတ္တိုင္းတာမႈသည္ ၂ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ေဆာင္ရြက္မႈၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ ၂၃ ႏွစ္ၾကာျမင့္ၿပီး ျဖစ္သည့္ အတြက္ တတိယအႀကိမ္တိုင္းတာနိုင္ေရးအတြက္ ပူးတြဲစစ္ေဆးေရးအား ႀကိဳတင္ အစည္းအေ၀းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္သူက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာ- အိႏၵိယ နယ္နိမိတ္ တြင္လည္း အိႏၵိယမွ နယ္ေက်ာ္ေနထိုင္သည့္ ကိစၥမ်ား၊ ၿခံစည္းရိုး ကာရံသည့္ ကိစၥမ်ားကိုလည္း ႏွစ္ နို္င္ငံ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ အတူ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ကြင္းဆင္းရာသီတြင္လည္း နယ္နိမိတ္မွတ္တိုင္ ၈၀ ႏွင့္ ၈၂ အၾကား ထပ္တိုး မွတ္တိုင္မ်ား စိုက္ထူနိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းနို္င္ငံၾကားနယ္နိမိတ္ တိုင္းတာေရး သေဘာတူညီခ်က္ ေစာလ်င္စြာ လက္မွတ္ေရးထိုးနို္င္ေရးအတြက္ အဆင့္ျမွင့္အရာရွိမ်ားအစည္းအေ၀း တြင္ နွစ္နို္င္ငံ အျမင္ကြာဟမႈမ်ားေလ်ာ့ခ်နို္င္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးျမင့္သူ ကေျပာသည္။

“နွစ္နို္င္ငံ အျမင္ကြာဟမႈမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်နိုင္ခဲ့ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ပါတ္ခ်န္ျမစ္ နဲ႔ ၎ရဲ႕ ေျမာက္ဘက္မွာ ရွိတဲ့ ကုန္းနယ္နိမိတ္ မိုင္ ၂၀၀ ခန္႔ကို တိုင္းတာသတ္မွတ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။အဲ့ဒီ အပိုင္းမ်ားကို အပိုင္းလိုက္သတ္မွတ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္နို္င္ငံ နယ္နိမိတ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုသြားဖို႔ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ရွိပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

Leave a Reply