ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေျခဥ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္း

0
97

ေမ ၂၉
ယဥ္ေကႏြယ္

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာေမာင္သင္းအပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၅ ဦးမွ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတင္သြင္းထားသည့္ အေပၚ နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္မွ လႊတ္ေတာ္သို႔ အသိေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒ မူၾကမ္း တစ္ရပ္ကို ေဒါက္တာေမာင္သင္းအပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၀ ဦးနွင့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၅ ဦးတို႔ မွ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရံုးသို႔ ေပးပို႔ရာ လႊတ္ေတာ္ရံုးမွ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က လက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဆိုပါဥပေဒမူၾကမ္းတင္ျပလာမႈနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပိီ စီစစ္ရာမွာ လက္ရွိျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၆၅၇ ဦးရဲ႕ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၃၃ ႏွင့္ အညီ လက္ခံေဆြးေႏြးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးတီခြန္ျမတ္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္း ဥပေဒ မူၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ၁၃၅ ႏွင့္ အညီ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳမီ အေသးစိတ္ ေလ့လာစီစစ္နိုင္ရန္အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၀င္အားလံုးပါ၀င္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ျပင္ဆင္ျခင္းဥပေဒမူၾကမ္းေလ့လာ စီစစ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရံုးမွ ေမလ ၂၉ ရက္ ရက္စြဲ ပါအမိန္႔ေၾကညာစာ အမွတ္ ၄၁ / ၂၀၁၉ ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ထားေၾကာင္း ဦးတီခြန္ျမတ္က ေၾကညာခဲ့သည္။

ပထမအႀကိမ္ ေက်ာင္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသိန္းထြန္းႏွင့္ အဖြဲ႔ တင္ျပထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း(ပုဒ္မ ၂၆၁၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔အပ္နိုင္ေရး) ကို ၄၅ ဦး ပါ၀င္သည့္ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ ထည့္သြင္းမႈတြင္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀းတြင္ ထည့္သြင္းရန္ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမ ၂၉
ယဥ္ေကႏြယ္

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာေမာင္သင္းအပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၅ ဦးမွ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတင္သြင္းထားသည့္ အေပၚ နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္မွ လႊတ္ေတာ္သို႔ အသိေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒ မူၾကမ္း တစ္ရပ္ကို ေဒါက္တာေမာင္သင္းအပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၀ ဦးနွင့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၅ ဦးတို႔ မွ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရံုးသို႔ ေပးပို႔ရာ လႊတ္ေတာ္ရံုးမွ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က လက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဆိုပါဥပေဒမူၾကမ္းတင္ျပလာမႈနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပိီ စီစစ္ရာမွာ လက္ရွိျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၆၅၇ ဦးရဲ႕ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၃၃ ႏွင့္ အညီ လက္ခံေဆြးေႏြးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးတီခြန္ျမတ္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္း ဥပေဒ မူၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ၁၃၅ ႏွင့္ အညီ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳမီ အေသးစိတ္ ေလ့လာစီစစ္နိုင္ရန္အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၀င္အားလံုးပါ၀င္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ျပင္ဆင္ျခင္းဥပေဒမူၾကမ္းေလ့လာ စီစစ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရံုးမွ ေမလ ၂၉ ရက္ ရက္စြဲ ပါအမိန္႔ေၾကညာစာ အမွတ္ ၄၁ / ၂၀၁၉ ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ထားေၾကာင္း ဦးတီခြန္ျမတ္က ေၾကညာခဲ့သည္။

ပထမအႀကိမ္ ေက်ာင္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသိန္းထြန္းႏွင့္ အဖြဲ႔ တင္ျပထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း(ပုဒ္မ ၂၆၁၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔အပ္နိုင္ေရး) ကို ၄၅ ဦး ပါ၀င္သည့္ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ ထည့္သြင္းမႈတြင္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀းတြင္ ထည့္သြင္းရန္ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply