ဂ်ပန္ – ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးမည္

0
149

ေနျပည္ေတာ္ ၊ဇန္နဝါရီ ၁၆ ၊၂၀၁၈

ဂ်ပန္ – ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင္႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီး ဌာန၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္းက ေျပာသည္။

”အနာဂတ္ကာလမွာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပတ္၀န္းက်င္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ အစုိးရဲ႕ သေဘာတူ ညီခ်က္ရယူၿပီး မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္းမွာ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ – ျမန္မာ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ သယံဇာတနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေတြကုိ MoU ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္သြားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးအုန္း၀င္းက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ Park Royal ဟိုတယ္တြင္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္း၍ အ၀တ္အထည္ ဆုိးေဆးလုပ္နည္းမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္ရွိသည္႔ စြန္႔ပစ္ေရးဆုိးမ်ားအား သန္႔စင္ႏုိင္ေရးအတြက္ သရုပ္ျပသန္႔စင္မႈစနစ္ တည္ေထာင္ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ားမွ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည္႔ စက္ရုံ တည္ေထာင္ျခင္း မ်ားအား ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“MoC က ခုအစိုးရအဖြဲ႕ကို တင္ျပထားပါၿပီ။ အစိုးရအဖြဲ႔က ခြင့္ျပဳၿပီဆိုတာနဲ႔ လက္မွတ္္ထိုးဖို႔ရွိတယ္။ MoC မွာက်ေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေပါ့။ ေလထုအရည္အေသြးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့လုပ္ငန္းပါမယ္။ ဇီ၀မ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲထိန္းသိမ္းေရးက႑ေတြပါမယ္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ဆိုတဲ့ က႑ပါမယ္။ အထူးသျဖင့္ ေရနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေရအရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ သြားဖို႔ရွိတယ္” သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံ MoU ေရးထုိးႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရခြင္႔ျပဳခ်က္အား ယခု ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ရရွိပါ က ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းပိုင္းအတြင္း လက္မွတ္ ေရးထုိးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဘိလပ္ေျမစက္ရုံမ်ား၊ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရုံမ်ားမွ ေလထုအတြင္း ကာဗြန္၊ ဆာလဖာမ်ား ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား၊ အရက္ခ်က္စက္ရုံမ်ား၏ ေရဆုိး ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္သည္႔ ပတ္၀န္းထိန္းသိမ္းေရး စနစ္မ်ား ရွိလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သယံဇာတႏွင္႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

 

ေနျပည္ေတာ္ ၊ဇန္နဝါရီ ၁၆ ၊၂၀၁၈

ဂ်ပန္ – ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင္႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီး ဌာန၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္းက ေျပာသည္။

”အနာဂတ္ကာလမွာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပတ္၀န္းက်င္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ အစုိးရဲ႕ သေဘာတူ ညီခ်က္ရယူၿပီး မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္းမွာ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ – ျမန္မာ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ သယံဇာတနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေတြကုိ MoU ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္သြားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးအုန္း၀င္းက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ Park Royal ဟိုတယ္တြင္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္း၍ အ၀တ္အထည္ ဆုိးေဆးလုပ္နည္းမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္ရွိသည္႔ စြန္႔ပစ္ေရးဆုိးမ်ားအား သန္႔စင္ႏုိင္ေရးအတြက္ သရုပ္ျပသန္႔စင္မႈစနစ္ တည္ေထာင္ျခင္း၊ စြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ားမွ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည္႔ စက္ရုံ တည္ေထာင္ျခင္း မ်ားအား ေဆာင္ရြက္လုပ္ကုိင္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“MoC က ခုအစိုးရအဖြဲ႕ကို တင္ျပထားပါၿပီ။ အစိုးရအဖြဲ႔က ခြင့္ျပဳၿပီဆိုတာနဲ႔ လက္မွတ္္ထိုးဖို႔ရွိတယ္။ MoC မွာက်ေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေပါ့။ ေလထုအရည္အေသြးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့လုပ္ငန္းပါမယ္။ ဇီ၀မ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲထိန္းသိမ္းေရးက႑ေတြပါမယ္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ဆိုတဲ့ က႑ပါမယ္။ အထူးသျဖင့္ ေရနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေရအရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ သြားဖို႔ရွိတယ္” သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံ MoU ေရးထုိးႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရခြင္႔ျပဳခ်က္အား ယခု ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ရရွိပါ က ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းပိုင္းအတြင္း လက္မွတ္ ေရးထုိးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဘိလပ္ေျမစက္ရုံမ်ား၊ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရုံမ်ားမွ ေလထုအတြင္း ကာဗြန္၊ ဆာလဖာမ်ား ထုတ္လႊတ္မႈမ်ား၊ အရက္ခ်က္စက္ရုံမ်ား၏ ေရဆုိး ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္သည္႔ ပတ္၀န္းထိန္းသိမ္းေရး စနစ္မ်ား ရွိလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သယံဇာတႏွင္႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply