အမတ္မ်ား ေမးခြန္းတင္သည့္အခါ ျပည့္စံုစြာေဖာ္ျပရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သတိေပး

0
109

ေမ ၃၀
ယဥ္ေကႏြယ္

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ေမးခြန္းတင္သည့္အခါ ျပည့္စံုစြာတင္ျပၾကရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ က ယေန႔တြင္ သတိေပးေျပာၾကားလုိက္သည္။

ယေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အင္းစိန္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္ဦးမွ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနို္င္ငံ တ၀န္းတပ္ဆင္သြယ္တန္းထားၾကေသာ ဆက္သြယ္ေရးႀကိဳး လိုင္းမ်ား၊အင္တာနက္ကြန္ယက္ဖိုင္ဘာလိုင္းမ်ားသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ညီညႊန္မႈရွိမရွိ အဆိုပါႀကိဳးလိုင္းမ်ား အားျဖဳတ္သိမ္းေရႊ႕ေျပာင္းရန္ လိုအပ္လာသည့္ အခါ မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ တာ၀န္ရွိသည္ကို သိရွိလိုျခင္းႏွင့္ နို္င္ငံပိုင္ဓာတ္အားတိုင္မ်ားတြင္ သြယ္တန္းထားမႈေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္အျခားအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းရန္ မည္ကဲ့သို႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေမးျမန္းခဲ့သည့္ အေပၚ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးမွ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလိုင္စင္ရကုမၸဏီမ်ားအားေလ်ာ့က်ေနသည့္ ေကဘယ္မ်ားကို သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအတိုင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေစေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“ၾကံ့ခိုင္မႈမရွိေသာ ဆက္သြယ္ေရးတိုင္မ်ားကို အသစ္လဲလွယ္ေစျခင္း၊ ရြဲ႕ေစာင္းေနေသာ တိုင္မ်ားကို ျပန္လည္တည့္မတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊ရႈပ္ေထြးေနေသာ တယ္လီဖုန္းႀကိဳးမ်ားကို ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေစျခင္းအစရွိသည့္ လုပ္ငန္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အပါအ၀င္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေရးေကဘယ္ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားေလ်ာ့က်သြားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားအပ္ပါတယ္”ဟု ဦးေက်ာ္မ်ိဳး ကေျပာသည္။

ဦးေက်ာ္မ်ဳိးျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းကို ဦးေမာင္ေမာင္ဦး က ဆက္စပ္ေမးခြန္းေမးျမန္းရာ “ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေျဖသြားတဲ့ ထဲမွာ ရန္ကုန္တိုင္းမွာေတာ့ ၂ ၿမိဳ႔နယ္ကို ေဆာင္ရြက္ေန တာၾကားပါတယ္။ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဓိက ၿမိ္ဳ႕နယ္ႀကီးေတြမွာ ေကဘယ္ႀကိဳးေတြက အင္မတန္ရႈပ္ေထြးေနပါတယ္။၀န္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ိဳး အျမန္ဆံုးစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမလဲ ဆိုတာ လုပ္ေနတာေတာ့ ၾကားပါတယ္။စနစ္တက် စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တိတိက်က်သိခ်င္တဲ့ အတြက္ ေမးျမန္းအပ္ပါတယ္”ဟု ၎ကေမးျမန္းခဲ့သည္။

ဆက္စပ္ေမးခြန္းေမးျမန္းသည့္ အေပၚ ဦးေက်ာ္မ်ိဳးမွ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးတင္ျပသြားသည့္ ပံုမ်ား၊ အခ်က္ အလက္မ်ားသည္ ျပည့္စံုေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ေမးခြန္းပို႔ရာတြင္ က်ိဳးေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ မပါရွိသည့္ အတြက္ ယင္းကိစၥကို အေသးစိတ္ေျဖၾကားနိုင္ျခင္းမရွိသည့္ အတြက္ေတာင္းပန္ေၾကာင္း ၎ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးတီခြန္ျမတ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားေပးပို႔ရာတြင္ က်ိဳးေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္ျပည့္စံုရန္တင္ျပရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

“လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအေနနဲ႔ ေမးခြန္းတင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ က်ိဳးေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္ေတြ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ပါရွိေအာင္တင္ျပဖို႔ လိုပါတယ္ဒါမွသာလွ်င္ ေျဖၾကားတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနလည္း ျပည့္ျပည့္စံုစံုေျဖၾကားနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဦးတီခြန္ျမတ္ ကေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ မွ စ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၀ ႏွင့္မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ၇ ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ စိုက္ထူထားသည့္ ဆက္သြယ္ေရးတိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးေကဘယ္ႀကိဳးမ်ားအား ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ စနစ္တက် သြယ္တန္း တပ္ဆင္ တည္ေဆာက္မႈရွိမရွိကုိ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးနိုင္ရန္ ျပင္ပကၽြမ္းက်င္သူအဖြဲ႔အား ငွားရမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမ ၃၀
ယဥ္ေကႏြယ္

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ေမးခြန္းတင္သည့္အခါ ျပည့္စံုစြာတင္ျပၾကရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ က ယေန႔တြင္ သတိေပးေျပာၾကားလုိက္သည္။

ယေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အင္းစိန္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္ဦးမွ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနို္င္ငံ တ၀န္းတပ္ဆင္သြယ္တန္းထားၾကေသာ ဆက္သြယ္ေရးႀကိဳး လိုင္းမ်ား၊အင္တာနက္ကြန္ယက္ဖိုင္ဘာလိုင္းမ်ားသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ညီညႊန္မႈရွိမရွိ အဆိုပါႀကိဳးလိုင္းမ်ား အားျဖဳတ္သိမ္းေရႊ႕ေျပာင္းရန္ လိုအပ္လာသည့္ အခါ မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ တာ၀န္ရွိသည္ကို သိရွိလိုျခင္းႏွင့္ နို္င္ငံပိုင္ဓာတ္အားတိုင္မ်ားတြင္ သြယ္တန္းထားမႈေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္အျခားအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းရန္ မည္ကဲ့သို႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေမးျမန္းခဲ့သည့္ အေပၚ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးမွ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလိုင္စင္ရကုမၸဏီမ်ားအားေလ်ာ့က်ေနသည့္ ေကဘယ္မ်ားကို သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအတိုင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေစေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“ၾကံ့ခိုင္မႈမရွိေသာ ဆက္သြယ္ေရးတိုင္မ်ားကို အသစ္လဲလွယ္ေစျခင္း၊ ရြဲ႕ေစာင္းေနေသာ တိုင္မ်ားကို ျပန္လည္တည့္မတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊ရႈပ္ေထြးေနေသာ တယ္လီဖုန္းႀကိဳးမ်ားကို ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေစျခင္းအစရွိသည့္ လုပ္ငန္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အပါအ၀င္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေရးေကဘယ္ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားေလ်ာ့က်သြားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားအပ္ပါတယ္”ဟု ဦးေက်ာ္မ်ိဳး ကေျပာသည္။

ဦးေက်ာ္မ်ဳိးျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းကို ဦးေမာင္ေမာင္ဦး က ဆက္စပ္ေမးခြန္းေမးျမန္းရာ “ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေျဖသြားတဲ့ ထဲမွာ ရန္ကုန္တိုင္းမွာေတာ့ ၂ ၿမိဳ႔နယ္ကို ေဆာင္ရြက္ေန တာၾကားပါတယ္။ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဓိက ၿမိ္ဳ႕နယ္ႀကီးေတြမွာ ေကဘယ္ႀကိဳးေတြက အင္မတန္ရႈပ္ေထြးေနပါတယ္။၀န္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ိဳး အျမန္ဆံုးစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမလဲ ဆိုတာ လုပ္ေနတာေတာ့ ၾကားပါတယ္။စနစ္တက် စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တိတိက်က်သိခ်င္တဲ့ အတြက္ ေမးျမန္းအပ္ပါတယ္”ဟု ၎ကေမးျမန္းခဲ့သည္။

ဆက္စပ္ေမးခြန္းေမးျမန္းသည့္ အေပၚ ဦးေက်ာ္မ်ိဳးမွ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးတင္ျပသြားသည့္ ပံုမ်ား၊ အခ်က္ အလက္မ်ားသည္ ျပည့္စံုေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ေမးခြန္းပို႔ရာတြင္ က်ိဳးေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ မပါရွိသည့္ အတြက္ ယင္းကိစၥကို အေသးစိတ္ေျဖၾကားနိုင္ျခင္းမရွိသည့္ အတြက္ေတာင္းပန္ေၾကာင္း ၎ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးတီခြန္ျမတ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားေပးပို႔ရာတြင္ က်ိဳးေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္ျပည့္စံုရန္တင္ျပရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

“လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအေနနဲ႔ ေမးခြန္းတင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ က်ိဳးေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္ေတြ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ပါရွိေအာင္တင္ျပဖို႔ လိုပါတယ္ဒါမွသာလွ်င္ ေျဖၾကားတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနလည္း ျပည့္ျပည့္စံုစံုေျဖၾကားနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဦးတီခြန္ျမတ္ ကေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ မွ စ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၀ ႏွင့္မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ၇ ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ စိုက္ထူထားသည့္ ဆက္သြယ္ေရးတိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးေကဘယ္ႀကိဳးမ်ားအား ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ စနစ္တက် သြယ္တန္း တပ္ဆင္ တည္ေဆာက္မႈရွိမရွိကုိ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးနိုင္ရန္ ျပင္ပကၽြမ္းက်င္သူအဖြဲ႔အား ငွားရမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply