သီးစားေတာင္သူမ်ား ႏွင့္ ဓားမဦးခ်ပိုင္ေတာင္သူမ်ား ေျမယာအျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြား

0
130

ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္ မက်ီးအုပ္ ေက်းရြာ စျမဲစိုက္ကြင္းတြင္ ယေန႔ ေမလ(၃၁)ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းက
ဓားမဦးခ်ပိုင္ ေတာင္သူမ်ားမွ ထြန္တံုးတိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲ ခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ထြန္တံုးတိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲသဘ့္အတြက္ေၾကာင့္ လက္႐ွိ စျမဲစိုက္ကြင္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ
သီးစားေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ဓားမဦးခ်ပိုင္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။

Photo – Kaung Zaw Hein / MPA

ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္ မက်ီးအုပ္ ေက်းရြာ စျမဲစိုက္ကြင္းတြင္ ယေန႔ ေမလ(၃၁)ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းက
ဓားမဦးခ်ပိုင္ ေတာင္သူမ်ားမွ ထြန္တံုးတိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲ ခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ထြန္တံုးတိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲသဘ့္အတြက္ေၾကာင့္ လက္႐ွိ စျမဲစိုက္ကြင္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ 
သီးစားေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ဓားမဦးခ်ပိုင္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။

Photo – Kaung Zaw Hein / MPA

Leave a Reply