ျမန္ေအာင္အမတ္ဦးလွမိုးေအာင္အားဧရာတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ခန္႔အပ္

0
186

 

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ၊ ၂၀၁၈

လစ္လပ္ေနေသာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ခန္႔အပ္ရန္ ျမန္ေအာင္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္ (၁) မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွမိုးေအာင္အား သမၼတကအမည္စာရင္းေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ယေန႔ုျပဳလုပ္သည့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အေရးေပၚ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ၁/၂၀၁၈ မွသိရသည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ျမန္ေအာင္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွမိုးေအာင္သည္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး၊ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ သယံဇာတေရးရာ ေကာ္မတီတြင္ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ လူမႈေရး၊က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး ေကာ္မတီ တြင္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးလွမိုးေအာင္ကို ယေန႕က်င္းပသည့္ ဧရာတိုင္းလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးတြင္ ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ဧရာဝတီတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္အတည္ျပဳ ခဲ့သည္။

အမ်ိဳသားဒီမိုကေရအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေအာင္ႏိုင္ေရးဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ ၿမိဳ႔နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔တြင္ ဒုဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည္။

လစ္လပ္ေနေသာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာခန္႔အပ္ရန္အတြက္ ဧရာဝတီတိုင္း လႊတ္ေတာ္ကို ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္ တြင္ေခၚယူခဲ့ေသာ္လည္း သမၼတ ေပးပို႔သည့္ အဆိုျပဳသူ အခ်ိန္မီမေရာက္ရွိေသာေၾကာင့္ ယေန႔တြင္ျပန္လည္ က်င္းပခဲ့ၿပီး သမတေပးပို႔သည့္ အဆိုျပဳသူကို လႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္သူမရွိအတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု- မန္းေဂ်ာ္နီေဖ့စ္ဘြတ္ခ္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ၊ ၂၀၁၈

လစ္လပ္ေနေသာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ခန္႔အပ္ရန္ ျမန္ေအာင္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္ (၁) မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွမိုးေအာင္အား သမၼတကအမည္စာရင္းေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ယေန႔ုျပဳလုပ္သည့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အေရးေပၚ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ၁/၂၀၁၈ မွသိရသည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ျမန္ေအာင္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွမိုးေအာင္သည္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး၊ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ သယံဇာတေရးရာ ေကာ္မတီတြင္ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ လူမႈေရး၊က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး ေကာ္မတီ တြင္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးလွမိုးေအာင္ကို ယေန႕က်င္းပသည့္ ဧရာတိုင္းလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးတြင္ ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ဧရာဝတီတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္အတည္ျပဳ ခဲ့သည္။

အမ်ိဳသားဒီမိုကေရအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေအာင္ႏိုင္ေရးဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ ၿမိဳ႔နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔တြင္ ဒုဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည္။

လစ္လပ္ေနေသာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာခန္႔အပ္ရန္အတြက္ ဧရာဝတီတိုင္း လႊတ္ေတာ္ကို ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္ တြင္ေခၚယူခဲ့ေသာ္လည္း သမၼတ ေပးပို႔သည့္ အဆိုျပဳသူ အခ်ိန္မီမေရာက္ရွိေသာေၾကာင့္ ယေန႔တြင္ျပန္လည္ က်င္းပခဲ့ၿပီး သမတေပးပို႔သည့္ အဆိုျပဳသူကို လႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္သူမရွိအတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု- မန္းေဂ်ာ္နီေဖ့စ္ဘြတ္ခ္

Leave a Reply